Vissza A szentségek - témakör Előre

 


Az „atya” megszólítás az Egyházban

 
Mi a probléma?

Mit mond erről az Egyház?

Mit mond erről a Biblia?

Mit mondanak erről az ókeresztény írók?


Mi a probléma?(Fel)Mit mond erről az Egyház?(Fel)


Mit mond erről a Biblia?


Egyelőre csak kommentár nélkül:

(A következő oldalon eléggé részletesen ki van fejtve ez a téma.)

 

Mt 23,9
Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei.

Mt 23,10
Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus.

Bír 17,10
Micha azt mondta neki: "Telepedjél le nálam, légy atyám és papom. Adok neked 10 sékel ezüstöt évente, egy ruhát és teljes ellátást", és rá is beszélte a levitát.
Bír 18,19
"Hallgass - válaszolták neki -, tedd a kezedet a szádra, gyere velünk és légy atyánk és papunk! Jobb neked, ha egy ember házának papja vagy, mintha Izrael valamelyik törzsének és nemzetségének leszel a papja?"

Ef 3,14-15
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön.

ApCsel 7,2
Erre válaszul így beszélt: "Testvérek és atyák! Hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, ábrahámnak, amikor még Mezopotámiában élt, mielőtt még Háránban letelepedett volna,
ApCsel 22,1
"Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek." (MBT)

1Jn 2,13
írom nektek, apák, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. írom nektek, ifjak, hogy legyőztétek a gonoszt.

1Kor 4,15
Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban.

1Kor 4,17
Elküldtem hozzátok Timóteust, aki kedves, hűséges fiam az Úrban. Ő majd eszetekbe juttatja tanításomat Krisztusban, ahogy azt mindenütt, minden egyházban hirdetem.

2Kor 12,14
Nos, most harmadszor készülök hozzátok, de nem leszek terhetekre, mert nem a tiéteket keresem, hanem titeket kereslek. Hiszen nem a gyermekek gyűjtenek a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.

Fil 2,22
Róla azonban tudjátok, mennyire megbízható, hiszen, mint a gyermek apja mellett, úgy szolgált mellettem az evangélium ügyében.

1Tessz 2,11-12
Azt is tudjátok, hogy mint apa a gyermekeit, egyenként intettünk, buzdítottunk és kértünk benneteket, éljetek méltóan ahhoz az Istenhez, aki meghívott titeket dicsőséges országába.

1Tim 1,2
Timóteusnak, a hitben igaz fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától, és Urunktól, Krisztus Jézustól.
1Tim 1,18
Lelkedre kötöm, Timóteus fiam, hogy a rólad szóló korábbi prófétai szavak értelmében a jó harcot vívd meg bizalommal.
2Tim 1,2
Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentől, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól!

Tit 1,4
Titusznak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől!

Filem 1,10
Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben adtam életet.

Zsid 12,7
Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít?
Zsid 12,9
S aztán test szerinti apáink is fenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket. Nem kell-e hát sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy így elnyerjük az életet?

1Pét 5,13
Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt.

1Jn 2,1
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.
1Jn 2,18
Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az antikrisztus, most sok antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
1Jn 2,28
Különösen most maradjatok benne, gyermekeim, hogy ha majd megjelenik, bizalommal lehessünk iránta, és eljövetelekor ne kelljen szégyent vallva távoznunk tőle.
1Jn 3,18
Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.
1Jn 5,21
Gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól!

3Jn 1,4
Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak.

1Jn 2,13-14
írom nektek, apák, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. írom nektek, ifjak, hogy legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, kedves gyerekek, hogy megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, hogy megismertétek azt, aki kezdet óta van. írtam nektek, ifjak, hogy erősek vagytok, az Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt.

1Mak 2,65
Nézzétek testvéreteket, Simont! én tudom, hogy okos ember. Engedelmeskedjetek hát neki mindig! Ő legyen az atyátok!

Mt 3,9
Ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok: Ábrahám az atyánk! Mondom nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani.
Lk 3,8
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! - Mert mondom nektek, van hatalma az Istennek, hogy ezekből a kövekből fiakat támasszon ábrahámnak.

Mk 11,10
áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!"

Lk 1,32
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját,

Lk 1,55
amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért."

Lk 1,73
Az esküről, amelyet atyánknak, ábrahámnak esküdött, hogy majd megadja nekünk,

Lk 16,24
Felkiáltott: Atyám, ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.
Lk 16,30
De az erősködött: Nem hallgatnak, atyám, ábrahám! De ha a halottak közül megy el valakit, bűnbánatot tartanak.

Jn 4,12
Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk, s maga is ebből ivott a fiaival és állataival együtt?"

Jn 7,22
Mózes parancsot adott a körülmetélésre - bár nem Mózestől eredt, hanem az ősatyáktól -, és szombaton is elvégzitek a körülmetélést.

Jn 8,6
Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki."

ApCsel 3,13
Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, a mi atyáink Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. (MBT)

ApCsel 3,25
Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek a fiai, amelyet az Isten atyátokkal kötött, amikor így szólt ábrahámhoz: A te utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége. -
ApCsel 5,30
Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek.

ApCsel 4,25
Szolgádnak, Dávid atyánknak szájával ezt mondtad a Szentlélek által: Miért háborognak a nemzetek, a népek miért kovácsolnak hiú terveket?

ApCsel 7,11
Akkor éhínség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánaánban, úgyhogy atyáink nem találtak élelmet.
ApCsel 7,12
Amikor Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, akkor elküldte először atyáinkat.
ApCsel 7,15
Jákob így Egyiptomba költözött, ott is halt meg, s atyáink szintén.
ApCsel 7,19
Ez álnokul bánt népünkkel, arra kényszerítette atyáinkat, tegyék ki a csecsemőket, hogy elpusztuljanak.
ApCsel 7,39
ám atyáink nem akartak neki engedelmeskedni, visszautasították, és szívük mélyén visszavágytak Egyiptomba.
ApCsel 7,44
A pusztában atyáinkkal volt a bizonyság sátora. Így rendelte, aki Mózesnek megparancsolta, hogy a látott minta szerint készítse el.
ApCsel 7,45
Ezt örökölték atyáink és magukkal hozták, amikor Józsue vezetésével meghódították a pogányok (földjét), akiket Isten kiűzött innen atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid koráig.
ApCsel 7,51
Ti vastagnyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek, mindig ellenálltatok a Szentléleknek, s mint atyáitok, olyanok vagytok ti is.
ApCsel 7,52
Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Mind megölték azokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. S most ti lettetek árulói és gyilkosai,

ApCsel 7,32
én vagyok atyáid Istene, ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Mózes megrémült és nem mert odanézni.

ApCsel 13,17
Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és Egyiptom földjén a száműzetés idején nagy néppé tette őket. Aztán hatalmas karjával kivezette őket onnét,
ApCsel 13,32
így mi azt az ígéretet hirdetjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett,
ApCsel 13,36
Dávid a saját nemzedékében szolgálta Isten akaratát, aztán meghalt, eltemették atyái mellé, és bizony romlást látott.
ApCsel 24,14
Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenének aszerint a tanítás szerint szolgálok, amelyet ők eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami a törvényben és a próféták könyvében meg van írva.
ApCsel 26,6
és most bíróság előtt állok, mert reméltem az ígéretben, amelyet az Isten atyáinknak tett.
ApCsel 28,17
Három nap múlva magához kérette a tekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek, beszélt hozzájuk: "Testvérek! Semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis megkötöztek Jeruzsálemben, és a rómaiak kezére adtak.
ApCsel 28,25
Mivel egymás közt nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál csak ezt mondta nekik: "Jól beszélt a Szentlélek Izajás próféta által atyáitokhoz,

ApCsel 22,3
"Zsidó vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban nevelkedtem, s Gamáliel lábánál az atyai törvény szigorú megtartására tanítottak. Az Isten szolgálatában éppúgy buzgólkodtam, mint most ti mindannyian.

ApCsel 22,14
Ő meg folytatta: Atyáink Istene kiválasztott, hogy ismerd meg akaratát, lásd az Igazat, és halld szájából a szót.

Róm 4,1
Kérdezzük csak, mit ért el Ábrahám, testi ősatyánk.

Róm 4,16
Tehát azért hitből, hogy ugyanakkor kegyelemből is legyen. Így lesz az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Ő mindnyájunknak atyja
Róm 4,17
Isten előtt, ahogyan az írás mondja róla: "Sok nép atyjává rendeltelek." Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létre hívja a nem létezőket.

Róm 9,10
Ugyanígy volt ez Rebekka esetében is, aki egytől, Izsák atyánktól foganta fiait.

1Kor 10,1
Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, testvérek, hogy atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren,

Gal 1,14
A zsidó vallásosságban számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert fölöttébb buzgó követője voltam atyáim hagyományainak.

2Tim 1,3
Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.

Zsid 1,1
Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz,

Zsid 3,9
Atyáitok ott próbára tettek, megkísértettek, bár szemükkel látták

Zsid 8,9
Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem őket Egyiptom földjéről. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törődöm velük - mondja az Úr. -

Jak 2,21
Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra?

1Pét 1,18
Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból,

2Pét 3,4
és azt mondják: "No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetétől volt."

Mt 15,4
Azt mondta az Isten: Tiszteld apádat és anyádat, és: Aki apját vagy anyját gyalázza, halállal lakoljon!
Mt 15,5
Ti viszont ezt tanítjátok: Annak, aki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy amivel segíthetnék rajtad, az áldozati ajándék -,
Mt 19,19
apádat és anyádat tiszteld, felebarátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat."
Mk 7,10
Mózes azt mondta: "Tiszteld apádat és anyádat" és: "Aki gyalázza apját és anyját, az halállal lakoljon." Ti viszont ezt mondjátok:
Mk 7,11
Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, hogy Korbán, azaz áldozati ajándék az, amivel segíthetnélek,
Mk 7,12
már nem engeditek meg neki, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért.
Lk 18,20
Ismered a parancsokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot, tiszteld apádat és anyádat."

Ef 6,2
Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: "Tiszteld apádat és anyádat,
Ef 6,4
Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az úr útmutatása szerint.

Mt 10,21
Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak és vesztüket okozzák.
Mt 10,35
Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával.
Mt 10,37
Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.
Mk 13,12
Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket okozzák.

Mt 19,5
és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő?
Mk 10,7
Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik,
Mk 10,19
Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!"

Mt 19,29
Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet lesz az öröksége.
Mk 10,29
Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét,
Mk 10,30
százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet.

Mt 21,31
Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?" "Az első" - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában.

Lk 6,23
örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben! Atyáik is így bántak a prófétákkal.
Lk 6,26
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.

Lk 11,11
Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki?

Lk 11,47
Jaj nektek, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, noha atyáitok megölték őket.
Lk 11,48
Tanúsítjátok, hogy helyeslitek atyáitok tetteit, mert megölték őket, ti meg síremléket emeltek nekik.

Lk 14,26
"Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.

Lk 15,12
A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát.
Lk 15,17
Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg éhen halok itt.
Lk 15,18
útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened.
Lk 15,20
Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.
Lk 15,21
Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.
Lk 15,22
Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut.
Lk 15,27
Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült - felelte.
Lk 15,28
Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte.
Lk 15,29
De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal.

Lk 16,27
Akkor arra kérlek, atyám - mondta újra -, küldd el legalább az atyai házba.

Jn 6,49
Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak.
Jn 6,58
Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él."


(Fel)


Mit mondanak erről az ókeresztény írók?(Fel)