Vissza Imaélet és liturgia Előre

 

A katolikus Szentmise liturgiájának biblikus vonatkozásai


 

Bevezető szertartásKeresztvetés, a közösség köszöntése


(Ez 9,4 Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne.)

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
(Mt 28,19-20 Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.
Jn 14,13-14 amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.)

Hívek: ámen.
(Neh 5,13 … Az egész gyülekezet ráfelelte: "úgy legyen!")

Pap: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
(2Kor 13,13 Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!)

Hívők: és a te lelkeddel.
(2Tim 4,22 Az Úr legyen a lelkeddel!)


Bűnbánati ima


Pap: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
(1Kor 11,27-29 Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (úr) testét, saját ítéletét eszi és issza.)

Mind: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem 
(Jak 5,16 Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.) gondolattal, 
(Mk 7,15 Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná.) 
szóval, 
(Jak 3,6 A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet.) 
cselekedettel és mulasztással: 
(Jak 4,17 Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.) 
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 
(2Sám 24,17 én vétkeztem, én követtem el gonoszságot!
Mt 24,30 Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.)
Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, 
az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 
(2Tessz 3,1 Végül, imádkozzatok értünk, testvérek) 

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
(1Jn 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket.)

Kyrie


Pap: Uram, irgalmazz.

Hívők: Uram, irgalmazz!
(Lk 18,13 A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!)

Pap: Krisztus, kegyelmezz.
Hívők: Krisztus, kegyelmezz!
(Mt 15,22 Könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia!
Zsid 4,16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.)


Pap: Uram, irgalmazz.

Hívők: Uram, irgalmazz!
(Mt 20,30 "Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!")

Dicsőség... (Gloria)

(úrjövet és Nagyböjtkor nem imádkozzuk!)

Mind: Dicsőség a magasságban Istennek!
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
(Lk 2,14 "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!")
Dicsőítünk téged, áldunk téged, Imádunk téged,
(Jel 19,10 …Az Istent imádd!)
hálát adunk Néked
(Ef 5,20 Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.)
nagy dicsőségedért.
(Fil 1,11 s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére.)
Urunk és Istenünk, Mennyei Király, Mindenható Atyaisten,
(Róm 15,6 hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját.)
Urunk Jézus Krisztus: egyszülött Fiú,
(1Jn 4,9 az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.)
Urunk és Istenünk,
(Jn 20,28 Tamás fölkiáltott: "én Uram, és Istenem!")
Isten báránya, az Atyának Fia, Te elveszed a világ bűneit - Irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit -
Hallgasd meg könyörgésünket!
(Jn 1,29 …"Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.)
Te az Atya jobbján ülsz - Irgalmazz nekünk! 
(Róm 8,34 Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?)
Mert egyedül Te vagy a szent, 
(Mk 1,24 … Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.")
Te vagy az Úr, 
(Jel 15,4 Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a neved? Mert csak te vagy szent!
Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, 
(Lk 1,32 Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.)
A Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. ámen.
(1Kor 6,19 Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?)

Könyörgés


Pap: Könyörögjünk! 
(Tób 8,4 … Imádkozzunk együtt és könyörögjünk Urunkhoz, hogy elnyerjük kegyelmét és segítségét.)

... a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. 

Hívők: ámen.
(Róm 16,27 neki, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen.)


Az Ige liturgiájaOlvasmány
(Felolvasás az Ószövetségből)
(Kiv 24,7 Utána vette a szövetség könyvét és felolvasta a népnek.)

Lektor: Ez az Isten igéje.

Mind: Istennek legyen hála.


Válaszos zsoltár
(Zsoltáréneklés a Zsoltárok könyvéből)

(Ef 5,19 Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak.)


Szentlecke
(Felolvasás az újszövetségi levelekből.)
(Kol 4,16 Ha nálatok már felolvasták ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceai egyházban is felolvassák. Ti pedig olvassátok el a laodiceaiakét.)

Lektor: Ez az Isten igéje.

Mind: Istennek legyen hála.


Alleluja
(Jel 19,6 és hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját: "Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható.
Zsolt 146,1

(Alleluja!) Dicsérd, lelkem, az Urat!)


Evangélium
(Felolvasás a négy evangélium egyikéből)

(2Tim 4,2 hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.)

Pap: Ezek az evangélium igéi.

Mind: áldunk téged, Krisztus.


Szentbeszéd (homília - prédikáció) 
(1Tim 4,13 Amíg odajutok, legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra.)


Hitvallás (Az Apostoli hitvallás)


Hiszek egy Istenben,
(Jak 2,19 Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed.)
mindenható Atyában,
(2Kor 6,18 atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek - mondja az Úr, a Mindenható.)
mennynek és földnek Teremtőjében.
(Kol 1,16 Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön...)

és Jézus Krisztusban,
(ApCsel 11,17 ...hiszünk Jézus Krisztusban...)
az ő egyszülött Fiában,
(Jn 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.)
a mi Urunkban;
(1Kor 8.6 … egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk.)
aki fogantatott Szentlélektől,
(Mt 1,20 ...a benne fogant élet a Szentlélektől van!)
született Szűz Máriától;
(Gal 4,4 az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született)
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
(Mt 27,2 Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartónak.)
megfeszítették,
(1Kor 1,23 mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük.)
meghalt
(1Kor 15,3 ...Krisztus meghalt bűneinkért, az írások szerint)
és eltemették.
(Lk 23,52-53 ... Jézus testét... levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki.)
Alászállt a poklokra,
(ApCsel 2,31 előrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás.)
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
(1Kor 15,4 eltemették és harmadnap feltámadt, az írások szerint.)
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
(Mk 16,19 Az Úr Jézus... fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján)
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
(Mt 16,27 Eljön ugyanis az Emberfia Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint.)

Hiszek Szentlélekben.
(Jn 14,16 én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.)
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
(Mt 16,18 én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.)
a szentek közösségét,
(Ef 3,14-15 Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön.)
a bűnök bocsánatát;
(ApCsel 2,38 keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát.)
a test feltámadását 
(Jn 5,28-29 elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.)
és az örök életet.
(Jn 6.54 De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.)
ámen.


Egyetemes könyörgések


Pap:  

Hívők: Kérünk téged, hallgass meg minket! 
(2Krón 6,21 Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek esdeklését, amelyet ezen a helyen könyörögve intéz hozzád! Hallgasd meg lakóhelyedről, az égből, hallgass meg, és légy irgalmas!)


... Krisztus, a mi Urunk által.

Hívők: ámen.
(Róm 16,27 ...Jézus Krisztus által örökkön-örökké! Amen.)

Az áldozat liturgiája

Az áldozati adományok előkészítése


A kenyér felajánlása


Pap: áldott vagy urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét.

(Ter 3,17 … Fáradsággal szerzed meg rajta táplálékodat életed minden napján.)
Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
(Jn 6,35 "én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus.)

Hívők: áldott legyen az Isten mindörökké.
(Zsolt 66,20 áldott legyen az Úr, mert kérésem nem vetette el, irgalmasságát nem vonta meg tőlem.)

A bor felajánlása


Pap: áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort.
(Zsolt 119,156 Irgalmad irántunk nagyon bőkezű, Uram, végzésed szerint adj nekem életet!)
Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
(1Kor 10,3 Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták.)

Hívők: áldott legyen az Isten mindörökké.

Pap: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
(Zsid 9,24 Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.)

Hívők: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára.
(Zsid 12,28 így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s szolgáljunk az Istennek, neki tetsző módon, tisztelettel és félelemmel.)

Felajánló könyörgés


Pap: ...

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Hívők: ámen.

Az áldozati imádság


Prefáció

Pap: Az Úr legyen veletek!
(Róm 16,20 A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!)

Hívők: és a te lelkeddel!
(2Tim 4,22 Az Úr legyen a lelkeddel! Kegyelem veletek!)

Pap: Emeljük föl szívünket!

Hívők: Fölemeltük az Úrhoz.
(Siral 3,41 Emeljük föl szívünket a tenyerünkön Istenhez az égbe)

Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
(Zsolt 75,2 áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid!)

Hívők: Méltó és igazságos.
(Jel 4,11 Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent.)

Pap: (Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk,
Szentséges Atyánk, néked szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.
(Jel 11,17 Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy és aki voltál, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.)
A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent,
(Jn 1,3 Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.)
és őt küldted, hogy üdvözítőnk és Megváltónk legyen:
(Jn 6,57 Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik.)
ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől.
(Mt 1,18 Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.)
Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked,
(Jel 1,6 Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket.)
a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált,
hogy feloldja a halálnak átkát, 
(Róm 6,23 Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.) 
és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk.
(ApCsel 17,31 Mert kiválasztott egy napot, s ezen igazságos ítéletet ül a világ fölött egy arra rendelt férfi által, aki mellett mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a halálból.)
(Mi) Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, 
(Zsolt 103,20-22 áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát! áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát! áldjátok az Urat, művei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!)
és egy szívvel mondjuk: (zengjük:) 
(Róm 15,6 hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját.)

Sanctus


Mind: Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy!
Mindenség Ura, Istene,
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, 
(Iz 6,3 és harsány hangon mondogatták egymásnak: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!")
Hozsanna a magasságban! áldott aki jön az Úr nevében!
Hozsanna a magasságban! 
(Mt 21,9 "Hozsanna Dávid fiának! áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!")


II. EUCHARISZTIKUS IMA


Pap: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. 
(Jn 4,14 De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.")
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, 
hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és + vére legyen. 
(Lk 1,35 A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.)

Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre 
(Jn 10,17 Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. 
Fil 2,8 Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.),
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:

VEGYéTEK, éS EGYETEK EBBőL MINDNYáJAN, MERT EZ AZ éN TESTEM, MELY éRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt:

VEGYéTEK, éS IGYATOK EBBőL MINDNYáJAN, MERT EZ AZ éN VéREM KELYHE, AZ úJ éS öRöK SZöVETSéGé. EZ A VéR éRTETEK éS MINDENKIéRT KIONTATIK A BŰNöK BOCSáNATáRA. 

(Mt 26,26-28 Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem!" Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.

EZT CSELEKEDJéTEK AZ éN EMLéKEZETEMRE. 

(Lk 22,19 Ezt tegyétek az én emlékezetemre.)

íme, hitünk szent titka: 
(Ef 1,9-10 Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint Főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.)

Hívők: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 
(1Kor 11,26 Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.)

Pap: Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, 
(Jn 6,51.54 én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért…. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.) 
és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. 
(1Kor 10,17 Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.)

Viseld szíveden Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd őket szent színed látására. 
(Zsid 13,7 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. 
1Tim 2,1-3 Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében)
Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a Te Fiad által. 
(2Tessz 1,4-5 Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjeleként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte.)

Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

Hívők: ámen. 
(Róm 11,36 Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké! Amen.)

Az áldozás szertartása


Az Úr imádsága


Pap: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
(Lk 11,1.2 Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait. Erre így szólt hozzájuk: "Amikor imádkoztok, ezt mondjátok…)


Mind: Miatyánk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod,
miként a mennyben, azonképpen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne viggy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
ámen.

(Mt 6,9-13 Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.)

Pap: Szabadíts meg kérünk urunk minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
(Jn 17,15 Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.)

Mind: Mert tied az ország, a hatalom és dicsőség, mindörökkön örökké.
(1Krón 29,11 Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség.)

Pap: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak:
"Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek."
Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
(Jn 14,27 Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.)

Hívők: ámen.

Pap: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
(Kol 3,15 S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.)

Hívők: és a te lelkeddel.

Pap: Köszöntsétek egymást a béke jelével!

Hívők: Legyen békesség köztünk mindenkor.
(1Pét 5,14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával! Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!)

Isten báránya (Agnus Dei)


Mind: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nékünk!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét!
(Jn 1,29 Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.)

Előkészület az áldozáshoz


Pap: íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit!
(Jn 1,29 Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.)
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 
(Jel 19,9 Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői lakomájára!)

Hívők: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
(Mt 8,8 Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!)


Befejező szertartás


áldás


Pap: Az Úr legyen veletek!

Hívők: és a te lelkeddel.
(2Tim 4,22 Az Úr legyen a lelkeddel!)

Pap: áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú és a Szentlélek.
(Ter 28,3 A mindenható Isten áldjon meg, tegyen termékennyé, sokasítson meg, hogy a népek sokaságává légy!)

Hívők: ámen.

A hívek elbocsátása


Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével!
(Bír 18.6 "Menjetek békével! Utatokat, amire vállalkoztatok, az Úr tekintete kíséri.")

Hívők: Istennek legyen hála!
(2Kor 9.15 Hála legyen Istennek, kimondhatatlan ajándékáért!)

(Fel)