Vissza Az Egyház - témakör Előre


A hierarchikus Egyház

(Frissítve: 2007. 12. 27.)
A püspök... az Isten megbízottja
(Tit 1,7)

A diakónusok... tiszta lelkiismerettel őrzik magukban a hit titkát ...

A tisztüket jól végző presbitereket
kétszeres tiszteletre tartsák méltóknak,
főképpen azokat, akik az igehirdetést és a tanítást végzik
(1Tim 3,8; 5,17) 
Mi a probléma?

Mit mond erről az Egyház?

    A Katolikus Egyház Katekizmusa

    Tanítóhivatali megnyilatkozások

Mit mond erről a Biblia?

Mit mondanak erről az ókeresztény írók?

Mit mondanak erről mások?


Mi a probléma?(Fel)
 

Mit mond erről az Egyház?


A Katolikus Egyház Katekizmusa


871 "Krisztus-hívők azok, akik -- mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek -- Isten népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, melynek a világban való teljesítését Isten az Egyházra bízta."[CIC 204,1; vö. II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 31.]

872 "Krisztusban való újjászületésük folytán az összes Krisztus-hívő között méltóságuk és cselekvésük tekintetében valódi egyenlőség uralkodik, így mindnyájan együttműködnek Krisztus testének építésére, ki-ki a maga állapotának és feladatának megfelelően."[CIC 208; vö. II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 32.]

873 Maguk a különbségek is, melyeket maga az Úr akart Testének tagjai között, annak egységét és küldetését szolgálják. Mert "az Egyházban a szolgálatok különbözők, de a küldetés egy. Krisztus az apostolokra és utódaikra ruházta azt a tisztséget, hogy az ő nevében és hatalmával tanítsanak, megszenteljenek és kormányozzanak. A világi hívők pedig -- részesei lévén Krisztus papi, prófétai és királyi tisztségének -- Isten egész népének küldetésén belül az Egyházban és a világban töltik be a maguk szerepét."[II. Vatikáni Zsinat: Apostolicam actuositatem határozat, 2.] Mind a klerikusok mind a világi hívők között vannak olyanok",akik az evangéliumi tanácsokra fogadalommal (...) Istennek szentelik magukat, és az Egyház üdvözítő küldetését szolgálják".[CIC 207. k. 2. §]

874 Maga Krisztus a szolgálat forrása az Egyházban. A szolgálatot ő alapította, tekintélyt és küldetést, irányítást és célt adott neki:

"Az Úr Krisztus Isten népének lelkipásztori gondozására és szüntelen gyarapítására Egyházában különféle szolgálatokat alapított, melyek az egész test javát célozzák. A szent hatalommal fölruházott szolgák ugyanis testvéreiknek szolgálnak, hogy mindazok, akik Isten népéből valók, (...) eljussanak az üdvösségre."[II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 18.]

875 "Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak hírnök nélkül? S hogyan hirdessen az, akit nem küldtek?" (Róm 10,14--15). Senki, sem egyén, sem közösség nem hirdetheti önmagának az Evangéliumot: "A hit hallásból ered" (Róm 10,17). Senki sem adhat önmagának fölhatalmazást és küldetést az Evangélium hirdetésére. Az Úr küldötte nem saját tekintélyével, hanem Krisztus tekintélyének erejével beszél; nem mint a közösség egy tagja szól a közösséghez, hanem Krisztus nevében. Senki sem adhatja önmagának a kegyelmet; másnak kell fölkínálnia számára és mástól kell ajándékba kapnia. Ez föltételezi a kegyelem szolgáit, akiket tekintéllyel és alkalmassággal Krisztus ruházott föl. Tőle kapják a Püspökök és a papok a küldetést és a fölhatalmazást (a "szent hatalmat"), hogy Krisztusnak, a Főnek személyében cselekedjenek, a diákonusok az erőt, hogy Isten népét a liturgia, az igehirdetés és a szeretet 'diakoniájában' tudják szolgálni közösségben a Püspökkel és annak presbitériumával.
Ezt a szolgálatot, melyben Krisztus küldöttei Isten kegyelméből azt teszik és adják, amit önmaguktól képtelenek tenni és adni, nevezi az Egyház hagyománya "szentségnek". Az Egyház szolgálatát saját szentséggel adják át.

876 Az egyházi hivatal szentségi természetével belsőleg összefügg szolgálati jellege. A hivatalviselők ugyanis, mivel teljesen Krisztustól függenek, aki a küldetést és a tekintélyt adja, valóban "Krisztus szolgái",[Vö. Róm 1,1.] Krisztus mintája szerint, aki értünk szabadon magára öltötte a "szolga alakját" (Fil 2,7). Mivel a szó és a kegyelem, melyeknek szolgái, nem az övék, hanem Krisztusé, akik mások javáért bízta rájuk, szabadon lesznek mindenki rabszolgáivá.[Vö. 1Kor 9,19.]

1536 Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus.

1544 Az ószövetségi papság összes előképe Jézus Krisztusban teljesedik be, aki "az egyetlen közvetítő Isten és ember között" (1Tim 2,5). Melkizedekben",a magasságbeli Isten papjában" (Ter 14,18) a keresztény hagyomány Krisztus papságának előképét látja; ő az egyetlen "Melkizedek rendje szerint való főpap" (Zsid 5,10; 6,20)",a szent, ártatlan, szeplőtelen" (Zsid 7,26), aki "egyetlen áldozattal egyszer s mindenkorra tökéletességre vezette a megszentelteket" (Zsid 10,14), tudniillik egyetlen keresztáldozatával.

1545 Krisztus megváltó áldozata egyetlen: egyszer és mindenkorra történt meg. És mégis az Egyház eucharisztikus áldozatában jelenvalóvá válik. Ugyanezt kell mondanunk Krisztus egyetlen papságáról: jelenvalóvá válik a szolgálati papság által, anélkül, hogy Krisztus papságának egyetlenségét csorbítaná: "és ezért Krisztus az egyetlen igazi pap, a többiek csak az ő szolgái".[Aquinói Szent Tamás: Commentarium in epistolam ad Hebreos 7,4]

1546 Krisztus, a főpap és egyetlen közvetítő az Egyházat Istennek és Atyjának papi országgá tette.[Jel 1,6; 5,9--10; 1Pt 2,5.9.] A hívők egész közössége, mint ilyen, papi jellegű. A hívők -- ki-ki a hivatásának megfelelően -- keresztségi papságukat gyakorolják Krisztusnak, a papnak, prófétának és királynak küldetésében való részesedésük által. A keresztség és a bérmálás szentségei által a hívők "szent papsággá szenteltetnek".[II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 10.]

1547 A püspökök és papok szolgálati vagyis hierarchikus papsága és az összes hívő általános papsága, jóllehet "mindegyik a maga sajátos módján, részesedik Krisztus egyetlen papságában" [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 10.] "lényegük szerint" különböznek, bár "egymáshoz vannak rendelve".[uo.] Milyen értelemben? Míg a hívők általános papsága a keresztségi kegyelemnek, a hit, a remény és a szeretet életének, valamint a Lélek szerinti élet gyarapodásában valósul meg, addig a szolgálati papság az általános papság szolgálatában áll, és az összes keresztények keresztségi kegyelmének kibontakoztatására irányul. Egyike azon eszközöknek, melyekkel Krisztus szüntelenül építi és vezeti a maga Egyházát. éppen ezért egy külön szentséggel, az egyházi rend szentségével adják át.

1554 "így az isteni alapítású egyházi szolgálatot különböző rendekben gyakorolják azok, akiket már ősidőktől fogva püspököknek, áldozópapoknak, diákonusoknak hívnak." [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 28] Az Egyház liturgiájában, Tanítóhivatalában és állandó gyakorlatában kifejezett katolikus tanítás a Krisztus papságában való szolgálati részvételnek két fokozatát ismeri: a püspökséget és az áldozópapságot. A diakonátus feladata az, hogy őket segítse és szolgálja. Ezért a mai szóhasználatban a sacerdos kifejezés a püspököket és a papokat jelöli, a diákonusokat nem. Mégis a katolikus tanítás az, hogy a három fokozatot -- a papságban való részesedés fokozatait (püspökség és papság) és a szolgálat hivatalának fokozatát (diakonátus) -- "ordinatiónak" nevezett szentségi cselekménnyel, azaz az egyházi rend szentségével adják át:

"A diákonusokat mindenki úgy tisztelje, mint Jézus Krisztust, a püspököt, mint az Atya képmását, a presbitereket pedig, mint Isten szenátusát, mint az apostolok kollégiumát. Ezek nélkül nem lehet Egyházról beszélni." [Antiochiai Szent Ignác: Trallosziakhoz írt levél 3, 1]

1555 "Az Egyházban az első időktől gyakorolt különféle szolgálatok között a hagyomány tanúsága szerint az első helyen áll azoké, akik püspökként a kezdettől folyamatos utódlás által az apostoli magvetés folytatói."[II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 20.]

1562 "Krisztus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, apostolai által saját fölszenteltségének és küldetésének részeseivé tette utódaikat, a püspököket, akik szolgálatuk hivatalát az Egyházban különböző fokokban egyes személyeknek törvényesen átadták." [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 28.] A püspökök "szolgálati feladata alárendelt fokon átszállt a papokra, hogy a papi rendbe kerülve a Krisztustól kapott apostoli küldetés teljesítésére a püspöki rend munkatársai legyenek".[II. Vatikáni Zsinat: Presbyterorum ordinis határozat, 2.]

1569 "A hierarchia alsóbb fokán állnak a diákonusok, akik >nem papságra, hanem szolgálatra< kapják a kézfeltételt."[II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 29. Vö. uaz: Christus Dominus határozat, 15.] A szentelendő diákonus fejére egyedül a püspök teszi rá a kezét, így jelezvén, hogy a diákonus szolgálata feladataiban kapcsolódik sajátosan a püspökhöz.[Vö. Római Szent Hippolütosz: Traditio apostolica 8.]


(Fel)Tanítóhivatali megnyilatkozások

 
Római Szent Kelemen: Levél a korinthosziaknak (Kr. u. 96) (DH 101)

(40,1) ... Bepillanthatunk az isteni tudás mélységeibe is, ezért hát mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk, amit csak Uralkodónk meghatározott időkre véghezvinnünk rendelt. (2) Felajánlásainkat és szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára. (3) Meghatározott helyen, és meghatározott személyek által akarta ő ezeket végeztetni, legfelsőbb akaratával rendelte el, hogy minden méltó módon, neki tetszően történjék, és akaratának megfelelően legyen szívesen fogadott. (4) Azok tehát, akik az elrendelt időkben bemutatják felajánlásaikat, tetszésére vannak és boldogok, minthogy az úr törvényeit követik, nem tévelyednek el. (5) Adottak voltak ugyanis a főpapnak a maga szent cselekményei, ugyanúgy a papoknak is megvannak a nekik rendelt helyük, a leviták számára az előírt szolgálataik, és a néphez tartozó embert is kötik a nép számára előírt rendelkezések.

(41,1) Közölünk ki-ki "a maga rendjében" [vö. 1Kor 15,23], jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek (vagy végezze Isten előtt a hálaadást), megszentelődésben, senki se lépje át a szent cselekményeknek az ő számára előírt szabályát.


Szent Cornelius pápa: Levél Fabius antiokhiai püspöknek (Kr. u. 251) (DH 109)

Az evangéliumnak ama védelmezője tehát [mármint Novatianus] talán nem tudta, hogy egyetlen püspöknek kell lennie a katolikus Egyházban? Mégsem volt rejtve előtte - hogyan lehetett volna ugyanis, hogy azt nem tudta -, hogy negyvenhat áldozópap van, hét diakónus, hét szubdiakónus, negyvenkét akolitus, az exorcisták pedig és a lektorok az osztiáriusokkal ötvenketten, az özvegyek és a rászorulók több mint ezerötszázan...


Szent Marcellinus / Elvirai zsinat: 77. kánon (Kr. u. 300 körül) (DH 121)

Ha egy diakónus, aki püspök vagy áldozópap nélkül igazgatja a népet, egyeseket megkeresztelt, őket a püspöknek még áldással teljessé kell tennie; hogyha ezt megelőzően eltávoztak ebből a világból, a hit reejében, amellyel valaki hitt, képes lesz méltónak lenni.


Szent I. Anastasius / I. Toledói zsinat: 20. kánon (Kr. u. 400) (DH 187)

(1) Bár majdnem mindenütt megtartják azt, hogy a püspök távollétében senki nem készíti el a krizmát, mégis, mivel azt mondják, hogy egyes helyeken vagy tartományokban áldozópapok készítik el a krizmát, úgy akarjuk, hogy ettől a naptól kezdve senki más ne készítse el a krizmát, csak a püspök, és ő is rendelkezzék róla az egyházmegyére kiterjedően úgy, hogy az egyes egyházközségekből Húsvét napja előtt diakónusokat vagy szubdiakónusokat jelöljenek ki, akik a püspökhöz mennek, hogy az elkészült krizma, amelyet a püspök nekik szán, Húsvét napjára megérkezzék. (2) Egészen biztos, hogy a püspöknek minden időben szabad krizmát készítenie, azonban a püspök tudomása nélkül semmit sem szabad tenni; az van viszont elrendelve, hogy a diakónus ne kenjen meg krizmával, de a püspök távollétében az áldozópap igen, a püspök jelenlétében pedig akkor, ha ő parancsolta meg.


Nagy Szent Leó: Quanta fraternitati 11. (Kr. u. 446) (DH 282)

... Az egész test szerves egybefüggése egységes egészséget, egységes szépséget eredményez; éspedig az egész testnek ez az egybefüggése egyetértést kíván, de főképpen a papok egyetértését követeli meg. Nekik ugyan közös a méltóságuk, a rendbe állásuk mégsem egyforma az egészet illetően: mivel a legszentebb apostolok között is a tisztségük hasonlóságán belül volt valami hatalmi megkülönböztetés; és bár mindannyiuk számára egyenlő volt a kiválasztás, mégis egynek megadatott, hogy kiemelkedjék a többi fölé.
Ennek mintájára a püspökök közt is megkülönböztetés keletkezett, és nagymérvű rangsorolással ügyeltek rá, nehogy mindegyikük mindent magának tulajdonítson, hanem legyen az egyes tartományokban egy-egy, akinek a hivatalosan kimondott véleménye a testvérek között az elsőnek számít: és másfelől legyenek egyesek a nagyobb városokban odahelyezve, és nagyobb gondot vegyenek magukra: általuk gyűljön össze Péter egyetlen székénél az egyetemes Egyház gondja, és semmi sehol ne legyen elválasztva a fejétől.


IV. Piusz / Tridenti Zsinat: Tanítás és kánonok az egyházi rend szentségéről 4. (Kr. u. 1563) (DH 1767-1768)

... Hogyha valaki azt állítja, hogy minden keresztény egyformán az Újszövetség papja, vagy mindenki egyenlő lelki hatalommal van ellátva, akkor semmi egyebet nem tenne, mint hogy az egyházi hierarchiát is összekeverné [6. kánon], amely pedig "rendezett seregek élcsapata" [vö. Én 6,3]. Így Szent Pál tanítása ellenére mintha mindenki apostol, mindenki próféta, mindenki evangélista, mindenki pásztor, mindenki tanító lenne. [vö. 1Kor 12,29; Ef 4,11]

Ezért a szent zsinat kijelenti, hogy az összes egyéb egyházi rendeken felül a püspökök, akik az apostolok helyére léptek, különösképpen beletartoznak ebbe a hierarchiába, és őket helyezte (amint ugyanaz az Apostol mondja) a Szentlélek "az Egyház kormányzására" [ApCsel 20,28]; ők a papoknál feljebb valók, kiszolgáltatják a bérmálás szentségét, az Egyház új szolgáit felszentelik, s egyéb szenteléseket is végezhetnek, amely feladatok ellátására a többi alacsonyabb rendnek nincs hatalma [7. kánon].

6. kánon. Ha valaki azt állítaná, hogy a katolikus Egyházban nincs hierarchia, amelyet isteni rendelés állított fel, s amely püspökökből, áldozópapokból és szolgálókból áll: legyen kiközösítve.

7. kánon. Ha valaki azt állítaná, hogy a püspökök nem feljebbvalók a papoknál, vagy hogy nincs hatalmuk bérmálni és papot szentelni, vagy hogy hatalmuk közös az áldozópapokéval, vagy hogy az általuk közölt rendek érvénytelenek a nép, esetleg a világi hatóság hozzájárulása, vagy meghívása nélkül; vagy hogy azok is lehetnek az igének és a szentségeknek törvényes szolgái, akiket se az egyházi és kánoni hatalom szabályszerűen se föl nem szentelt, se nem küldött, hanem máshonnan érkeznek: legyen kiközösítve.


VI. Pál / II. Vatikáni Zsinat: Lumen gentium 10; 19-20; 28. 29. (Kr. u. 1964) (DH 4125-4126; 4143-4144; 4153; 4155)

Az Úr Krisztus, az emberek közül választott főpap [vö. Zsid 5,1-5] az új népet "Istennek és Atyjának országává és papjaivá tette" [Jel 1,6; vö. 5,9-10]. A megkereszteltek ugyanis az újjászületés és a Szentlélek kenete által lelki házzá és szent papsággá szenteltetnek, hogy a keresztény ember minden cselekedete által lelki áldozatokat ajánljanak föl, és annak erőit hirdessék, aki a sötétségből meghívta őket csodálatos világosságára [vö. 1Pét 2,4-10]. Ezért Krisztus tanítványai valamennyien az imádságban állhatatosan és együtt dicsőítve Istent [vö. ApCsel 2,42-47] adják oda önmagukat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul [vö. Róm 12,1], és a földön mindenütt Krisztusról tanúskodjanak, s az érdeklődőknek adjanak számot az örök élet bennük élő reményéről [vö. 1Pét 3,15].

A hívők közös papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság - jóllehet nemcsak fokozatilag, hanem lényegileg különböznek egymástól - egymásra vannak rendelve; mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. Akit a szolgálati papságra szenteltek fel, szent hatalom birtokában kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus személyében létrehozza az eucharisztikus áldozatot, és az egész nép nevében fölajánlja Istennek; a hívek pedig királyi papságuk erejével részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, és azt a szentségek felvételében, az imádságban és hálaadásban, a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják.
...
Az Úr Jézus, miután az Atyához imádkozott, magához hívta azokat, akiket Ő maga akart, megalkotta a tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket hirdetni Isten Országát [vö. Mk 3,13-19; Mt 10,1-42]; kollégiumként, azaz állandó testületként apostolokká tette őket [vö. Lk 6,13], s e kollégium élére a közülük kiválasztott Pétert állította [vö. Jn 21,15-17]. ... Ez az isteni küldetés, melyet Krisztus bízott rá az apostolokra, a világ végéig fog tartani [vö. Mt 28,20], mert az evangélium, melyet nekik kell továbbadniuk, minden időkre az Egyház egész életének alapja. Ezért az apostolok ebben a hierarchikusan rendezett társaságban utódok rendeléséről gondoskodtak.

Mert nem csupán a szolgálatban voltak különféle segítőtársaik1 , hanem hogy a rájuk bízott küldetés haláluk után is folytatódjék, közvetlen munkatársaikat szinte végrendeletként megbízták azzal, hogy vigyék tovább és szilárdítsák meg a tőlük megkezdett művet2; megparancsolván nekik, hogy ügyeljenek az egész nyájra, melyben a Szentlélek állította őket Isten Egyházának pásztorául [vö. ApCsel 20,28]. Így tehát ilyen férfiakat állítottak, és a továbbiakra nézve úgy rendelkeztek, hogy ha ezek meghalnak, szolgálatukat más kipróbált férfiak kapják meg3. Az Egyházban az első időktől gyakorolt különféle szolgálatok között a hagyomány tanúsága szerint az első helyen áll azoké, akik püspökként a kezdettől folyamatos utódlás által4 az apostoli magvetés folytatói5. Így azután - Szt. Iréneusz tanúsága szerint - az apostolok által rendelt püspökök, valamint ezek utódai egészen napjainkig az egész világon közismertté teszik6 és megőrzik7 az apostoli hagyományt.

A püspökök tehát segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt átvették a közösség szolgálatát8, Isten helyett állank a nyáj élén9, melynek - mint tanítómesterek, az istentisztelet papjai és a kormányzás szolgái - pásztorai10. Miként megmarad az a hivatal, melyet az Úr egyedül Péternek, az első apostolnak adott, s melyet át kellett adnia utódainak, úgy megmarad az apostolok egyházkormányzati hivatala is, melyet a püspökök szent rendjének kell állandóan gyakorolnia11. Ezért a szent zsinat tanítja, hogy a püspökök isteni intézkedés folytán léptek az apostolok helyébe mint az Egyház pásztorai12, akiket ha valaki hallgat, Krisztust hallgatja, aki pedig őket megveti, Krisztust veti meg, és azt, aki Krisztust küldte [vö. Lk 10,16]13.
...
Krisztus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött [Jn 10,36], apostolai által saját fölszenteltségének és küldetésének részeseivé tette utódaikat, a püspököket [vö. Antiokhiai Szt. Ignác: Ef 6,1], akik szolgálatuk hivatalát az Egyházban különböző fokokban egyes személyeknek törvényesen átadták. így az isteni alapítású egyházi szolgálatot különböző rendekben gyakorolják azok, akiket már ősidőktől fogva püspököknek, áldozópapoknak, diákonusoknak hívnak [Vö. DH 1765; 1776].

Az áldozópapokat, jóllehet nincs főpapi méltóságuk, és hatalmuk gyakorlásában a püspököktől függnek, hozzájuk köti a papi méltóság14; az egyházi rend szentségének erejéből [Vö. DH 1763-1778; 3857-3861], s Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak képmása szerint [Zsid 5,1-10; 7,24; 9,11-28] az evangélium hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az istentisztelet végzésére szentelik őket, mint az Újszövetség igazi papjait15. Krisztusnak hivatalában részesedve saját szolgálati fokozatukban mindenkinek hirdetik az isteni igét.
...
A hierarchia alsó fokán állnak a diakónusok, akik "nem papságra, hanem szolgálatra" kapják a kézfeltételt16. A szentségi kegyelemben megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet diakóniájában a püspökkel és papi testületével közösségben...


(1) Vö. ApCsel 6,2-6; 11,30; 13,1; 14,23; 20,17; 1Tessz 5,12; Fil 1,1; Kol 4,11 és másutt.
(2) Vö. ApCsel 20,25-27; 2Tim 4,6k; 1Tim 5,22; 2Tim 2,2; Tit 1,5; Római Szt. Kelemen: Levél a korinthoszi gyülekezetnek 44,3
(3) Vö. Római Szt. Kelemen: Levél a korinthoszi gyülekezetnek 44,2
(4) Vö. Tertullianus: De praescriptione haereticorum 32; gyakori még Antiokhiai Szt. Ignácnál.
(5) Vö. Tertullianus, uo.
(6) Lyoni Iréneusz: Adversus haereses III 3,1: "manifestatam"
(7) Lyoni Iréneusz: uo.: "custoditur"; vö. IV 33,8
(8) Antiokhiai Szt. Ignác: Levél a philadelphiai gyülekezetnek, előszó
(9) Antiokhiai Szt. Ignác: Levél a philadelphiai gyülekezetnek 1.; Levél a magnesziai gyülekezetnek 6,1.
(10) Római Szt. Kelemen: Levél a korinthoszi gyülekezetnek 42,3-4; 44,3-4; 57,1-2; Antiokhiai Szt. Ignác: Levél a philadelphiai gyülekezetnek 1,1; Levél a szmürnai gyülekezetnek 8; Levél a magnesziai gyülekezetnek 3; Levél a tralleszi gyülekezetnek 7; valamint Jusztinosz: Apologia I 65; Karthágói Ciprián: Levelek passim.
(11) XIII Leó: Satis cognitum
(12) Vö. Tridenti zsinat: Tanítás a papszentelésről 4.; I. Vatikáni zsinat: Pastor aeternus 3.; XI. Piusz: Mystici corporis
(13) Vö. XIII. Leó: Et sane levél
(14) Vö. I. Ince: Levél Decentiushoz: "A presbiterek mint az egyházi rend második fokán állók nem birtokolják a lelki hivatal csúcsát"; Karthágói Ciprián: 61. levél 3
(15) Vö. I. Ince: Levél Decentiushoz; Nazianzi Szt. Gergely: Apologeticus de fuga II 22; Pseudo-Dionüsziosz: De ecclesiastica hierarchia I 2
(16) Constitutiones Ecclesiae Aegypticae III 2; Satuta Eccleiae Antiquae 37-41.(Fel)Mit mond erről a Biblia?


 
Egyelőre csak rövidebb kommentárral:


Mt 16,18-19
én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.
Mt 18,17-18
Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva.


Jézus csak háromszor használja az "ekklészia" szót az Újszövetségben. Mindkét alkalommal látható a szövegből, hogy Jézus egy látható, egységes, hierarchikus és tekintélyi Egyházat, ekklésziát akart, s nem valamiféle láthatatlan ábrándképet.


ApCsel 20,17
Milétuszból üzent Efezusba, és magához kérette az egyház presbitereit.
ApCsel 20,28
Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére elöljáróul, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vére árán szerzett meg magának.


Pál szól mind az Egyház vénjeiről, avagy papjairól ("presbüteroi"), mind az Egyház püspökeiről ("episzkopoi"). Mindkét fogalom felszentelt vezetőket jelent az Egyház hierarchikus struktúrájában.


1Kor 12,28
ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.


Isten maga jelöli ki a különböző tisztségeket az Egyházon belül. Szerető Atyaként az Isten megadja gyermekeinek mind a szabadságot, mind a tekintélyt, hogy szeretettel és igazságossággal hajtsák végre az üdvösség művét.


Ef 4,11-12
Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét


Az Egyház hierarchikus, amelyben apostolok, próféták, pásztorok, és tanítók vannak, mindannyiuk felügyelete alatt épül fel az Egyház. Az Egyház nem egy láthatatlan dolog, láthatatlan alapokkal.


Fil 1,1
Pál, és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái a Filippiben élő összes szentnek Krisztus Jézusban, az elöljárókkal és a diakónusokkal együtt.


Pál üdvözli a Filippiben lévő Egyház  püspökeit és diakónusait. Ők mindannyian vissza tudják vezetni magukat az apostolok megszakítatlan utódlására.


1Tim 3,1
Igaz beszéd ez: Aki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván.
Tit 1,7
A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erőszakos, kapzsi


Krisztus Egyházában püspökök vannak ("episzkopoi"), akik közvetlenül az apostolok utódai. A püspökök törvényes hatalma az apostoli leszármazáson alapul.


1Tim 5,17
A papok, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek, főképpen, ha az evangélium hirdetésében és a tanításban fáradoznak.
Tit 1,5
Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, s a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint.
Jak 5,14
Beteg valamelyitek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében.


Krisztus Egyházában vének, avagy papok ("presbüteroi") is vannak, akik a püspököket szolgálják.


1Tim 3,8
A diakónusok hasonlóképpen legyenek tisztességesek, ne kétszínűek, borisszák vagy piszkos haszonra lesők.


Krisztus Egyházában diakónuok ("diakonoi") is vannak. Tehát Krisztus Egyházában tekintélyi hierarchia van - püspökök, papok, és diakónusok, akik mindannyian vissza tudják vezetni magukat Péterre és az apostolokra.


Kiv 28,1
Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem.áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai.
Kiv 19,6
Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak."


Ebben a két szakaszban látható az ószövetségi papság három hivatala. 1. a főpap - Áron (Kiv 28,1); 2. szolgálati papság - áron fiai (Kiv 19,6; 28,1); és 3. egyetemes papság - Izrael (Kiv 19,6).


Az Újszövetség papságának ugyancsak három hivatala van:

Főpap - Jézus Krisztus

Zsid 3,1
Nos, szent testvéreim, akiknek mennyei hivatás jutott osztályrészül, nézzétek hitvallásunk követét és főpapját, JézustSzolgálati papság - a felszentelt püspökök és papok (hiszen a főpap kifejezésben benne van, hogy vannak papok is)

Róm 15,16
hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. (MBT)
1Tim 3,1
Igaz beszéd ez: Aki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván.
1Tim 3,8
A diakónusok hasonlóképpen legyenek tisztességesek, ne kétszínűek, borisszák vagy piszkos haszonra lesők.
1Tim 5,17
A papok, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek, főképpen, ha az evangélium hirdetésében és a tanításban fáradoznak.
Tit 1,7
A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erőszakos, kapzsiEgyetemes papság - az összes megkeresztelt

1Pét 2,5
és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
1Pét 2,9
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.
Jel 1,6
Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Amen.Az Újszövetség alapvetően három állandó hivatalra utal az Egyházban, amelyeket szolgálati papságnak nevezünk: püspökök (episzkoposz), vének, avagy elöljárók (preszbüterosz, amelyből majd a pap elnevezés származik), és diakónusok (diakonosz) (az apostolok és a próféták konkrét hivatala megszűnt). A püspökökről tesz említést az ApCsel 1,20; 20,28; Fil 1,1; 1Tim 3,1-2; Tit 1,7 és az 1Pét 2,25. A preszbüterosz pl. az ApCsel 15,2-6; 21,18; Zsid 11,2; 1Pét 5,1 és az 1Tim 5,17 helyeken tűnik fel. A protestánsok ezeket a vezetőket ideiglenes pásztoroknak tekintik, míg a katolikusok állandó papoknak vallják őket. A diakónusok (gyakran szolgálók, vagy szolgák a különböző fordításokban) ugyanolyan módon és hasonló gyakorisággal vannak megemlítve, mint a keresztény "vének" (pl. 1Kor 3,5; Fil 1,1; 1Tessz 3,2; 1Tim 3,8-13).

Miként a teológiában és a gyakorlatban is előfordul, hogy van némely könnyedség és átfedés a korai keresztények között, eme három hivatásnál is (pl. Csel 20,17 <-> 20,28; 1Tim 3,1-7 <-> Tit 1,5-9). De ez nem jelenti azt, hogy a három szolgáló hivatal nem létezik. Például Szent Pál gyakran utal magára mint diakónusra vagy szolgára (1Kor 3,5; 4,1; 2Kor 3,6; 6,4; 11,23; Ef 3,7; Kol 1,23-25), mégis senki sem állítja, hogy ő merőben csak egy diakónus lett volna, és semmi más. Hasonlóképpen, Szent Péter magát elöljárótársnak nevezi (1Pét 5,1), habár Jézus őt a sziklának nevezte, amelyre Ő az Egyházat építi és egyedül neki adta a mennyek országának kulcsait (Mt 16,18-19). Ezek a példák rendszerint az egészséges alázat megnyilvánulásai, összhangban Krisztus szolgaságról szóló meghagyásával (Mt 23,11-12; Mk 10,43-44).

A hivatali különbözőség tisztán feltűnik az Újszövetségben, és az egyházi kormányzás hierarchikus jellegéről ugyanez mondható el. A püspökökre mindig egyes számban hivatkoznak, míg az elöljárókra rendszerint többes számban. Az elsődleges vita a mai keresztények között a püspökök és az elöljárók jellegéről és funkcióiról folyik (a diakónusok feladata nagyrészt ugyanaz mind a protestánsoknál, mind a katolikusoknál).

A katolikusok fenntartják, hogy az elöljárók/presbiterek a Szentírásban ugyanazokat a feladatokat végzik, mint a katolikus papok.  

1) Jézus általi küldetés és felhatalmazás (az "elhivatottnak lenni" fogalma): Mk 6,7; Jn 15,5; 20,21; Róm 10,15; 2Kor 5,20.
2) Jézus képviselete: Lk 10,16; Jn 13,20
3) Az "oldás és kötés" hatalma (feloldozás és penitencia): Mt 18,18 (vö. Mt 16,19)
4) A bűnök Jézus nevében való megbocsátásának hatalma: Lk 24,47; Jn 20,21-23; 2Kor 2,5-11; Jak 5,15.
5) Hatalom a penitencia kiszabásához: ApCsel 5,2-11; 1Kor 5,3-13; 2Kor 5,18; 1Tim 1,18-20; Tit 3,10.
6) Hatalom az Eucharisztia bemutatásához: Lk 22,19; ApCsel 2,42 (vö. Lk 24,35; ApCsel 2,46; 20,7; 1Kor 10,16)
7) A szentségek kiszolgáltatása: 1Kor 4,1; Jak 5,13-15.
8) Keresztelések végzése: Mt 28,19; ApCsel 2,38.41.
9) Felszentelés: ApCsel 14,23; 1Tim 4,14; 5,22.
10) Pasztoráció (lelkipásztorkodás): ApCsel 20,17.28; Ef 4,11; 1Pét 5,1-4.
11) Prédikálás és tanítás: 1Tim 3,1-2; 5,17
12) Evangelizáció: Mt 16,15; 28,19-20; Mk 3,14; Lk 9,2.6; 24,47; ApCsel 1,8.
13) Gyógyítás: Mt 10,1; Lk 9,1-2.6.
14) ördögűzés: Mt 10,1; Mk 3,15; Lk 9,1.
15) A gyónás meghallgatása: ApCsel 19,18 (vö. Mt 3,6; Mk 1,5; Jak 5,16; 1Jn 1,8-9; feltételezett a Jn 20,23-ban is)
16) Az arra hivatottaknak cölibátus: Mt 19,12; 1Kor 7,7-9.20.25-38 (különösen 7,35)
17) Krisztus állandó jelenlétében és támogatásában különleges módon való részesedés: Mt 28,20.

A protestánsok - Luthert követve - az 1Pét 2,5.9-et szokták idézni (vö. Jel 1,6), hogy azt igazolják, hogy mindegyik keresztény egyben pap is. Azonban ez nem zárja ki egy különleges úton felszentelt, szentségi papság létét, miután Szent Péter itt a Kiv 19,6 szövegéből idéz, ahol a zsidók ugyanezt a mintát írják le. Mivel a zsidóknál volt elkülönített levitikus papság, az 1Pét 2,9 analógiájára logikátlan kizárni az újszövetségi felszentelt papságot. Ezek a szövegek a papi megszenteltségre vonatkoznak, és nem a papi funkcióra.Az egyetemes értelemben, példának okáért, sohasem utaltak az Eucharisztiára vagy a szentségekre. Minden keresztény ember pap, abban az értelemben, hogy felajánlja az imádság áldozatait (Zsid 13,15), az alamizsnálkodást (Zsid 13,16, és a Jézusban való hitet (Fil 2,17).

A püspökök (episzkoposz) mindazt a hatalmat, szolgálatot és fennhatóságot birtokolják, mint a papok, a következő fontos kiegészítő kötelezettségekkel:

1) Fennhatóság a papok és a helyi egyház fölött, ill. a papok felszentelésének a hatalma: ApCsel 14,22; 1Tim 5,22; 2Tim 1,6; Tit 1,5.
2) A hit megvédésének különleges felelőssége: ApCsel 20,28-31; 2Tim 4,1-5; Tit 1,9-10; 2Pét 3,15-16.
3) Hatalom a hamis tanítók megfedésére és a kiközösítéshez: ApCsel 8,14-24; 1Kor 16,22; 1Tim 5,20; 2Tim 4,2; Tit 1,10-11.
4) Hatalom a bérmálkozás szentségének kiszolgáltatására (a maradandó Szentlélek átadása): ApCsel 8,14-17; 19,5-6.
5) Az Egyház pénzügyeinek az igazgatása: 1Tim 3,3-4; 1Pét 5,2.

A Septuagintában (az Ószövetség görög fordításában), az episzkoposz szót a felügyelőre alkalmazzák különböző értelemben, pl.: köztisztviselő (Bír 9,28; Iz 60,17), kincstárnok (2Krón 34,12.17), a papok és a leviták (Neh 11,9; 2Kir 11,18), valamint a Templom, és a Szent Sátor szertartásainak felügyelője (Szám 4,16). Istent episzkoposznak hívja a Jób 20,29, utalva az Ő bírói feladatára, és Krisztus is episzkoposz az 1Pét 2,25-ben (lelketek pásztora és felügyelője) A Jeruzsálemi Zsinat (ApCsel 15,1-29) egy határozottan hierarchikus, püspöki kormányzati struktúráról tanúskodik a korai Egyházban. Szent Péter a fő elöljárója  az egész Egyháznak (a pápai hivatal) (1Pét 5,1; vö. Jn 21,15-17), ő elnököl, és ő mondja ki az ellentmondást nem tűrő nyilatkozatot (15,7-11). Ekkor Jakab, Jeruzsálem püspöke (mint egy konferencia házelnöke) egy egyetértő (15,14), befejező közleményt ad (15,13-29). Az, hogy Jakab  Jeruzsálem egyetlen, "monarchikus" püspöke volt, teljesen világos a Szentírásból (ApCsel 12,17; 15,13.19; 21,18; Gal 1,19; 2,12). Ezt a tényt az első keresztény történetíró, Euszébiosz is tanúsítja (Egyháztörténet 7,19).

Több történelmi és patrisztikus bizonyíték is van Szent Péter római püspökségére. Senki sem vitatja azt a tényt, hogy egy kicsit később Szent Kelemen (+101 körül) az egyetlen püspöke volt Rómának, vagy azt, hogy Szent Ignác (+110 körül) Antiochiában volt püspök, Kr. u. 69-től kezdődően. Ennélfogva a "monarchikus" püspök mind bibliai, mind ősegyházi fogalom, elvitathatatlan tény. A II. század közepéig tartó időben gyakorlatilag az összes történész alátámassza, hogy minden keresztény közösséget egy püspök vezet. És ez így volt az egész kereszténységen belül, keleten és nyugaton, amíg Luther át nem ruházta ezt a hatalmat a világi fejedelmekre a XVI. században, és amíg az anabaptista hagyomány le nem mondott az egyházi hivatalról, vagy egészen, vagy nagyrészben. Mindenesetre manapság sok felekezetnek egyáltalán nincs püspöke. (folyt. köv.)


(Fel)Mit mondanak erről az ókeresztény írók?Az Egyház hierarchikus


(További idézetek várhatók Alexandriai Szent Kelementől, Szent Cipriántól, Szent Athamasziosztól, Szent Hilariosztól, Nagy Szent Baszileiosztól, Szent Ágoston, Nüssziai Szent Gergely, Sulpicius Severustól, Aranyszájú Szent Jánostól, Lerins-i Szent Vincétől, Szent Cassianus Jánostól, Nagy Szent Gergely pápától)


Didakhé XV. 1. (Kr. u. 90)

Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az úrhoz méltó püspököket és diakónusokat, szelid és nem pénzéhes, igazmondó és kipróbált férfiakat; ők látják el ugyanis nektek a tanítók és próféták szolgálatát.


Római Szent Kelemen: Levél a korintusiakhoz, 40-41. (Kr. u. 96)

Mindez már a korábbiakban is megmutatkozott számunkra; bepillanthattunk az isteni tudás mélységeibe is, ezért hát mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk, amit csak uralkodónk meghatározott időnkre véghezvinnünk rendelt. Felajánlásainkat, és a szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára. Meghatározott helyen, és meghatározott személyek által akarta ő ezeket végeztetni, legfelsőbb akaratával rendelte el, hogy mindent méltó módon, neki tetszően történjen, és szívesen fogadott legyen akaratának. Mindazok boldogok és tetszésére vannak, akik az uralkodó törvényeit követik, nem fognak eltévelyedni. Adottak voltak ugyanis a főpapnak a maga szent cselekményei, ugyanúgy a papoknak is megvannak a nekik rendelt feladataik, a leviták számára az előírt szolgálataik, és a néphez tartozó embert (laikosz) is kötik a nép számára előírt rendelkezések.

Közülünk mindenki a maga rendjében, jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek, megszentelődésében, senki se lépje át a szent cselekmények számára előírt szabályát. Mert nem mindenütt lehetett felajánlani, testvéreim, a fogadalmi áldozatot, a könyörgést, a bűnökért bemutatott, a tisztulás áldozatát, csupán csak Jeruzsálemben, és ott sem minden helyen lehetett felajánlani, hanem csak a templom előtti áldozati oltáron, azután hogy a főpap és a fentebb említett istentiszteleti szolgák előzőleg gondosan megvizsgálták a felajánlásra kerülő adományt. Akik pedig akaratával egybehangzó dolgokon kívül bármit is tettek, halállal bűnhődtek. Láthatjátok tehát, testvéreim, hogy a tudásban minél nagyobb megtiszteltetés jutott ki minekünk, annál nagyobb a ránk leselkedő veszély is.Római Szent Kelemen: Levél a korintusiakhoz, 42. (Kr. u. 96)

Az apostolokat Jézus Krisztus rendelte számunkra, hogy hirdessék az evangéliumot, Jézus Krisztust pedig az Isten küldte el. Krisztus az Istentől, az apostolok Jézus Krisztustól, de mindkettő annak rendje szerint az Isten akaratából volt. Átvették a parancsolatokat, és Urunk Jézus Krisztus feltámadása által megbizonyosodva, és Isten igéjében megerősödve, a Szentlélek teljes birtoklásával elmentek, hogy hirdessék az evangéliumot, az Isten országát, mely el fog érkezni. Miután a különböző vidékeken és városokban hirdették az igét, elöljárókat állítottak mindenütt, kiket próbára tettek a lélekben, a püspököket és a diakónusokat, azok számára, akik hinni fognak. És ez nem volt újdonság, mert a régi időkben is írtak már a püspökökről és a diakónusokról. Az írás ugyanis ilyenképpen beszél róluk: "Püspököket állítok nekik az igazságosságban, diákónusokat pedig a hitben" (vö. Iz 60,17).


Római Szent Kelemen: Levél a korintusiakhoz, 44,1-2. (Kr. u. 96)

A mi apostolaink is ilyen jól tudták Urunktól, Jézus Krisztustól, hogy irigykedés támad a püspökség neve miatt. Mivel mindezeket tökéletesen tudták előre, beiktatták az előbb említetteket, a továbbiakra pedig azt a rendelkezést adták, hogy mikoron majd ők is elszenderülnek, adják tovább más, kipróbált férfiaknak szent szolgálatukat.


Antiochiai Szent Ignác: Levél a szmirnaiakhoz, 8-9. (Kr. u. 110)

Kövessétek mindannyian a püspököt, ahogyan Jézus Krisztus az Atyát, a presbitériumot pedig úgy, mint az apostolokat; a diakónusokat úgy tiszteljétek, mint Isten rendelkezését. A püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. Azt tartsátok érvényes eucharisztiának, melyet a püspök, vagy megbízottja végez. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a sokaság, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van a katolikus (egyetemes) egyház. A püspök nélkül nem lehet sem keresztelni, sem szeretetlakomát tartani; amit azonban jóváhagy, az Istennek is tetsző, hogy biztos és szilárd legyen mindaz, amit tesztek.
Helyes egyébként észhez térnünk, hogy addig forduljunk Istenhez, amíg időnk van rá. Istent és a püspököt ismerni jó. Aki a püspököt tiszteli, azt Isten is megbecsüli; aki a püspök tudta nélkül tesz bármit is, az a Sátánnak szolgál.Antióchiai Szent Ignác: Levél a magnésziaiakhoz, 2. 6. (Kr. u. 110)

Látástokra méltattam püspökötök, az Istenhez méltó Damasz és a tisztelendő presbiterek, Basszusz és Apollóniosz, valamint szolgatársam, a diakónus Zotinosz által, kiben örömömet leltem, mert úgy engedelmeskedik a püspöknek, mint Isten kegyelmének, a presbitériumnak pedig, mint Jézus Krisztus törvényének.
Az említett személyekben mindnyájatokat szemléltem és szerettem a hitben, intelek titeket, hogy mindent Isten egyetértésében törekedjetek tenni, mert a püspök Isten helyettese, a presbiterek pedig az apostolok tanácsa helyét foglalják el, a számomra oly igen kedves diakónusokra Jézus Krisztus szolgálata van bízva, aki öröktől fogva az Atyánál volt, és az idők végén megjelent. Isten egyetértését vegyétek fel mindannyian, tiszteljétek egymást, és felebarátját senki ne tekintse test szerint, hanem mindenkor szeressétek egymást Jézus Krisztusban. Semmi ne legyen köztetek, ami megoszlást idézne elő, hanem egyesüljetek a püspökkel és az elöljárókkal, tekintettel a romolhatatlanság tanítására és mintájára.Hégészipposz: Töredék Euszébiosz Egyháztörténetében, 4,22 (Kr. u. 180)

Hégészipposz ránk maradt öt "Visszaemlékezés"-ében ránk hagyta véleményének nagyon teljes okiratát. Itt kifejti, hogy amíg Rómáig ment, számos püspökkel lépett kapcsolatba, és hogy mindenkitől ugyanazt a tanítást kapta. Jó, ha meghallgatjuk, amit mond, miután beszámolt arról a levélről, amit Kelemen írt a korintusiaknak:
"A korintusi egyház Primoszig, aki Korintusban volt püspök, megmaradt az igaz tanításban. Róma felé hajózva csatlakoztam a korintusiakhoz, és számos napot töltöttem velük együtt, melyek folyamán együtt örültünk az igaz tanításnak. Amikor pedig megérkeztem Rómába, utódlási sort állítottam össze Anikétoszig, akinek a diakónusa volt Eleutherosz. Anikétosz utódja Szótér lett, utána pedig Eleutherosz. Mindegyik utódlásban és mindegyik városban úgy van, amint a Törvény hirdeti és a próféták és az Úr."Tertullianus: A keresztségről, 17,1-3 (Kr. u. 198-200 körül)

Tárgyunk lezárásakor hátra van még néhány szabály ismertetése a keresztség kiszolgáltatásáról és felvételéről. Kiszolgáltatásának elsődleges joga a főpapé, aki - ha van - a püspök; azután a presbiteré és a diakónusé, de nem a püspök tekintélye nélkül, az egyház tisztelete miatt, melynek megtartása a béke megőrzése. Egyébként még a laikusok joga is: amit ugyanis egyformán kapnak, azt egyformán adhatják is. De mennyivel inkább áll a szerénység és alázatosság fegyelme a laikusokra, hogy azt, ami a nagyobbakat illeti meg, a püspök feladatát ne ragadják magukhoz. A püspökséggel folytatott viszály a szakadás anyja.. Elég, ha ti. szükségben élsz ezzel a joggal, ahol a hely, az idő és a személyi körülmények erre kényszerítenek.


Tertullianus: Pergátló kifogás az eretnekekkel szemben, 41. (Kr. u. 200)

Nem mulasztom el, hogy leírjam, milyen léha, milyen földies, milyen emberi az eretnekeknek maga az életmódja is. Nincs benne semmi méltóság, semmi tekintély, semmi fegyelem. Szóval teljesen megfelel a hitüknek. Szenteléseik vakmerőek, felületesek, állhatatlanok: hol újonnan megtérteket neveznek ki, hol a világi ügyekhez kötött embereket, hol pedig tőlünk távozó hitehagyókat, hogy a megtiszteltetéssel kössék magukhoz az embereket, hiszen az igazsággal nem képesek erre. Sehol sem lehet könnyebben előrejutni, mint a lázadók táborában, ahol már az is érdem, hogy ott van az ember. Így aztán ma az egyik a püspök, holnap a másik; ma diákonus valaki, holnap lektor; ma presbiter, holnap világi, hiszen a világiakra is rábízzák a papi feladatokat.


Nazianzoszi Szent Gergely: Számadás, 2. Oratio, 69. (Kr. u. 389)

Ki az, aki magát a Pál által lefektetett kánonhoz és szabályhoz mérve, amiket a püspökökre és presbiterekre vonatkozóan elrendelt, hogy legyenek józanok és tiszták, nem borisszák, nem verekedősek, tanítani tudjanak, feddhetetlenek legyenek minden szempontból, a gonoszság ne érintse őket, nem fogja az úgy találni, hogy nagyon is eltér a szabályok zsinórmértékétől?


Szent Ambrus: A misztériumokról (De mysteriis), 2. (Kr. u. 391)

5. Ezután megnyíltak a szentek szentjének kapui [a baptistérium], beléptél az újjászületés szentélyébe. Most idézd emlékezetedbe, mit kérdeztek tőled és tartsd eszedben, mit feleltél. Ellene mondottál az ördögnek és az ő cselekedeteinek, a világnak, a paráznaságnak és az élvezeteknek. Ígéretedet nem a holtak sírja őrzi, hanem az élet könyve. 6. Láttál ott szerpapot, láttál áldozópapot és láttad a főpapot is. Ne tekintsd testük alakját, hanem a szent szertartás kegyelmét. Angyalok színe előtt szólottál, miként írva van: "A papnak ajkai a tudományt őrzik és az ő szájából a törvényt keresik, mert ő a mindenható úrnak angyala (követe)." [Mal 2,7] Nem lehet tudatlanba venni, nem lehet tagadni; angyal az, aki Krisztus országát és az örök életet hirdeti. Ne külseje szerint értékeld, hanem hivatása szerint. Azt nézd, amit neked juttatott, mérlegeld, mit tett és ismerd fel hivatását.


Nagy Szent Leó: 14. levél, Anasztasziosznak 11. (Kr. u. 446) (DH 282)

Az egész test szerves egybefüggése egységes egészséget, egységes szépséget eredményez; éspedig az egész testnek ez az egybefüggése egyetértést kíván, de főképpen a papok egyetértését követeli meg. Nekik ugyan közös a méltóságuk, a rendbe állásuk mégsem egyforma az egészet illetően: mivel a legszentebb apostolok között is a tisztségük hasonlóságán belül volt valami hatalmi megkülönböztetés; és bár mindannyiuk számára egyenlő volt a kiválasztás, mégis egynek megadatott, hogy kiemelkedjék a többi fölé.
Ennek mintájára a püspökök közt is megkülönböztetés keletkezett, és nagymérvű rangsorolással ügyeltek rá, nehogy mindegyikük mindent magának tulajdonítson, hanem legyen az egyes tartományokban egy-egy, akinek a hivatalosan kimondott véleménye a testvérek között az elsőnek számít: és másfelöl legyenek egyesek a nagyobb városokban odahelyezve, és nagyobb gondot vegyenek magukra: általuk gyűljön össze Péter egyetlen székénél az egyetemes Egyház gondja, és semmi sehol ne legyen elválasztva a fejétől.


 
(Fel)Mit mondanak erről mások?Tiszteletreméltó John Henry Newman: An Essay on the Development of Christian Doctrine, 86-87. (Kr. u. 1845)

Minthogy minden vallás lényege a tekintély és az engedelmesség, ezért a természetvallások és a kinyilatkoztatott vallás között az a különbség, hogy az egyikben szubjektív tekintély van, míg a másikban objektív. A Kinyilatkoztatás a láthatatlan isteni hatalom megnyilvánulása, ahol a lelkiismeret helyébe a törvényhozó lép. A természetvallás lényege, hogy a legfőbb tekintély a lelkiismeret. Az apostol, a pápa, az Egyház vagy a püspök tekintélye nem más, mint a kinyilatkoztatott vallás lényege. Ahol nincs ilyen külső tekintély, a lélek szükségképpen ahhoz a belső vezérhez tér vissza, mely fölötte a Kinyilatkoztatás előtt uralkodott. Ami tehát a természet rendjében a lelkiismeret, az a Kinyilatkoztatás rendjében a Szentírás, vagy az Egyház szava, a Szentszék (amint nevezik). Ahogyan a lelkiismeretünk iránti engedelmességünk - még a tévesen kialakult lelkiismerettel szemben is - erkölcsi életünk jobbítását és végeredményben tudásunkat is szolgálja, úgy szolgálhatja szellemi fejlődésünket és életszentségünket az engedelmesség az egyházi elöljáró iránt.


(Fel)