Vissza Az Egyház - témakör Előre

 


A földi Királyság

(még csak amolyan jegyzet szinten kész)


Isten földi királysága megszűnt volna?

Isten Országa


 

Isten földi királysága megszűnt volna?


Minden földi közösségnek, amely valamilyen módon összetartozik, szükséges lennie egy vezető testületének, ami kormányozza azt, esetlegesen védelmébe veszi, vagy megelőzi a széthúzást, az ellenségeskedést, az összetartó erő kétségbevonását. Isten, amióta csak Izrael létezik, mindig rendelt neki vezetőt, pásztort, akiknek hatalmát Ő maga adta nekik. Izrael nyájának tényleges vezetője, pásztora és atyja mindig is Jahve, aki azonban a juhokat az Ő szolgáira is rábízta, hogy ők vezessék a népet. Ilyen volt Mózes, Józsué, majd a bírák, majd Saullal és Dáviddal kezdődően a királyok. Tehát igaz az, hogy Isten mindig maga vezeti népét, s ő e földi vezetőket csak mintegy eszközül használja fel, de ettől függetlenül ez a szerep mindig jelen volt az üdvtörténetben.

Zsolt 77,21
Mint egy nyájat, néped úgy vezetted Mózes és Áron kezével.

ApCsel 7,35
Az Isten azt a Mózest küldte vezetőnek és szabadítónak a csipkebokorban megjelent angyal kezével, akit megtagadtak, mondván: Ki tett meg elöljárónkká és bíránkká?

Szám 27,15-20
Mózes erre így kérte az Urat: "Uram, minden lénynek éltető Istene, rendelj valakit a közösség fölé, aki bevonul az élükön, kivezeti és odavezérli őket. Ne hasonlítson az Úr közössége pásztor nélküli nyájhoz." Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Vedd Nun fiát, Józsuét - ő olyan ember, akiben lélek van -, tedd rá kezedet, állítsd Eleazár pap és az egész közösség elé, s a szemük láttára ruházd rá a tisztséget. Engedj át neki egy részt tekintélyedből, hogy Izrael fiainak egész közössége engedelmeskedjék neki.

2Sám 7,7
Amíg Izrael fiaival ide-oda vándoroltam, mondtam-e egyetlen szóval is Izrael bírái közül, akiket pásztornak rendeltem népem, Izrael fölé, egyetlen egynek is: Miért nem építtek nekem cédrusfából házat?


1Sám 9,17
Amikor Sámuel észrevette Sault, az úr nyomban tudtára adta: "Ez az az ember, akiről beszéltem neked. Ő uralkodjék népem fölött."

2Sám 5,2
Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme.


2Sám 7,8
Ezenkívül mondd még meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: Elhoztalak a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy.

2Sám 7,12-16Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. [Az házat épít nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját.] Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik. De irgalmamat nem vonom meg tőle, amint elődödtől megvontam. Nem, házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.


Az utolsó idézetből kiderül, hogy Dávid megkapja azt az isteni ígéretet, hogy az ő utódai fogják Izrael igaz népét vezetni abban a királyságban, amit Isten megalapított. Ne feledjük, hogy ez a királyság földi királyság, földi királlyal az élén, akit azonban maga Isten vezet, s ha nem tartja be a Törvényt és a szövetséget, akkor védelmét megvonja tőle, s büntetés alá vonja (vö. 1Sám 13,8-15; 15,10-30; 2Sám 12,1-12; 1Kir 11,31-39; 21,17-24).


Az ígéretben az is szerepel, hogy ez a földi királyság is örök időkre szól.

2Sám 7,16
… házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.

Zsolt 89,4-5
"Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: nemzetségedet minden időkre alapítom, trónodat minden nemzedékre megszilárdítom."

1Krón 17,12. 14
Ő épít majd nekem házat, s én örökre megszilárdítom trónját… Megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre."

Tehát Isten egy örökké tartó folytonosságot ígért meg Dávidtól kezdve, amely – mivel az idő még nem teljesedett be – ma is tart. Azonban, ahogy ez majd minden esetben így van, az Ószövetség még korlátolt, nem teljesen tisztán látott képei majd csak az Újszövetségben tisztulnak meg, mikor is maga Isten Fia nyilatkoztatja ki Isten üzenetét, hogy az Ószövetséget ne érvénytelenítse, hanem beteljesítse (Mt 5,17), hiszen "mindez előkép a számunkra" (1Kor 10,11).

Izrael földi királyai, pásztorai hűtlennek bizonyultak több esetben is (vö. 1Kir 16,25. 30-33; 2Kir 16,2kk; 21,1-9; Jer 2,8; 10,21; 23,1k; 50,6; Ez 34,1-10; stb.), ezért Jahve maga vette kézbe a nyájat (Jer 23,1-3; 31,10; Ez 34,1-10), és olyan fejedelmet ígér föléjük, aki igazságos, győztes és békeszerző lesz (Iz 9,5; 32,1-5; Mik 5,1-5; Zak 9,9-10.), és olyan pásztorokat, „akik tudással és belátással legeltetnek” (Jer 3,15). Az igazságos fejedelem a Messiás, Jézus Krisztus, aki Dávid fiaként örök időre átveszi Izrael trónját, s így beteljesedett az isteni ígéret.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.

Tehát Jézus Krisztus, az Isten Fia átvette a hatalmat a királyság felett. Ez a királyság azonban már nem Izrael királysága, hanem egy határok nélküli, még égi és földi határokat sem ismerő királysággá alakult, Isten királyságává, amit a legtöbb fordításban Isten Országaként említenek (baszileia tou theou/baszileia tón ouranón = Isten / a mennyek királysága). Ezt az Országot, királyságot hirdette meg Jézus már fellépése kezdetén. Azonban ez a királyság megmaradt a földön is, úgy ahogy egykor Izrael volt Isten földi népe, úgy most az Egyház lett Isten földi népe, amely látható formában ugyanúgy jelen van a világon, ahogy létezik láthatatlanul is. A kettő, a látható Egyház és láthatatlan egyház nem választható szét, mivel nem több egyház van, hanem csak egyetlen egy, de ez az egyetlen Egyház a földön szervezeti és lelki - tanításbeli egységben is van. Hierarchikus rend által kormányozzák a kinevezett pásztorok. Ezek a vezetők - de a királyság lakosai is - emberek, akik elbukhatnak, akik hibázhatnak személyes életükben, bűnösök és mégis szentek, hiszen Isten az ő természetfeletti kegyelmével tartja fenn őket, és ígérete szerint Szentlélkével támogatja és vezeti őket, és ebből kifolyólag  az Egyház tévedhetetlenül képviseli Isten igazságát.

(Fel)Isten országa

Jézus Krisztus igehirdetésének központjában Isten országának meghirdetése áll. Mit is jelent ez a szó: "Isten országa", vagy a több helyen vele szinonim "Mennyek országa"? A görög kifejezés pontos fordítása: Isten királysága (baszileia tou theou), avagy a Mennyek királysága (baszileia tón ouranón), de hasonló értelemben jelenik meg más kifejezésekben, mint pl. az Atya királysága, a Fiú királysága, Krisztus királysága. Ezek jelenthetnek halvány teológiai hangsúlypontokat az értelmezésben, azonban az összes kifejezés ugyanarról szól.

Sokan asszociálják tévesen ezt a királyságot a Mennyországgal, pedig szóba se jöhetne ez a párhuzam. Ez abból adódhat, hogy a Mennyek országa és a Mennyország szótanilag hasonló alakú. Azonban egyrészről a Mennyország végül is csak úgy jelenik meg a Szentírásban, hogy Menny (ouranosz), ahol nincs szó országról/királyságról, másrészről a Mennyek királysága kifejezés „mennyek” tagja nem a Mennyre utal, hanem Istenre, mivel ez Isten metonímiája. A zsidók kerülték Isten nevének kimondását és leírását, és inkább körülírták azt. Azaz a Mennyek országát Isten országa értelemben kell értelmezni. Ez világosan kitűnik abból, hogy azokon a helyeken, ahol Máté evangéliuma a "mennyek országa" kifejezést használja, ott a többi szinoptikus evangélium párhuzamos szövegei az "Isten országa" kifejezést használják (pl. Mt 11,11-12 - Lk 7,28; Mt 13,11 - Mk 4,11 és Lk 8,10; Mt 13,24 - Mk 4,26; Mt 13,31 - Mk 4,30 és Lk 13,18; Mt 13,33 - Lk 13,20; Mt 18,3 - Mk 10,14 és Lk 18,16; Mt 22,2 - Lk 13,29). Sokan azt mondják, hogy Máté azért használja a mennyek országa kifejezést, mert zsidó célközönsége lévén, nem akart botrányt kelteni bennük, ugyanis a zsidóságban kerülték az Isten szó használatát, és különböző titulusokkal, metaforákkal helyettesítették azt. Azonban szerintem az a 6 igehely (6,33; 12,28; 19,24; 21,31.43; 24,14), ahol Máté igenis használja az Isten országa kifejezést, azt bizonyítja, hogy Máté nem ódzkodott a szó használatától, és közönsége sem láthatott már benne kivetnivalót. Valószínűbb, hogy a mennyek országa kifejezést Jézus használta a farizeusi megbotránkozás elkerülése végett, és mivel Máté evangéliuma egy arám nyelvű evangélium görög fordítása, a fordító meghagyta a kifejezést, míg az Egyházban már mint Isten országa (a tulajdonképpeni értelme a mennyek országának) terjedt el.

Jézus eme szóhasználata teljesen új volt (az „Isten királysága” kifejezés egyedül a Bölcs 10,10-ben található), ami azt is jelzi, hogy valami újat akart mondani, hogy valami eddig nem igazán ismert dologról beszél. Előképek találhatók az Ószövetségben, amelyek az Isten királyságának szinonim kifejezései (pl. „az Úr királysága”: 1Krón 28,5; 2Krón 13,8; „királyságom”, „királyságod”, „királysága”: 1Krón 17,14; Zsolt 145, 11; Bölcs 6,4; vö. 1Krón 29,23; 2Krón 9,8), valamint az olyan helyek, ahol Isten királyként szerepel: pl. Kiv 15,18; Szám 23,21; MTörv 33,5; 1Sám 8,7; 12,12; Iz 6,5; Jer 8,19. Ami nagyon fontos, hogy ez a királyság ezeken a helyeken mindig Izraelre vonatkoznak, ugyanígy Isten mint király mindig Izrael királya (esetleg ez alól kivételt képezhet a Bölcs 10,10, és Iz 6,5, ahol a föld királyaként mutatkozik). Azonban a király cím sose csak egy díszítő jelző, hanem az Isten és népe közötti viszony kifejeződése, amelyben Isten uralkodik, és a nép az Ő szolgálatában áll. A király a Messiás, a Felkent, azaz a Megváltó rokon értelmű szava, aki megszabadítja Izraelt, védelmezi és az üdvösségre, az új eónba vezeti azt (vö. Iz 33,22; 44,6; 52,7-10; Ez 20,33.37; Abd 21; Mik 2,13; 4,7; Szof 3,15). Summa summarum: Isten Izrael királya, Isten királysága pedig Izrael konkrét népe.

A fentiekből következik, hogy Izrael királysága Istené ugyan, de ugyanakkor egy konkrét, látható közösség, ugyanúgy, ahogy az Egyház esetében mi ezt valljuk. Isten uralkodik felette, mert az övé, hiszen Ő teremtette (pl. Iz 43,15), és Ő választotta saját népévé (pl. MTörv 14,2).

Ha figyelmesen olvassuk az Újszövetséget, akkor feltűnik a Jézus által meghirdetett Isten királysága és az Egyház szoros kapcsolata, már-már egymást fedő párhuzama. Nem azt mondom, hogy a két kifejezés azonos egymással, de mégis nagyon szoros összefüggés van a kettő között, ám az egyik szempontból Isten királyságának fogalma  tágabb, míg egy más szempontból az Egyház fogalma. Ezt majd alant ki fogom fejteni.


Mt 11,12
A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg.

Hogyan szerzik meg az erőszakosok a mennyet, s hogyan szenved erőszakot? Az Egyház esetében viszont...

Mt 13,31-32
Egy másik példabeszédet is mondott nekik: "A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között."

Hogyan növekedhet a Menny?
Az Egyház esetében azonban ez nyilvánvaló. A kicsiny nyájból világegyház lett.

A magvető példázatát így magyarázza Jézus:

Mt 13,37-42
így magyarázta meg nekik: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, a sátán. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Itt (is) látszik, hogy Isten Országa nem teljesen isteni és tökéletes. Sőt. Épp ezért kell beteljesednie. Ha tökéletes lenne, akkor nem kellene beteljesednie.

Ugyanez pepitában:

Mt 13,47-48
Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek, és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják.

Hitványak a mennyben? Az Egyházra azonban nagyonis jellemző.

Aztán ezt az igét hogyan lehetne magyarázni?

Mt 16,28
Bizony mondom nektek: az itt állók közül némelyek nem halnak meg, amíg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában."

Nincs itt szó arról, hogy csak részlegesen jön el ez az ország. Mert szerintem az Egyház születésekor eljött az az ország, és az első Szentmisében valóban meglátták az Emberfiát.

János apostol ezt írja:

Jel 1,6
Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Amen.

Jel 1,9
én, János, a királyságban (= országban / ugyanaz a görög szó) és a türelmes várásban testvéretek Jézusban, és az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, és Jézus tanúságtétele miatt.

Jel 5,10
Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és uralkodni fognak a földön."

Mivel Izraeltől el lett véve az az Ország:

Mt 21,43
Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.

Kol 1,13
kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába.

Mt 13,24.31.33.44.45.47.
A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe.
A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz
A mennyek országa hasonlít a kovászhoz

A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez

A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz

hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz

Mt 11,12
A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg.

Mt 25,1-2
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos.

Mk 4,26-29
Azután ezt mondta: "Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás."

Lk 9,27
Igazán mondom nektek, hogy azok közül, akik itt állnak, némelyek nem halnak meg, míg meg nem látják az Isten országát."

Lk 13,19
Hasonlít a mustármaghoz, amelyet egy ember fogott és elvetette a kertjében. Kikelt, és hatalmas fává terebélyesedett, úgyhogy az ég madarai tanyáztak ágai között."

Mt 12,28
De ha én Isten Lelkével űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa.
Mk 1,15
és mondta: "Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.”
Lk 11,20
De ha én az Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.
Lk 17,21
Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.

Jel 1,6
Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Amen.

Jel 1,9
én, János, a királyságban (= országban / ugyanaz a görög szó) és a türelmes várásban testvéretek Jézusban, és az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, és Jézus tanúságtétele miatt.

Jel 5,10
Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és uralkodni fognak a földön.


ezt az uralmat mindig is képviselte egy vezér, vagy egy király.

Izrael nyájának pásztora maga Isten (pl. Iz 40,11; 49,10; Jer 13,17; Zak 10,8; stb.), azonban ezt a gondoskodást és vezetést földi pásztor is képviseli:

Zsolt 77,21
Mint egy nyájat, néped úgy vezetted Mózes és Áron kezével.

Szám 27,15-20
Mózes erre így kérte az Urat: "Uram, minden lénynek éltető Istene, rendelj valakit a közösség fölé, aki bevonul az élükön, kivezeti és odavezérli őket. Ne hasonlítson az Úr közössége pásztor nélküli nyájhoz." Az Úr ezt válaszolta Mózesnek: "Vedd Nun fiát, Józsuét - ő olyan ember, akiben lélek van -, tedd rá kezedet, állítsd Eleazár pap és az egész közösség elé, s a szemük láttára ruházd rá a tisztséget. Engedj át neki egy részt tekintélyedből, hogy Izrael fiainak egész közössége engedelmeskedjék neki.
2Sám 5,2
Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme.
2Sám 7,7
Amíg Izrael fiaival ide-oda vándoroltam, mondtam-e egyetlen szóval is Izrael bírái közül, akiket pásztornak rendeltem népem, Izrael fölé, egyetlen egynek is: Miért nem építtek nekem cédrusfából házat?

A föld és Izrael bírája az úr (pl. Ter 18,25; Iz 33,22), de bírói tisztét földi bírák is gyakorolják:

1Sám 7,15
Sámuel egész életében bíráskodott Izrael fölött.
2Krón 19,5
Vidéken is, városról városra bírákat rendelt Júda minden megerősített városába.
2Krón 19,6
A bírákat figyelmeztette: "Vigyázzatok, mit cselekesztek! Bíráskodástokkal ugyanis nemcsak az embereket, hanem az Urat is szolgáljátok. Azért veletek lesz bírói működéstekben.
ApCsel 7,35
Az Isten azt a Mózest küldte vezetőnek és szabadítónak a csipkebokorban megjelent angyal kezével, akit megtagadtak, mondván: Ki tett meg elöljárónkká és bíránkká?

Ugyanígy, talán kifejezettebben, Isten Izrael vezére, fejedelme és királya (lásd fent), de uralkodását a király jelképezi és gyakorolja is, hiszen maga az Úr adta át neki trónját:

1Sám 9,17
Amikor Sámuel észrevette Sault, az úr nyomban tudtára adta: "Ez az az ember, akiről beszéltem neked. Ő uralkodjék népem fölött."
2Sám 5,2
Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt, és légy Izrael fejedelme.
2Sám 7,8
Ezenkívül mondd még meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: Elhoztalak a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy.
1Krón 28,5
összes fiaim közül - az Úr ugyanis sok fiút adott nekem - a fiamat, Salamont választotta ki az Úr, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izrael fölött.
1Krón 29,23
Salamon - mint király - elfoglalta az úr trónját, hogy atyja, Dávid helyett uralkodjék. Tetszésre talált, és egész Izrael engedelmeskedett neki.
2Krón 9,8
áldott legyen az Úr, a te Istened, aki kedvét találta benned, és trónjára ültetett, hogy uralkodjál, az Úr, a te Istened szándéka szerint. Az Isten szereti ugyanis Izraelt, és meg akarja tartani mindörökké, azért tett meg királyává, hogy jogot és igazságot szolgáltass."
2Krón 13,8
Most tehát ti azt gondoljátok, hogy ellen tudtok állni az Úr királyságának, amelyet Dávid fiainak kezére bízott? Azért, mert nagy tömeggel jöttetek, és veletek vannak az aranyborjak, amelyeket Jerobeám készített nektek istenekül?

Tehát Dávid és utódai kapják meg azt az isteni ígéretet, hogy az ők fogják Izrael igaz népét vezetni abban a királyságban, amit Isten megalapított. Ez a királyság földi királyság, földi királlyal az élén, akit azonban maga Isten vezet, s ha nem tartja be a Törvényt és a szövetséget, akkor védelmét megvonja tőle, s büntetés alá vonja (vö. 1Sám 13,8-15; 15,10-30; 2Sám 12,1-12; 1Kir 11,31-39; 21,17-24).

Az ígéretben az is szerepel, hogy ez a királyság, amely, ne felejtsük, hogy a földön létezik, örök időkre szól:

2Sám 7,12-16
Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. [Az házat épít nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját.] Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik. De irgalmamat nem vonom meg tőle, amint elődödtől megvontam. Nem, házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.
2Sám 7,16
házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.

Zsolt 89,4-5
"Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: nemzetségedet minden időkre alapítom, trónodat minden nemzedékre megszilárdítom."

1Krón 17,12. 14
Ő épít majd nekem házat, s én örökre megszilárdítom trónját… Megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre."

Tehát Isten egy örökké tartó folytonosságot ígért meg Dávidtól kezdve, amely – mivel az idő még nem teljesedett be – ma is tart. Azonban, ahogy ez majd minden esetben így van, az Ószövetség még korlátolt, nem teljesen tisztán látott képei majd csak az Újszövetségben tisztulnak meg, mikor is maga Isten Fia nyilatkoztatja ki Isten üzenetét, hogy az Ószövetséget ne érvénytelenítse, hanem beteljesítse (Mt 5,17).

Azonban Izrael földi királyai, pásztorai hűtlennek bizonyultak több esetben is (vö. 1Kir 16,25. 30-33; 2Kir 16,2kk; 21,1-9; Jer 2,8; 10,21; 23,1k; 50,6; Ez 34,1-10; stb.), ezért Jahve maga vette kézbe a nyájat (Jer 23,1-3; 31,10; Ez 34,1-10), és olyan fejedelmet ígér föléjük, aki igazságos, győztes és békeszerző lesz (Iz 9,5; 32,1-5; Mik 5,1-5; Zak 9,9-10.), és olyan pásztorokat, „akik tudással és belátással legeltetnek” (Jer 3,15). Az igazságos fejedelem a Messiás, Jézus Krisztus, aki Dávid fiaként örök időre átveszi Izrael trónját, s így beteljesedett az isteni ígéret.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.Mt 16,19
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.

Iz 22,22
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja.


Jel 1,18
…Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.


Jel 3,7
"A filadelfiai egyház angyalának ezt írd: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja:

Jel 9,1
Az ötödik angyal is megfújta a harsonát. Erre egy csillagot láttam, amint az égből a földre zuhant. Nála volt a mélység kútjának kulcsa.

Jel 20,1
Aztán láttam, hogy egy angyal szállt alá a mennyből, a mélység kulcsa volt nála, és nagy láncot tartott a kezében.


Mt 16,19
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.

Mt 23,2-4,
… Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.


1Krón 28,5
összes fiaim közül - az Úr ugyanis sok fiút adott nekem - a fiamat, Salamont választotta ki az Úr, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izrael fölött.


1Krón 29,23
Salamon - mint király - elfoglalta az Úr trónját, hogy atyja, Dávid helyett uralkodjék. Tetszésre talált, és egész Izrael engedelmeskedett neki.


Mt 16,19
Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva."Lk 12,41-42
Péter megkérdezte: "Uram, ezt a példabeszédet csak nekünk mondod, vagy mindenkinek?" Az Úr így válaszolt: "Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendelt, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?


Ez 37,24-28
Szolgám, Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. Törvényeimhez igazodnak és szemük előtt tartják parancsaimat és teljesítik őket. Azon a földön laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, s amelyen atyáitok is laktak. Ők is ezen laknak majd, fiaik is, fiaik fiai is, mindörökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük mindörökre. A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre. Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, én szentelem meg Izraelt, mert szentélyem mindörökre köztük lesz.

 

(Fel)