A Katolikus Egyház tanításai
- a neten -

(linkgyűjtemény)

(Természetesen a teljesség igénye nélkül)

Tartalom

Egyházi dokumentumok

Katekizmusok

Az Egyházi Törvénykönyv

Egyetemes Zsinatok dokumentumai

Pápai megnyilatkozások

Szentszéki dokumentumok

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Liturgikus anyagok

Egyházi írások

Szótárak, lexikonok

Dogmatika, teológia

Egyháztörténet

Egyházatyák írásai

További szentek, "klasszikusok" művei

Kapcsolódó anyagok

A Katolikus Egyház dogmái és fontosabb tanításai

A Szentírás a neten - linkgyűjtemény

Hitvédelmi oldalak - linkgyűjtemény

 

Egyházi dokumentumok

 

Katekizmusok

A Katolikus Egyház Katekizmusa (1997-es)

Magyarul

Letölthető formátumban

Latinul

Angolul

Nemzetközi nyelveken

 

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

Magyarul

Nemzetközi nyelveken

 

Egyéb katolikus katekizmusok

Magyar nyelven

Egri Kis Katekizmus
(Tárkányi Béla József - 1851)

Káté a Trienti Zsinat határozatából
(1869)

Katekizmus. A Katolikus Egyház tanítása
(1958 - Herder kiadó)

Magyar Katolikus Katekizmus
(1990 - Szent István Kiadó)
(letölthető változat)

Magyar katolikus katekizmus
(1995 - Országos Hitoktatási Bizottság)
(letölthető változat)

 

Angol nyelven

Nüssziai Szent Gergely Nagy Katekizmusa
(385)

Aquinói Szent Tamás: Előadások a Hiszekegyről, a Miatyánkról és a Tízparancsolatról
(1273)

A Tridenti (Római) Katekizmus
(1566)

A Douay Katekizmus
(1649)
(egy antikatolikus honlapon)

A Baltimore-i katekizmus
(1891)

Szent X. Piusz Katekizmusa

 

Az Egyházi Törvénykönyv

Magyarul és latinul
(1983)
(letölthető formátum)

Nemzetközi nyelveken

 

Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv
(latinul)

 

Egyetemes Zsinatok dokumentumai

 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

Magyarul
(letölthető formátum)

Latinul és nemzetközi nyelveken

 

LUMEN GENTIUM
(Dogmatikus konstitúció az Egyházról)

DEI VERBUM
(Dogmatikus konstitúció az isteni kinyilatkoztatásról)

SACROSANCTUM CONCILIUM
(Konstitúció a szent liturgiáról)

GAUDIUM ET SPES
(Lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban)

CHRISTUS DOMINUS
(Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az Egyházban)

PRESBYTERORUM ORDINIS
(Határozat a papi szolgálatról és életről)

OPTATAM TOTIUS
(Határozat a papképzésről)

PERFECTAE CARITATIS
(Határozat a szerzetesi élet korszerű megújításáról)

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
(Határozat a világi hívek apostolkodásáról)

AD GENTES
(Határozat az Egyház missziós tevékenységéről)

UNITATIS REDINTEGRATIO
(Határozat az ökumenizmusról)

ORIENTALIUM ECCLESIARUM
(Határozat a keleti egyházakról)

INTER MIRIFICA
(Határozat a tömegtájékoztatási eszközökről)

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS
(Nyilatkozat a keresztény nevelésről)

NOSTRA AETATE
(Nyilatkozat az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról)

DIGNITATIS HUMANAE
(Nyilatkozat a vallásszabadságról)

 

Az I. Vatikáni Zsinat dokumentumai

DEI FILIUS
(Hittani rendelkezés a katolikus hitről)
(strukturált változat - word)

PASTOR AETERNUS
(Első hittani rendelkezés Krisztus Egyházáról)
(word)
(Strukturált változatban)

 

A Trienti Zsinat dokumentumai

DH 1500-1835
(A fontosabb dokumentumok - word)

 

További zsinatok dokumentumai

Az Egyház egyetemes, és néhány helyi zsinatainak dokumentumai és kánonjai
(Angolul)

Az Egyház 21 egyetemes zsinatának dokumentumai
(Angolul)

(Fel)

 

Pápai megnyilatkozások

 

XVI. Benedek pápa

Összes megnyilatkozása
(Nemzetközi nyelveken)

Enciklikák

CARITAS IN VERITATE
(Enciklika az ember teljes értékű fejlődéséről a szeretetben és igazságban - 2009. június 29.)

SPE SALVI
(Enciklika a keresztény reményről - 2007. november 30.)

DEUS CARITAS EST
(Enciklika a keresztény szeretetről - 2005. december 25.)
(letölthető formátumban)

 

Apostoli buzdítások

SACRAMENTUM CARITATIS
(Szinódus utáni apostoli buzdítás az Eucharisztiáról - 2007. február 22.)

 

Egyéb

Levél a világ püspökeinek
a Lefebvre érsek által felszentelt négy püspök közelmúltban feloldott kiközösítésével kapcsolatban
(2009. 03. 10.)

SUMMORUM PONTIFICUM
(Motu proprio az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról - 2007. július 7.)
(latinul)
(Rihmer Zoltán fordítása)

 

II. János Pál pápa

Összes megnyilatkozása
(Nemzetközi nyelveken)

Enciklikák

ECCLESIA DE EUCHARISTA
(Az Eucharisztia és az Egyház kapcsolatáról - 2003. Április 17.)

FIDES ET RATIO
(A hit és az ész kapcsolatának természetéről - 1998. szeptember 14.)

UT UNUM SINT
(Az ökumenikus törekvésekről - 1995. május 25.)

EVANGELIUM VITAE
(Az emberi élet sérthetetlenségéről -1995. március 25.)

VERITATIS SPLENDOR
(Az Egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről -1993. augusztus 6.)

CENTESIMUS ANNUS
(A RERUM NOVARUM enciklika kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából -1991. május 1.)

REDEMPTORIS MISSIO
(A minden időre érvényes missziós megbízatásról -1990. december 7.)

SOLLICITUDO REI SOCIALIS
(A Populorum progressio kezdetű enciklika 20. Évfordulójára - 1987. december 30.)

REDEMPTORIS MATER
(A Boldogságos Szűz Máriáról a zarándok Egyház életében -1987. március 25.)

DOMINUM ET VIVIFICANTEM
(A Szentlélek az Egyház és a világ életében -1986. május 18.)

SLAVORUM APOSTOLI
(Megemlékezésül Szent Cirill és Metód evangelizációs munkájának 1100. Évfordulója alkalmából - 1985. június 11.)

LABOREM EXERCENS
(A Rerum Novarum enciklika megjelenésének 90. Évfordulója alkalmából -1981. szeptember 14.)

DIVES IN MISERICORDIA
(Az irgalmas Atyaistenről -1980. november 30.)

REDEMPTOR HOMINIS
(A Megváltóról -1979. március 4.)

 

Apostoli buzdítások

PASTORES GREGIS
(A püspökről, aki Jézus Krisztus evangéliumának szolgája, hogy a világ remélni tudjon - 2003. október 16.)
(Csak nemzetközi nyelveken)

ECCLESIA IN EUROPA
(Az Egyházban élő Jézus Krisztusról mint a remény forrásáról Európa számára - 2003. június 28.)

VITA CONSECRATA
(Az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről az Egyházban és a világban - 1996. március 25.)

PASTORES DABO VOBIS
(A papképzésről korunk viszonyai között, 1992. március 25.)

REDEMPTORIS CUSTOS
(Szent József személyéről, valamint Jézus Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről - 1988. augusztus 15.)

CHRISTIFIDELES LAICI
(A világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről -1988. december 30.)

RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
(A kiengesztelődésről és bűnbánatról a mai Egyház küldetésében -1984. december 2.)

REDEMPTIONIS DONUM
(A szerzetesi közösségekhez a megváltás 1950. Évforulója alkalmából 1983-84-ben tartott rendkívüli szentévben -1984. február 25.)

FAMILIARIS CONSORTIO
(A keresztény család feladatairól a mai világban -1981. november 22.)

CATECHESI TRADENDAE
(Korunk hitoktatásáról, 1979. október 16.)

 

Apostoli levelek

MANE NOBISCUM DOMINE
(Az Eucharisztia évére - 2004. október 7.)

SPIRITUS ET SPONSA
(A Szent Liturgiáról szóló SACROSANCTUM CONCILIUM konstitúció megjelenesének 40. Évfordulója alkalmából - 2003. december 4.)
(Csak nemzetközi nyelveken)

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
(A szent rózsafüzérről - 2002. október 16.)

MISERICORDIA DEI
(A bűnbánat szentsége kiszolgáltatásának néhány szempontjáról - 2002. május 2.)
(Csak nemzetközi nyelveken)

NOVO MILLENNIO INEUNTE
(A 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén - 2001. január 6.)

INCARNATIONIS MYSTERIUM
(A 2000. Év Nagy Jubileumát meghirdető bulla -1998. november 29.)

DIES DOMINI
(A Vasárnap megszenteléséről - 1998. május 31.)

LAETAMUR MAGNOPERE
(A Katolikus Egyház Katekizmusának latin editio typica-jának jóváhagyása és közzététele - 1997. augusztus 15.)

ORIENTALE LUMEN
(XIII. Leó pápa apostoli levele, "A keletiek méltósága" centenáriumára - 1995. május 2.)

ORDINATIO SACERDOTALIS
(A csak férfiak számára fenntartandó pappá szentelésről - 1994. május 22.)
(Csak nemzetközi nyelveken)

MULIERIS DIGNITATEM
(A nő méltóságáról és hivatásáról a Mária-év (1987) alkalmából -1988. VIII. 15.)

DILECTI AMICI
(A világ ifjúságához a nemzetközi ifjúsági év alkalmából - 1985. március 31.)

SALVIFICI DOLORIS
(Az emberi szenvedés keresztény értelméről - 1984. február 11.)

APERITE PORTAS REDEMPTORI
(A Megváltás 1950. Évfordulója alkalmából rendkívüli szentévet hirdető apostoli bulla -1983. január 6.)

DOMINICAE CENAE
(Az Eucharisztia misztériumáról és imádásáról - 1980. február 24.)
(Csak nemzetközi nyelveken)

 

Egyéb

APOSTOLOS SUOS
(Motu proprio a püspöki konferenciák teológiai és jogi természetéről - 1998. május 21.)

AD TUENDAM FIDEM
(Motu proprio, mely kiegészíti az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) - 1998. május 18.)

ECCLESIA DEI ADFLICTA
(motu proprio - 1988. július 2.)
(word)

 

I. János Pál pápa

Összes megnyilatkozása
(Nemzetközi nyelveken)

 

VI. Pál pápa

Összes megnyilatkozása
(Nemzetközi nyelveken)

HUMANAE VITAE
(Enciklika a helyes születésszabályozásról - 1968)

INDULGENTIARUM DOCTRINA
(Apostoli konstitúció a búcsúkról - 1968)

EVANGELII NUNTIANDI
(Apostoli buzdítás a mai világ evangelizálásáról, 1975)

 

XXIII. János pápa

Összes megnyilatkozása
(Nemzetközi nyelveken)

PACEM IN TERRIS
(Enciklika az egyetemes béke megszilárdításáról igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadságban - 1963)

VETERUM SAPIENTIA
(Apostoli konstitúció a latin nyelv tanulmányozásának előmozdítására - 1962)
(word-dokumentum)

 

XII. Piusz pápa

Főbb megnyilatkozásai
(Nemzetközi nyelveken)

MUSICAE SACRAE
(Enciklika a szent zenéről - 1955)
(word-dokumentum)

MEDIATOR DEI
(Enciklika a Szent Liturgiáról - 1947)

 

XI. Piusz pápa

Főbb megnyilatkozásai
(Nemzetközi nyelveken)

INGRAVESCENTIBUS MALIS
(Enciklika a Rózsafüzérről - 1937)
(word-dokumentum)

MIT BRENNENDER SORGE
(Enciklika a katolikus Egyház helyzetéről a Német Birodalomban - 1937)

DIVINI REDEMPTORIS
(Enciklika az ateista kommunizmusról - 1937)

VIGILANTI CURA
(Enciklika a filmszínházakról - az USA klérusához - 1936)

AD CATHOLICI SACERDOTII
(Enciklika a katolikus papságról - 1935)

CASTI CONNUBII
(Enciklika a keresztény házasságról, 1930)

MORTALIUM ANIMOS
(Enciklika a vallási egységről - 1928)

MISERENTISSIMUS REDEMPTOR
(Enciklika a Szent Szív engeszteléséről - 1928)

QUAS PRIMAS
(Enciklika Krisztus Király ünnepéről - 1925)

UBI ARCANO DEI CONSILIO
(Enciklika Krisztus békéjéről - 1922)
(pdf)

 

XV. Benedek pápa

Főbb megnyilatkozásai
(Nemzetközi nyelveken)

 

X. Piusz pápa

Főbb megnyilatkozásai
(Nemzetközi nyelveken)

PASCENDI DOMINICI GREGIS
(Enciklika a modernizmus eretnekségéről - 1907)
(word-dokumentum)

TRA LE SOLICITUDINI
(Motu proprio az egyházi ének és zene ügyében - 1903)

 

XIII. Leó pápa

Enciklikái
(Nemzetközi nyelveken)

RERUM NOVARUM
(Enciklika a szociális problémákról - 1891)
(letölthető formátum)

LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
(Enciklika az emberi szabadságról - 1888)
(rtf-dokumentum)

HUMANUM GENUS
(Enciklika a szabadkőművességről - 1884)

ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE
(Enciklika a házasság felbonthatatlanságáról - 1880)

QUOD APOSTOLICI MUNERIS
(Enciklika a szocialisták, kommunisták és nihilisták modern eretnekségéről - 1878)

 

IX. Piusz pápa

Enciklikái
(Angolul)

Syllabus
(IX. PIUSZ PÁPA különböző megnyilatkozásaiban, tanítóirataiban már egyszer elítélt tévedéseknek a gyűjteménye - 1864)

 

XII. Kelemen pápa

IN EMINENTI
(Bulla a szabadkőmüvességről - 1738)
(word-dokumentum)

 

V. Piusz pápa

QUO PRIMUM
(Apostoli konstitúció a Római Misekönyvről - 1570)
(word-dokumentum)

 

VIII. Bonifác pápa

UNAM SANCTAM
(Bulla az Egyházról és a pápaságról - 1302)
(word-dokumentum)

 

Egyéb pápai megnyilatkozások

Zsinati és pápai dokumentumok
(Angolul)

Pápai enciklikák
(Angolul)

(Fel)

Szentszéki dokumentumok

 

Hittani Kongregáció

Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány szempontjával kapcsolatban feltett kérdésekre
(2007)

Döntés a betegek kenetének kiszolgáltatója ügyében
(2005)

Levél a Katolikus Egyház Püspökeihez a férfi és a nő együttműködéséről az Egyházban és a világban
(2004)

Megfontolások az azonos nemű személyek együttéléseinek törvényes elismertetésére irányuló törekvésekről
(2003)

Katolikusok részvétele és magatartása a politikai életben
(2003)

Instrukció a gyógyító imákról
(2000)

DOMINUS IESUS
(Nyilatkozat Jézus Krisztus és az Egyház egyetlen és egyetemesen üdvözítő voltáról - 2000)
(letölthető formátumban)

Fatima üzenete
(2000)

DONUM VITAE
(Instrukció a kezdődő emberi élet tiszteletéről és az utódnemzés méltóságáról - 1987)

LAMENTABILI SANE EXITU
(Dekrétum a modernista tételek elítéléséről - 1907)

 

Az Istentisztelet és a Szentségi Fegyelem Kongregációja

Levél a pro multis formula hiteles fordításáról
(2006)
(word-dokumentum)

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
(Instrukció néhány dologról, melyeket meg kell tartani vagy kerülni kell a legszentebb Eucharisztiával kapcsolatban - 2004)

LITURGIAM AUTHENTICAM
(Instrukció a népnyelvek használatáról a Római Liturgia könyveinek kiadásaiban - 2001)

EUCHARISTICUM MYSTERIUM
(Rendelkezés az Eukarisztia titkának megünnepléséről - 1967)

DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
(Instrukció a szent zenéről és a szent liturgiáról - 1958)
(word-dokumentum)

 

Klérus Kongregációja

A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője
(Instrukció - 2002)

A Katekézis általános Direktóriuma
(1997)
(letölthető formátumban)
Témák mutatója a Katekézis általános Direktóriumához

Az állandó diákonusok életének és szolgálatának direktóriuma
(1998)

 

Pápai Biblia Bizottság

Szentírásmagyarázat az Egyházban
(1993)
(letölthető formátum)

A Szentírás és a krisztológia
(1984)

 

Nemzetközi Teológiai Bizottság

Emlékezet és kiengesztelődés
(Az Egyház és a múlt bűnei - 2000)

A kereszténység és a vallások
(1997)

 

Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács

I. Ökumenikus direktórium
(Az ökumenizmus általános teendői, és az ökumenizmus a felsőoktatási intézményekben - 1967; 1970)
(letölthető formátum)

II. ökumenikus direktórium
(Az ökumenizmus elveinek és szabályainak alkalmazásáról - 1993. március 25.)

 

A Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa

Jézus Krisztus, az élő víz hordozója
(Keresztény reflexió a “New Age”-ről - 2003)
(rtf formátum)

 

Családok Pápai Tanácsa

A gyóntató atyák Vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében
(1997)

 

Tömegtájékoztatás Pápai Tanácsa

Az Internet etikája
(2002)

Az egyház és az internet
(2002)

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Körlevél az eucharisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekről
(2004)

Az élet kultúrájáért
(Körlevél a bioetika néhány kérdéséről - 2003)

A boldogabb családokért
(Körlevél a házasságról és a családról Magyarországon - 1999)

Körlevél a magzati élet védelméről
(1992)

Körlevél az abortusz ellen
(1956)

(Fel)

 

Liturgikus anyagok

A Római Katolikus latin-magyar Miserend
(A VI. Pál által 1970-ben kihirdetett Misekönyv szerint)
(depositum.hu)

A Római Katolikus Szentmise rendje
(A VI. Pál által 1970-ben kihirdetett Misekönyv szerint)
(hanganyaggal)

A VI. Pál által 1970-ben kihirdetett Római Misekönyv
(második kiadás)
(letölthető formátum)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele  az eucharisztia ünneplésével kapcsolatos kérdésekről
(Részletek a Római Misekönyv harmadik, 2002-es kiadásából - 2005)

A Római Katolikus Szentmise hagyományos ("rendkívüli") formájának rendje
(magyar fordítással)
(depositum.hu)

A teljes 1962-es Missale Romanum

A domonkos rend szertartása szerinti hagyományos szentmise hívekre vonatkozó részei
(pdf)

Görög Katolikus Szentmise
(hanganyag)

Aranyszájú Szent János Liturgiája
(görög katolikus)

Reggeli istentisztelet - Utrenye
(görög katolikus)

Alkonyati istentisztelet - Vecsernye
(görög katolikus)

Az Imaórák Liturgiája

Meskó Lajos (szerk.): Vasárnapi kalauz
(Ünnepek igeliturgiája, gondolatok, a Szentmise szövege magyarul és latinul, öröknaptár, stb.)
(Letölthető formátum)

 

(Fel)

 

Egyházi írások

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
(csaknem 500 kötetnyi könyv)

Szótárak, lexikonok

Magyar Katolikus Lexikon

Karl Rahner, Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár
(letölthető formátum)

Verbényi István - Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon
(letölthető formátum)

Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona
(letölthető formátum)

Erdő Péter: Latin - magyar egyházjogi kisszótár
(letölthető formátum)

The Catholic Encyclopedia
(Katolikus Enciklopédia angol nyelven)

 

Dogmatika, teológia

Előd István: Katolikus dogmatika
(letölthető formátum)

Aquinói Szent Tamás: Summa Theologica
(Angol nyelven)

(Fel)

Egyháztörténet

Diós István (szerk.): A szentek élete I.

Diós István (szerk.): A szentek élete II.

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Nemes György: Az egyháztörténet vázlatos áttekintése
(Egyetemi jegyzet)

Pawlowsky, Peter: A keresztények

Melichár Kálmán: A zsinatok

Petró József: A szentmise története

Wiltgen, Ralph M.: A Rajna a Tiberisbe ömlött. A II. Vatikáni Zsinat története

(Fel)

 

Egyházatyák írásai

Kühár Flóris: Az ősegyház szentségi élete
(Tertulliánus: A keresztségről (De baptismo); Jeruzsálemi Szent Cirill: Beavató (misztagogikus) hitoktatások (Catecheses mystagogicae); Szent Ambrus: A misztériumokról (De mysteriis); A szentségekről (De sacramentis))
(letölthető formátum)

Az egyházatyák szentbeszédeiből I. (szerk.: Radó Polikárp)
(Aranyszájú Szent János, Nazianzoszi Szent Gergely, Alexandriai Szent Cirill, Damaszkuszi Szent János néhány írása)
(letölthető formátum)

Az egyházatyák szentbeszédeiből II. (szerk.: Radó Polikárp)
(Aranyszájú Szent János: A Római levélhez írt homíliák)
(letölthető formátum)

Az egyházatyák szentbeszédeiből III. (szerk.: Radó Polikárp)
(Aranyszájú Szent János: A Genezishez írt homíliák - válogatás)
(letölthető formátum)

Szent Ágoston: Isten városáról (De civitate Dei)
(Részletek az I, II, IV és V. könyvből)
(megjegyzés: Az oldal nem katolikus)

Nagy Szent Gergely: A lelkipásztorság kézikönyve
(letölthető formátum)

Fathers of the Church
(Az Egyházatyák írásai)
(Angol nyelven)

The Early Church Fathers
(Egyházatyák írásai)
(Angol nyelven)

(Fel)

 

További szentek, "klasszikusok" írásai

Clairvaux-i Szent Bernát: Az Isten szeretetéről szóló könyv

Szent Bonaventúra: A tökéletesség kis tükre
(A lelki élet iskolája (De perfectione vitae); Az életszentség művészete (De regimine animae))

Szent Bonaventúra: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium)

Szent Bonaventúra: Életem Krisztus
(A Kisded Jézus ünneplése; Hogyan készüljünk a szentmisére?; A lelki élet alapelvei; Krisztus követése; A mi Urunk kínszenvedésének zsolozsmája)

Kempis Tamás: Krisztus követése

Pázmány Péter: Válogatott munkák

Pázmány ébresztése (szerk. Rónay György)

Avilai Nagy Szent Teréz: A belső várkastély

Avilai Nagy Szent Teréz: A tökéletesség útja

Szalézi Szent Ferenc Filótea, vagyis a jámborság útja

Liguori Szent Alfonz: Megegyezés Isten akaratával

Newman-breviárium

John Henry Newman: Elmélkedések

Prohászka Ottokár: A bűnbánat szentsége

Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet

Prohászka Ottokár: Élet kenyere

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról

Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása

Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára

Prohászka Ottokár: Korunk lelke

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés

Prohászka Ottokár: Sion hegyén

Prohászka Ottokár: új elmélkedések

Szent Edith Stein: A végestől az örökkévalóig
Válogatott idézetek

 

(Fel)