Vissza Főoldal Előre

 

 Elöljáróban...


Az oldal céljai és néhány bevezető gondolat

Az írások szerkezete és néhány megjegyzés

        Rövidítések
        A "Mi a probléma?" fejezet
        A "Mit mond erről az Egyház?" fejezet
        A "Mit mond erről a Biblia?" fejezet
        A "Mit mondanak erről az ókeresztény írók?" fejezet
        A "Mit mondanak erről mások?" fejezet

         

Az oldal céljai és néhány bevezető gondolat


Ezeken az oldalakon azon (még kissé felületes, és hiányos) kutatásaimat, meglátásaimat próbáltam összegyűjteni és összefoglalni, amelyek a Katolikus Egyház és ezen Egyházon kívül lévő keresztény felekezetek között hitbeli konfliktusok, avagy nézetkülönbségek forrásai. Jól tudom, hogy az érintett kérdések sokkal komolyabb, részletesebb, a mélységeket is feltáró és elemző írást érdemelnének, amelyhez azonban sokkal nagyobb lélegzetvételre lenne szükségem, mint amennyire képes lehetnék. Így ez a weblap egyelőre érvgyűjtemény marad, „azaz azoknak az érveknek a gyűjteménye, amelyek a hitre indítanak” (II. János Pál: Catechesi Tradendae 3,18), de legalábbis a hitre irányulnak, méghozzá az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház hitére, az én hitemre, hogy valamiképpen megvilágítsa azt.

Szándékom mindazonáltal kétirányú.

Mindenekelőtt és elsősorban katolikus testvéreim hitének megerősítése, biztosabbá tevése. Sokan fordulnak el hitüktől, vagy állnak az Egyház hitével ellenkező álláspontra csak azért, mert épp nincs egy olyan könyv, egy közösség, vagy éppenséggel egy olyan weblap, ahol választ tudnának kapni kérdéseikre, kétségeikre, és ilyenkor a hit elbizonytalanodik. A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőt írja az egyik hit elleni vétségről, az akaratlan kételkedésről: „Az akaratlan kételkedés bizonytalankodást jelent a hit aktusában, nehézkességet a hit ellen fölhozott érvek megcáfolására, vagy a félelmet a hit homályossága miatt” (KEK 2088). Ez az oldal abban kíván segítséget nyújtani, hogy legalább a katolikus hitünk ellen fölhozott érveket magával az Egyház tanításával, a Szentírás, valamint az Egyházatyák által meg tudjuk cáfolni, találjunk ellenérveket, kapaszkodókat, mellyel az értelem megfogódzhat, melyek bátorságot és erőt adhatnak, s amelyek talán a homályból is visszavezetnek Krisztus Urunk igazságának valódi fényére.

Minden tiszteletem ellenére, csak másodsorban szándékozom ezt az oldalt a nem-katolikus testvérek számára összeállítani (vö. Gal 6,10). A katolikus tanítás megvilágosítása, igazolása reményeim szerint célt fog érni náluk is. Én biztos hittel hiszem, hogy a katolikus tanítás az a tanítás, amely a Szentírást a leginkább figyelembe veszi, amely a legközelebb áll ahhoz a tanításhoz, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott számunkra, s amely tanítást mindig tisztán és szeplőtelenül meg tudták őrizni. Ha ebből a hitből csak egy kis morzsa ragad valakire, immár célt értem.

Hitet csakis az Úr kegyelme adhat, de a hit kegyelmének teljességéért tenni kötelességünk, hogy kibontakozhasson úgy, ahogy azt Isten is akarja. Ugyanígy: Igazságot csakis az Úr nyújthat, de annak teljes megértéséért tenni szintén kötelességünk. A teljesség, egyetemesség (katolicitás) és az igazság (autenticitás) összetartozik. Valaminek a lényege adja meg annak a dolognak az igazságát, és a lényeg a teljességben mutatkozik meg. Teljes pedig csak úgy lehet valami, ha egyetemes is. Igazság pedig csak egy lehet, minden más ’nem-igazság’, vagy legalábbis nem az igazsághoz tartozik. A kereszténység lényege és igazsága is csak a teljességben és az egyetemességben mutatkozhat meg. Meggyőződésem, ahogy Kereszty Rókus is írja, hogy ha valaki minden keresztény értéket, ami a Szentírásban és az apostoli egyházban található, hinni és gyakorolni akar, akkor ezt egyedül a Katolikus Egyházban találhatja meg együtt. Meglehet, hogy néha ez a teljesség, katolicitás zavarónak tűnhet egy olyan keresztény szemében, aki egy (vagy valamivel több) keresztény értéket akar hangsúlyozottan érvényre juttatni (legyen ez a kifejezetten biblikus szemléletmód, a személyes kapcsolatokon alapuló testvéri közösség, a felszabadult dicsőítés, vagy a mély és méltóságteljes liturgikus átélés stb.), hiszen ilyenkor a többi keresztény értéket terhesnek érzi, és olyan tényezőnek láthatja, amely elhomályosítja az őáltala fontosnak tartott értéket. Megpróbálja az ő részét, az ő igazságszeletét a központba állítani, absztrahálni, legitimálni, és sajnos ennek során sokszor a többi rész, a többi igazságszelet kárára és ellenére kezd el dolgozni. (Ez történik pl. akkor, amikor valaki csak a Szentírást tartja mértéknek, és azt gondolja, hogy a Hagyomány vagy az Egyház tekintélye a Szentírás ellen van; vagy a személyes, individuális érzelmeket és szabadságot ellentétesnek véli az egyházi intézménnyel vagy az egyházi hatósággal; az Isten imádását a szentek tiszteletével, a kegyelmet a szabad akarattal, stb.). Nem veszik észre, hogy a részletekre irányuló reflektorfény bár elsötétítheti a többi részletet, de azok ettől függetlenül léteznek, és ugyanúgy részei az egésznek. Nem kell mást tenni ebben az esetben, mint egy másik részletet is megvizsgálni ugyanazzal a reflektorfénnyel, és máris elkezd összeállni a kép. Hangsúlyozom, hogy ez nem relativizmus, mert nem az egyéntől függ a kép, nem az egyén rakja össze, rajzolja meg a képet, hanem biztos alapoktól függ, mégpedig az isteni kinyilatkoztatásoktól. Nem relativizmus, hanem katolicizmus, és Krisztus valós és teljes Egyházát csakis úgy láthatjuk meg, ha megtanuljuk az „egészben látás” technikáját, amely sajnos a mai korban már nem igazán dívik. Leragadunk a részleteknél, és figyelmen kívül hagyjuk a többi részletet. Aztán abból az egy részletből kidolgozzuk a véleményünket, és megfogalmazzuk a mi saját „igazságunkat”, és észre se vesszük, hogy „tévedhetetlennek” ítéljük, s foggal-körömmel ragaszkodunk a sajátunkhoz. Az ilyen előítéletektől, elfogadott egyéni véleményektől megszabadulni akár hosszú-hosszú évek küzdelme során lehet csak. "A hit keresi az értelmet" - mondta Szent Anzelm, a skolasztika atyja, és aki keres, az találni fog; s aki zörget, annak ajtót fognak nyitni. Erre biztatom katolikus és nem-katolikus testvéreimet. Keressenek, ha találni akarnak, és zörgessenek, ha azt akarják, hogy kinyíljon az ajtó. Én biztos vagyok abban, hogy ha tényleg alaposan, őszintén, nyitott szívvel keres valaki, az a Katolikus Apostoli Anyaszentegyházra fog találni, amely Krisztus tanítását és igazságát a legtisztábban, a legteljesebben nyújtja.

Lehet, hogy lesznek, akik majd a fejüket csóválják ezt az oldalt látva, s idegenkedni fognak tőle. „Nem ’ökumenikus’.” – gondolhatják. Nekik a II. Vatikáni Zsinat szavaival válaszolnék: „A katolikus hit megfogalmazása semmiképpen sem lehet akadálya a testvérekkel folyó párbeszédnek. A tanítást teljes egészében és világosan kell előadni. Semmi sem annyira idegen az ökumenizmustól, mint a hamis irenizmus (a mindenáron való békülékenység); mely csorbítja a katolikus tanítás tisztaságát és elhomályosítja eredeti és biztos értelmét.” [Unitatis redintegratio kezdetű dekrétum az ökumenizmusról, 11.]. Én tehát itt nem békülni akarok, de nem is akadályt állítani a párbeszédek közé, hanem éppen egy korrekt párbeszéd alapjait megteremteni. Hiszen a laikusok közötti (de sok esetben még a teológusok közötti) protestáns-katolikus szembenállás lényege meggyőződésem szerint annyi, hogy protestáns körökben nem ismerik eléggé a katolikus tanítást, hanem sokszor csupán érzéseikre, előítéleteikre és a tévesen értelmezett katolikus tanokból eredő (ezáltal hamis) következtetéseikre hagyatkozva ítélik azt meg. Azaz sok esetben a fentebb vázolt, sztereotípiáktól terhelt ítéletek terhelik a kapcsolatokat, amely téves ítéletek mind a Katolikus Egyház gyenge emberi csoportjaiból, személyeiből, akik nem ismerik eléggé saját vallásuk tanítását, vagy életükkel megcáfolják azt, mind az öntudatos protestáns hagyományokból (melyek javarésze a fent említett problémák miatt alakultak ki), mind a felvilágosodás utáni világ- és történelemszemléletből (pl. egyoldalú metafizikai felfogás, szubjektivizmus), mind a mai médiából (amelytől annyira távol áll a katolikus szellem) szivárognak a lelkekbe.

Egyike az ilyen protestáns hagyománynak, vagy inkább sztereotípiának az, hogy a katolikus tanítás távol áll a Szentírástól, hogy távol áll az őskeresztény Egyháztól. Ennek megdöntése érdekében több mint 2000 bibliai idézetet, és több mint 400 ókeresztény idézetet (és még több száz várható) állítottam össze. Ebben nagyon nagy segítségemre volt John Salza oldala (www.scripturecatholic.com), és más angol nyelvű hitvédelmi oldal. A szentírási idézeteket igyekszem majd exegetikailag is igazolni, kommentálni, valamint csoportosítani, érthető és áttekinthető formába szerkeszteni. Azon leszek, hogy eleget tegyek az Unitatis redintegratio kérésének, miszerint „a katolikus hitet mélyebben és pontosabban kell kifejteni, oly módon és olyan megfogalmazásban, hogy különvált testvéreink is jól megérthessék.” [uo.]. Elsőként tehát azt szeretném elérni, hogy rendbe tegyem az egész oldalt, és az összes témát részletesen kifejtsem. Nagyon kevés időm jut erre a munkára, de egyszer csak elkészül. Addig is lehetőséget nyújtok arra, hogy az esetlegesen felmerült kérdésekre folyamatosan választ adhassak. Az e-mail címemre lehet írni, de készítettem egy blogot is, ahol hozzá lehet majd szólni az egyes témákhoz. Időmtől függően válaszolni fogok az értelmesen megfogalmazott, keresztény hangvételű kérdésekre.


(Fel)

Az írások szerkezete, és néhány megjegyzés

 

Rövidítések

KEK

A Katolikus Egyház Katekizmusa

CIC

Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici)

CCEO

Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexe (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium)

DS

H. Denzinger - A. Schönmetzer: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai (1965)

DH

H. Denzinger - P. Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai  (1991) Örökmécs Kiadó - Szent István Társulat - 2004.

A II. Vatikáni Zsinat okmányai:


SC

SACROSANCTUM CONCILIUM    kezdetű konstitúciója a szent liturgiáról

IM

INTER MIRIFICA    kezdetű dekrétuma a tömegtájékoztatási eszközökről

LG

LUMEN GENTIUM    kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról

OE

ORIENTALIUM ECCLESIARUM    kezdetű dekrétuma a keleti egyházakról

UR

UNITATIS REDINTEGRATIO    kezdetű dekrétuma az ökumenizmusról

CD

CHRISTUS DOMINUS    kezdetű dekrétuma a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban

PC

PERFECTAE CARITATIS    kezdetű dekrétuma a szerzetesi élet korszerű megújításáról

OT

OPTATAM TOTIUS    kezdetű dekrétuma a papképzésről

NAE

NOSTRA AETATE    kezdetű nyilatkozata az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról

GE

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS    kezdetű deklarációja a keresztény nevelésről

DV

DEI VERBUM    kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról

AA

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM    kezdetű dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról

DHUM

DIGNITATIS HUMANAE    kezdetű deklarációja a vallásszabadságról

AG

AD GENTES    kezdetű dekrétuma az Egyház missziós tevékenységéről

PO

PRESBYTERORUM ORDINIS    kezdetű dekrétuma a papi szolgálatról és életről

GS

GAUDIUM ET SPES    kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban


Bibliafordítások:
SZIT

A Szent István Társulat fordítása. (1973; rev. 1996) („katolikus újfordítás”)

KNV

Káldi-Neovulgáta fordítás. Szent Jeromos Bibliatársulat. (1996) („Jeromos-féle fordítás”)

BDF

Békés Gellért és Dalos Patrik fordítása. Róma. (1955)

MBT

A Magyar Bibliatársulat (revideált) fordítása. (1975; rev. 1990) („protestáns újfordítás”)


KAR


KLD

Károli Gáspár revideált fordítása (1909) („Károli Biblia”)


A Káldi-féle revideált fordításA Szentírás könyvei:
Ter

Teremtés könyve (Mózes első könyve)

Kiv

Kivonulás könyve (Mózes második könyve)

Lev

Leviták könyve (Mózes harmadik könyve)

Szám

Számok könyve (Mózes negyedik könyve)

MTörv

Második Törvénykönyv (Mózes ötödik könyve)

Józs

Józsue könyve

Bír

Bírák könyve

Rut

Rut könyve

1Sám

Sámuel I. könyve

2Sám

Sámuel II. könyve

1Kir

Királyok I. könyve

2Kir

Királyok II. könyve

1Krón

Krónikák I. könyve

2Krón

Krónikák II. könyve

Ezd

Ezdrás könyve

Neh

Nehemiás könyve

Tób

Tóbiás könyve

Jud

Judit könyve

Esz

Eszter könyve

1Mak

Makkabeusok I. könyve

2Mak

Makkabeusok II. könyve

Jób

Jób könyve

Zsolt

Zsoltárok könyve

Péld

Példabeszédek könyve

Préd

Prédikátor könyve

Én

Énekek éneke

Bölcs

Bölcsesség könyve

Sir

Sirák fia könyve

Iz

Izajás könyve (Ézsaiás)

Jer

Jeremiás könyve

Siral

Siralmak könyve

Bár

Báruk könyve

Ez

Ezekiel könyve

Dán

Dániel könyve

Oz

Ozeás könyve (Hóseás)

Jo

Joel könyve

Ám

Ámosz könyve

Abd

Abdiás könyve

Jón

Jónás könyve

Mik

Mikeás könyve

Náh

Náhum könyve

Hab

Habakuk könyve

Szof

Szofoniás könyve (Zofóniás)

Ag

Aggeus könyve (Haggeus)

Zak

Zakariás könyve

Mal

Malakiás könyveMt

Máté evangéliuma

Mk

Márk evangéliuma

Lk

Lukács evangéliuma

Jn

János evangéliuma

ApCsel

Apostolok Cselekedetei

Róm

Rómaiaknak írt levél

1Kor

Korintusiaknak írt I. levél

2Kor

Korintusiaknak írt II. levél

Gal

Galatáknak írt levél

Ef

Efezusiaknak írt levél

Fil

Filippieknek írt levél

Kol

Kolosszeieknek írt levél

1Tesz

Tesszalonikaiaknak írt I. levél

2Tesz

Tesszalonikaiaknak írt II. levél

1Tim

Timóteusnak írt I. levél

2Tim

Timóteusnak írt II. levél

Tit

Titusznak írt levél

Filem

Filemonnak írt levél

Zsid

Zsidóknak írt levél

Jak

Szent Jakab levele

1Pt

Szent Péter I. levele

2Pt

Szent Péter II. levele

1Jn

Szent János I. levele

2Jn

Szent János II. levele

3Jn

Szent János III. levele

Júd

Szent Júdás levele

Jel

Jelenések könyve


(Fel)A "Mi a probléma?" fejezet


A "Mit mond erről az Egyház?" fejezet

A Katolikus Egyház Katekizmusából az idézetek a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban megtalálható elektronikus kiadásból származnak. A lábjegyzeteket közvetlenül a szövegbe illesztettem be, viszont ahol tehettem ott a nem túl jelentős részeket (pl. a Patrologiae Latina kiadásra való hivatkozásokat, a zsinati dokumentumok alcímeit) nem írtam be, a könnyebb olvasás érdekében.

A Tanítóhivatali megnyilatkozások forrása:
Heinrich Denzinger - Peter Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Örökmécs Kiadó. Bátonyterenye - Szent István Társulat. Budapest. 2004.A "Mit mond erről a Biblia?" fejezethez

A szentírási idézetek, ha ezt külön nem jelölöm, a Szent István Társulat fordításának a Magyar Elektronikus Könyvtárban található elektronikus kiadásából, illetve a Bibliatéka szoftveren található kiadásból származnak. (Idővel át fogom javítani ezeket a legújabb revideált szövegekre.) Ha ez a szövegfordítás nem adta vissza kellően az éppen tárgyalt szavakat, vagy kifejezéseket, és egy másik fordításban közelebbinek éreztem, ott abból a fordításból idéztem. Hogy melyik fordítást használtam, azt az idézet után zárójelben jelöltem. Előnyben részesítettem a két újabb katolikus fordítást, s csak akkor idéztem protestáns fordítást, ha katolikust nem tudtam használni. A következő sorrendben vettem figyelembe a szövegeket: SZIT, KNV, MBT, BDF, KLD, KAR.

Jelenleg a legtöbb helyen "Kommentár nélkül" állnak egymás után az idézetek. A sorrend már tükröz valamit a leendő kommentárból is, de sajnos erre még az olvasónak kell rájönnie, valamint kitalálnia az áthidaló szövegeket is. Mindenkinek az elnézését és a türelmét kérem, előbb-utóbb ki lesznek fejtve.A "Mit mondanak erről az ókeresztény írók?" fejezet

Az ókeresztény idézetek fő forrása a néhai Vanyó László professzor Úr szerkesztette "Ókeresztény írók" sorozat. Szent István Társulat. Bp. 1984-

További források:

    Az ősegyház szentségi élete (ford. És szerk. Kühár Flóris). [Tertullianus: A keresztségről; Jeruzsálemi Szent Cirill: Beavató hitoktatások - részlet; Szent Ambrus: A misztériumokról; A szentségekről] Szent István Társulat. Bp. 1942. (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)
    Órigenész: A princípiumokról I-II. Catena fordítások 5. Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó. Bp. 2003.
    Szent Ambrus: A kötelességekről; A bűnbánatról. Ókeresztény örökségünk 9. Jel Kiadó. Bp. 2005.
    Szent Ágoston vallomásai. (Ford.: Dr. Vass József) Szent István Társulat. Bp. 1995.
    Az egyházatyák szentbeszédeiből I-III. (szerk. Radó Polikárp) [I. kötet: Aranyszájú Szent János, Nazianzoszi Szent Gergely, Alexandriai Szent Cirill, Damaszkuszi Szent János néhány szentbeszéde; II. kötet: Aranyszájú Szent János: Homíliák a Római levélhez; III. kötet: Aranyszájú Szent János: Homíliák a Genezishez] Keresztény remekírók 10-12. Szent István Társulat. 1944. (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)
    A lelki élet mesterei írásaiból (vál.: Kecskés Pál) Szent István Társulat. Bp. 1964. (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)
   
További idézeteket vettem a Katolikus Egyház Katekizmusából (Szent István Társulat. Bp. 2002); a Denzinger - Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásaiból (Örökmécs Kiadó - Szent István Társulat. 2004), és még néhány kiadványból innen-onnan.

A fordítások forrásait nem jelöltem meg sehol, de aki kéri, annak szívesen megadom.

A csillaggal (*) jelölt idézeteket én fordítottam le angol nyelvből. Azt ezeknél kéretik figyelembe venni, hogy nem vagyok szakfordító.A "Mit mondanak erről mások?" fejezet

Ezt a részt olyan idézetekkel szeretném feltölteni, amelyek megfontolandók, érdekesek, és a téma megértését segítik elő, akár hitvédelmi szempontból, akár a mélyebb megértés szempontjából. Eddig a következő könyvekből vettem az idézeteket:

    John Henry Newman bíboros: Az Anyaszentegyház Misztériuma (szemelvények). International Center of Newman's Friends kiadása. Efo Kiadó. Bp. 1998.
    Newman-breviárium (ford. És vál.: Salacz Gábor). Szent István Társulat. Bp. 1961. (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)
    Karl Adam: A katolicizmus lényege. Szent István Társulat. Bp. 1936.
    Gilbert K. Chesterton: Igazságot!; Az örökkévaló ember. Szent István Társulat. Bp. 1985.
    Gilbert K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás. Szent István Társulat. Bp. 1986. (Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár)


(Fel)