banner

Próféciák Jézus Krisztusról

264 beteljesedett ószövetségi prófécia és előkép a Messiásról

Tartalom

Mózes Törvénye

A Próféták

A korábbi próféták

A későbbi próféták

Izaiás

Jeremiás

Ezekiel

Dániel

A kispróféták

Az Írások

Zsoltárok

Bölcsességi irodalom

Deuterokanonikus könyvek

Kapcsolódó anyagok

Jézus Krisztus valóságos Isten

Jézus feltámadásának bizonyítása

Gilbert K. Chesterton: A világ legkülönösebb története

Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.
(Lk 24,27)

Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak."
(Lk 24,44)

Fülöp elkezdte a magyarázatot, és az Írásból kiindulva hirdette neki Jézust.
(ApCsel 8,35)

 

Mózes Törvénye

Teremtés könyve

Ter 3,15
Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.

Mt 1,18
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária,
Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna,úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
Jel 12,17
A sárkány haragra lobbant az asszony ellen
, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett.

 

Ter 3,15
Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé.Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.

Róm 16,20
A békesség Istene hamarosan összetiporja lábatok alatt a sátánt.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
Zsid 2,14
Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is részt kapott belőle, hogyígy halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt
1Jn 3,8
Aki bűnt követ el, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva vétkezik.Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse.
Jel 20,2
Megragadta a sárkányt, az őskígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és ezer évre láncra verte.

Jel 20,10
A sátánt, aki félrevezette őket, kénköves, tüzes tóba vetették
- itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis prófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké.

 

Ter 5,24
Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mertIsten elvitte.

Mk 16,19
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe
, elfoglalta helyét az Isten jobbján

 

Ter 9,26-27
Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Úr,Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. Isten adjon tág teret Jáfetnek,lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája.”

Lk 3,36
ez Kenáné, ez Arpachsádé,ez Szemé, ez Noéé, ez Lámeché,
Zsid 11,10
Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.

 

Ter 12,3
Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom.Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Mt 1,1-2
Jézus Krisztus, Dávid fiának,Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és testvéreit.
Gal 3,16
Nos,az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. Nem azt mondja (az Írás): „és leszármazottainak”, mintha sokaknak szólna, hanem csak egynek: „leszármazott”, s ez Krisztus.

 

Ter 12,3
Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom.Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Mt 8,5.10-11
Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: … Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek:Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob melléa mennyek országában
Kol 3,11
Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad,hanem Krisztus minden mindenben.
Jel 7,9
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni.Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.

 

Ter 14,18
Melkizedek, Sálem királya
pedig kenyeret és bort hozott. Ő ugyanisa magasságbeli Isten papja volt.

Zsid 5,6
Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.
Zsid 5,10
mertaz Isten őt hirdette ki főpapnak, Melkizedek rendje szerint.
Zsid 6,20
ahová elsőnek lépett be értünkJézus, a Melkizedek rendje szerint való főpap.
Zsid 7,2
Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, hogyaz igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya.

 

Ter 14,18
Melkizedek, Sálem királya pedigkenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.

Mt 26,26-28
Vacsora közbenJézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.

 

Ter 22,8
Ez azt mondta: „Lám, itt a tűz és a fa, dehol a bárány az égőáldozathoz?” Ábrahám így felelt: „Isten majd gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam.” Így mentek tovább egymás mellett.

Jn 1,29
Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.
1Pét 1,18-20
Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanemKrisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.

 

Ter 22,16-18
és mondta: „Magamra esküszöm - ez az Úr szava -, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak.Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.”

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának,Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Gal 3,16
Nos,az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. Nem azt mondja (az Írás): „és leszármazottainak”, mintha sokaknak szólna, hanem csak egynek: „leszármazott”, s ez Krisztus.

 

Ter 26,4
Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és utódaidnak adom ezt a földet mind, és ivadékodban nyer áldást a föld minden népe

Zsid 11,18
és hallotta: „Izsák által lesznek utódaid.”

 

Ter 49,10
Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki.

Mt 1,1-3
Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiánaknemzetségtáblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot,Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot.
Lk 3,23.33
Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt.Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt… ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Perecé,ez Júdáé
Zsid 7,14
Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzséből származott
, e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról.

 

Ter 49,10
Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától
, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki.

Lk 2,1-2
Azokban a napokban történt, hogyAugustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírásQuirinius, Szíria helytartója alatt volt.
Jn 11,48
Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztánjönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is.
Jn 19,15
De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!

 

Ter 49,10
Nem tűnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától,amíg le nem róják neki az adót, ésa népek nem engedelmeskednek neki.

Jn 10,16
De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem.Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor.
Jn 12,32
Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről,mindenkit magamhoz vonzok.

 

Kivonulás könyve

Kiv 3,13-14
Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: Mi a neve? - mit feleljek erre?”Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki vagyok.” Azután folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz:Aki van, az küldött engem hozzátok.”

Jn 8,58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett,én vagyok.
Jn 18,4-6
Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket: „Kit kerestek?” „A názáreti Jézust” - felelték.Jézus megmondta nekik: „Én vagyok.” Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Amikor azt mondta: „Én vagyok”, meghátráltak, és földre rogytak.
Jel 1,17-18
Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj!Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.

 

Kiv 12,5
Az állat legyen hibátlan
, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét.

Zsid 7,26
Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél.
Zsid 9,13-14
Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektőlKrisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.
1Pét 1,18-19
Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanemKrisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán.

 

Kiv 12,12-13
Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok, Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr.A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem.

Róm 5,9
Most,hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.
1Jn 1,7
De ha világosságban járunk, ahogy ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, ésFiának, Jézusnak a vére minden bűnt lemos rólunk.

 

Kiv 12,21.26-27
Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot… Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket: miféle szertartás ez, akkor így feleljetek:Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte.” Erre a nép meghajolt és leborult.

1Kor 5,7
El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszenhúsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták.

 

Leviták könyve

Lev 16,15-17
Azutánáldozza fel a nép bűnéért való áldozatra szánt bakot, és a vérét vigye a függöny mögé. Ezzel a vérrel is azt tegye, amit a bika vérével: hintse a kiengesztelődés táblájára és eléje. Így elvégzi a szentélyen a kiengesztelődés szertartását Izrael fiainak tisztátalanságáért, engedetlenségéért és minden bűnéért. Így járjon el a megnyilatkozás sátorával, amely velük van tisztátalanságukban.Senki se tartózkodjék a megnyilatkozás sátorában attól kezdve, hogy oda belépett az engesztelés szertartását elvégezni, egészen addig, amíg ki nem jön. Miután befejezte az engesztelést magáért, háza népéért és Izrael egész közösségéért

Zsid 9,7-14
A másodikba azonban csak a főpap lépett be, egyszer egy évben, azzal a vérrel, amelyet a maga és a nép bűneiért ajánlott föl.
A Szentlélek ezzel azt jelezte, hogy addig, amíg az első sátor fennáll, a legszentebb szentélybe vezető út nem nyílik meg. Ez úgy fogható fel, mint utalás a jelen időkre, mert hisz ott olyan ajándékot és áldozatot mutatnak be, amelyek a bemutatót lelkileg nem tehetik tökéletessé; tudniillik csak testi szertartások, amelyek ételből, italból és különféle lemosásokból állnak, és kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart. Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.

 

Lev 16,27
A bikát és a bakot pedig, amelyet bűnért való áldozatul bemutattak, s amelynek a vérét bevitték a szentélybe, hogy elvégezzék az engesztelés szertartását,vigyék ki a táboron kívülre, és ott égessék el tűzön: a bőrét, a húsát és a beleit.

Mt 27,32-33
Amint kifelé vonultak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Fölértek arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt a neve.
Zsid 13,11-12
Mivelaz állatok testét, amelyeknek a vérét a főpap a bűn engesztelésére a szentélybe viszi, a táboron kívül égetik el, Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet.

 

Lev 17,11
Hiszena test élete a vérben rejlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára.

Mt 26,28
mertez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.

 

Számok könyve

Szám 9,12
De ne hagyjanak belőle reggelre; scsontot ne törjenek. A húsvétra vonatkozó törvényt teljes egészében megtartva üljék meg.

Jn 19,31-33.36
Az előkészület napja volt.A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek.Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát… Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!”

 

Szám 21,9
Mózes tehát csinált egy rézkígyót és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.

Jn 3,14-15
Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Zsid 12,2
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra
, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.

 

Szám 24,17
Látom, de nem most, látom, de nem közelről.
Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet fiainak koponyáját.

Gal 4,4
Deamikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek

 

Szám 24,17
Látom, de nem most, látom, de nem közelről.Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szet fiainak koponyáját.

Mt 2,1-2
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya?Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
Jel 22,16
Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket:Én vagyok Dávid gyökere és sarja,a fényes hajnalcsillag.

 

Második Törvénykönyv

MTörv 18,18
„Helyesen beszéltek.Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.”

Mt 21,11
Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” - felelte a nép.
Lk 7,16
Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: „Nagy prófétánk támadt”, és: „Meglátogatta népét az Isten.”
Jn 6,14
Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek:„Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.”
Jn 7,40
E szavak hallatára a népből némelyek így beszéltek:„Valóban ez a Próféta!”
Lk 24,19
„Micsoda?” - kérdezte.„A názáreti Jézus esete - felelték -, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt.
ApCsel 3,20-22
hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, éselküldje az elsősorban nektek rendelt Megváltót, Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent prófétái ajka által. Mózes ezt mondta: „Az Úr, a mi Istenünk hozzám hasonlóan prófétát támaszt nektek testvéreitek sorából. Hallgassatok rá mindenben, amit csak mond majd nektek!”

 

MTörv 18,19
Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől.

Jn 12,48-49
Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek.
Zsid 12,25
Vigyázzatok,ne utasítsátok vissza azt, aki hozzátok szól. Mert ha azok sem menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mi még kevésbé fogunk megmenekülni, ha elfordulunk attól, aki az égből szól hozzánk.

 

MTörv 21,22-23
Ha valaki főbenjáró bűnt követ el, s úgy végzik ki, hogy felakasztják egy fára, éjszakára ne maradjon holtteste a fán, még aznap temesd el. Mert az akasztott ember Istentől átkozott,
s nem teheted földedet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, tisztátalanná.

Gal 3,13
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikorátokká lett értünk. Hiszen az Írás szerint: „Átkozott mind, aki a fán függ.”
2Kor 5,21
Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.

(Fel)

 

A Próféták

A korábbi próféták

Bír 13,5
mert fogansz és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből.”

Mt 2,23
OdaérveNázáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: „Názáretinek fogják hívni.”

 

1Sám 2,10
Aki ellene lázad, azt az Úr eltiporja, a Mindenható megremegteti az eget. Az Úr ítéletet tart a föld határai fölött,hatalmat ad királyának, s fölemeli fölkentje fejét.

Mt 28,18
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:„Én kaptam minden hatalmat égen és földön.
Jn 12,15
„Ne félj, Sion leánya!Nézd, királyod jön, nőstényszamár csikóján.”
ApCsel 10,38
Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal.
S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.

 

2Sám 7,12
Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz,megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát.

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának
, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
ApCsel 2,30-31
Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett:az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára, előrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás.

 

2Sám 7,14
Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz

Lk 1,32
Nagy lesz ő ésa Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját
Mt 3,17
Az égből szózat hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Zsid 1,5
Vajon melyik angyalnak mondta valaha:„A fiam vagy, ma szültelek?” Vagy:„Én atyja leszek, ő meg a fiam.”

 

2Sám 7,16
Nem,házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.”

Jel 22,16
Én, Jézus,
elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket:Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.
Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.
Mt 16,18
Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, saz alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.
Zsid 1,8
A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszője.
Jel 11,15
A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben:„Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké!”

 

2Sám 22,44-45
Kiszabadítottál a népek viszályából; és a népek fejévé tettél. Akiket nem is ismertem, azok alattvalóim lettek. Engedelmeskedtek puszta szavamnak, hódolnak nekem az idegenek fiai.

ApCsel 28,28
Tudjátok hát meg, hogyIsten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül. Ők meghallgatják.”
Róm 15,9-12
A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent,
amint írva van: Azért magasztallak a pogányok között, és zsoltárt zengek nevednek. Majd pedig: Örüljetek népével együtt, ti pogányok! S ismét: Dicsőítsétek az Urat, ti népek, mind, magasztaljátok minden nemzetek! Izajás meg ezt mondja: Sarja támad Izájnak, aki a népek uralkodójává emelkedik. Benned bíznak majd a nemzetek.
Jel 11,15
A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben:„Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké!”

 

1Krón 17,11-12
s ha majd betöltöd napjaidat és atyáidhoz térsz,megőrzöm utánad ivadékodat: egyik fiad lesz az, s én megerősítem királyságát. Ő épít majd nekem házat, s én örökre megszilárdítom trónját.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.
Róm 1,3-4
Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született,
a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.

 

1Krón 17,13
Atyja leszek, ő pedig fiam lesz, s nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődödtől.

Lk 1,32
Nagy lesz ő ésa Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját
Mt 3,17
Az égből szózat hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Zsid 1,5
Vajon melyik angyalnak mondta valaha: „A fiam vagy, ma szültelek?” Vagy:„Én atyja leszek, ő meg a fiam.”

(Fel)

 

A későbbi próféták

Izaiás

Iz 6,1
Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király,láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot.

Jn 1,14
S az Ige testté lett, és közöttünk élt.Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
1Jn 1,1-2
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk,amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek.Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.
Jn 20,25
A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem."

 

Iz 6,9-10
Erre így szólt: „Menj, mondd meg ennek a népnek:Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné e nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg és ne gyógyuljon meg.”

Mt 13,14-15
Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.

Jn 12,38-41
Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: „Uram, ki hitt a szavunknak, és az Úr ereje ki előtt vált nyilvánvalóvá?”Nem tudtak hinni, amint Izajás ezt is megjövendölte: „Szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek és meggyógyítsam őket.” Ezt mondta Izajás, amikor látta dicsőségét és jövendölt róla.
ApCsel 28,24-28
Némelyek hittek szavainak,mások nem hittek. Mivel egymás közt nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál csak ezt mondta nekik:„Jól beszélt a Szentlélek Izajás próféta által atyáitokhoz, amikor ezt mondta: Menj el ahhoz a néphez és mondd:Hallván halljátok, de nem értitek, nézvén nézitek, de nem látjátok, mert megkérgesedett ennek a népnek a szíve. Fülükre nagyot hallanak, szemüket behunyják, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, és megtérjenek, hogy meggyógyítsam őket. Tudjátok hát meg, hogy Isten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül. Ők meghallgatják.”
Róm 11,7-8
Hogyan állunk hát?Amit Izrael keresett, nem érte el, de a választottak elérték.A többiek megátalkodtak, ahogy írva van: Isten mindmáig érteni nem tudó lelket és nem látó szemet, nem halló fület adott nekik.

 

Iz 7,14
Ezértaz Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.

Mt 1,18.22-25
Jézus Krisztus születésének ez a története:Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől… Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta.Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
Lk 1,26-27.31
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városábaegy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták… Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.

 

Iz 7,14
Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.

Lk 1,35
Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.
Jn 1,14
S az Ige testté lett, és közöttünk élt.
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
Róm 9,5
Övéik az atyák, éstest szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen.
1Tim 3,16
Megvallottan nagy dologaz istenfélő élet titka: Aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben. Az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, s felvétetett a dicsőségbe.

 

Iz 8,8
Behatol Júdába és áthömpölyög rajta, elönti, míg egészen nyakig nem ér. Kiterjesztett szárnyai betöltik országod egész szélességét,ó Immánuel.

Mt 1,23
Íme a szűz fogan és fiat szül,Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Mt 28,20
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

 

Iz 8,14
Ő a szentély,a botlás köve és a botránkozás sziklája, Izrael mindkét háza számára,tőr és háló Jeruzsálem lakóinak.

Mt 13,57
Ésmegbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.”
Mt 21,42
Erre Jézus azt kérdezte: „Sose olvastátok az Írásban:A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
Lk 21,35
mertmint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára.
Róm 9,32-33
Vajon miért? Mert nem hittel, hanem tettekkel igyekezett teljesíteni. Megbotlottak a botlás kövében, amint írva van:A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem vall szégyent, aki hisz benne.
1Pét 2,7-8
Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: „Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett”,a botlás köve és a botrány sziklája: megbotlanak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.

 

Iz 8,23b-9,1
Egykor megalázta az Úr Zebulun földjét és Naftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek tartományát. A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad.

Mt 4,12-16
Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették,visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.”

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk,
s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.

Mt 1,23
Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Lk 1,31-33
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”
Jn 1,14
Saz Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
Jn 3,16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogyegyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Róm 1,3-4
Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született
, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.
Róm 8,32
Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
1Tim 3,16
Megvallottan nagy dologaz istenfélő élet titka: Aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben. Az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, s felvétetett a dicsőségbe.
1Jn 4,10
A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, éselküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, saz ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.

Mt 11,27
Atyám mindent átadott nekem
, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.
Mt 28,18
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:„Én kaptam minden hatalmat égen és földön.
Ef 1,20-22
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, sa mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom.Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.

Mt 13,54
Visszament városába, ésaz ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje?
Lk 4,22
Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
„De hát nem József fia?” - kérdezgették.
Lk 21,15
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek.

Kol 2,2-3
hogy szívükben megerősödve és a szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére.Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse.

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó,Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.

Mt 11,20
Akkorkorholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot:
Róm 9,5
Övéik az atyák, és test szerint közülük származikKrisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen.
Tit 2,13
Várjuk reményünk boldog beteljesülését:a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét
Zsid 1,8
A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre,királyi pálcád igazságosság vesszője.

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten,Örök Atya, Béke Fejedelme.

Jn 8,58
Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom nektek:Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
Jn 10,30
Sén és az Atya egy vagyunk.
Jn 14,9
"Már oly régóta veletek vagyok - felelte Jézus -, ésnem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?

 

Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya,Béke Fejedelme.

Jn 16,33
Azért mondtam el ezeket nektek, hogybékességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.
Jn 14,27
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek
. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.
Ef 2,14
Ő, a mi békességünk
a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében,
Kol 1,18-20
Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogyövé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogyáltala békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.

 

Iz 9,6
Messzire kiterjed majd uralma, ésa békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.
Jn 5,30
Magamtól nem tehetek semmit. Amint hallom, úgy ítélkezem.Ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött.
Jel 19,11
Ekkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg.Aki rajta ült, azt Hűségesnek és Igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol.

 

Iz 11,1
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből.

Mt 2,23
Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése:„Názáretinek fogják hívni.”
Lk 3,23.32
Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt.Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt...ez Izaié, ez Obedé, ez Boászé, ez Szalmozé, ez Nachsoné,
ApCsel 13,22-23
Elvetése után Dávidot támasztotta nekik királyul, akiről így nyilatkozott:Rátaláltam Dávidra, Izáj fiára, a szívem szerinti férfira, aki majd teljesíti minden akaratomat. Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltóul Jézust.
Róm 15,12
Izajás meg ezt mondja:Sarja támad Izájnak, aki a népek uralkodójává emelkedik. Benned bíznak majd a nemzetek.
Jel 5,5
Ekkor a vének közül az egyik így szólt hozzám: „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből,Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét.”
Jel 22,16
Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket:Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.”

 

Iz 11,2
Az Úr lelke nyugszik rajta
: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke

Mt 3,16-17
Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogyaz Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Jn 1,32
Ezután János tanúsította: „Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.

 

Iz 11,4
hanemigazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt.

Jn 14,6
„Én vagyok
az Út,az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.
Jel 19,11
Ekkor nyitva láttam az eget. Egyszerre egy fehér ló jelent meg.Aki rajta ült, azt Hűségesnek és Igaznak hívták. Igazságosan ítél és harcol.

 

Iz 11,10
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarjzászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye.

Mt 2,1-2
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett,bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek:„Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
Mt 8,11
Ezért mondom nektek:Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában
Lk 2,32
világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Jn 12,18-21
Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép,
mert hallották, hogy ezt a csodát művelte. A farizeusok ellenben szemére vetették egymásnak: „Lám, nem mentetek semmire.Nézzétek, az egész világ követi.Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent,volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram,látni szeretnénk Jézust.”
Jn 12,32
Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről,mindenkit magamhoz vonzok.
ApCsel 11,18
Miután ezeket hallották, elhallgattak, és dicsőítették az Isten: „Így hát a pogányoknak is megadta az Isten az életre vezető bűnbánatot.”

 

Iz 12,2
Nézzétek:Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mertaz Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, ésaz üdvösségem.

Mt 1,21
Fiút szül, akitJézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.
Lk 2,30
mertlátta szemem üdvösségedet

 

Iz 25,8
Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt.

1Kor 15,54
Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált.

2Tim 1,10
s amely most nyilvánvaló is lett Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenésével.Ő legyőzte a halált, s felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot, az evangéliummal

 

Iz 26,19
Életre kelnek majd halottaid, és holttestük feltámad. Keljetek föl, és ujjongjatok mind, akik a porban nyugosztok!
Mert világosság harmata a te harmatod, ésaz árnyak országa szülni fog.

Jn 11,43-44
E szavak után hangosan beszólt: „Lázár, jöjj ki!” S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: „Oldjátok fel, hogy tudjon járni.”
Jn 5,28-29
Ne csodálkozzatok rajta! Mertelérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.
Mt 27,52-53
sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Feltámadása után előjöttek a sírokból
, bementek a szent városba, és többeknek megjelentek.
1Tessz 4,14
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.

 

Iz 28,16
Ezért ezt mondja nektek Isten, az Úr: „Nézzétek,egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkövet. Aki hisz, nem inog meg

Mt 21,42
Erre Jézus azt kérdezte: „Sose olvastátok az Írásban:A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
ApCsel 4,11-12
Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.

 

Iz 29,13-14
Ezt mondja az Úr:Ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és csak az ajkával dicsőít, a szíve azonban távol van tőlem, úgyhogy istenfélelmük csak emberi parancs követése, amit betanultak, ezért újra ámulatot keltő módon bánok velük, csodálatra és bámulatra méltó módon: odalesz bölcseik bölcsessége, és okosaiknak okossága elenyészik.

Mt 15,7-9
Képmutatók!Találóan jövendölt rólatok Izajás: Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs.
Jn 9,29-33
Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk.” „Épp az a különös - felelte az ember -, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja. Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát. Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.”
Jn 9,39-41
Jézus pedig azt mondta: „Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.” Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték:„Csak nem vagyunk mi is vakok?” „Ha vakok volnátok - felelte Jézus -, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”
1Kor 1,19-24
Hiszen az Írás így szól: Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az e világi tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége balgaság? Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.

1Kor 3,19
Hiszena világ bölcsessége balgaság Isten előtt. Amint írva van: „Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket”.

 

Iz 32,3-4
A látók nem csukják be a szemüket, és a hallók füle felfigyel. Az esztelenek szíve megtanulja a bölcsességet, s a dadogók nyelve érthetően beszél.

Mt 11,4-5
Jézus így válaszolt és mondta:„Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.
Mk 7,37
Szerfölött csodálkoztak, s hangoztatták: "Csupa jót tett,a süketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak beszélőképességüket."
ApCsel 4,13
Amikorlátták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, csodálkoztak; s mikor felismerték őket, hogy Jézussal voltak,

 

Iz 33,22
Mertaz Úr a bíránk, az Úr a törvényhozónk. Ő a királyunk, ő ment meg minket.

Jn 5,22
Az Atya nem ítél el senkit, hanemegészen a Fiúra bízta az ítéletet
2Kor 5,10
Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt
, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.
Jak 4,12
Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy elveszíthet. Ki vagy, hogy ítélkezel felebarátod fölött?
Mt 21,5
Mondjátok meg Sion leányának:Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján.
Jel 19,16
Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva:Királyok Királya és Urak Ura.
Mt 1,21
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mertő szabadítja meg népét bűneitől.
Lk 2,11
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr
, Dávid városában.

 

Iz 35,4
Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek!Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen.Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.

Mt 1,21
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mertő szabadítja meg népét bűneitől.
Lk 2,11
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr
, Dávid városában.

 

Iz 35,5-6
Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, folyóvizek a sivatagban.

Mt 11,4-5
Jézus így válaszolt és mondta:„Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.
Mt 15,30
Nagy tömeg járult hozzá,magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat és a más betegeket, s letették őket a lába elé. Mind meggyógyította őket.
Jn 7,37-38
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette:„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.

 

Iz 40,3
Egy hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.

Mt 3,1-3
Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János, ésígy prédikált: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!” Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”
Mt 11,10
Ő az, akiről az Írás szól: Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat.

Lk 1,17
Ő maga Illés szellemével és erejévelelőtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse,s így a népet előkészítse az Úrnak.”
Jn 1,23
Ezt felelte: „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját”, amint Izajás próféta mondta.

 

Iz 40,9
Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak; emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld fel hangod! Ne félj! És hirdesd Júda városainak:Nézzétek, a ti Istenetek!

Jn 1,36
s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:„Nézzétek, az Isten Báránya!”
Jn 19,14
Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz:„Nézzétek, a királyotok!”

 

Iz 40,11
Mint a pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjaira veszi bárányait, az ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat.

Jn 10,11.14-16
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért… Én vagyok a jó pásztor,
ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor.
Jn 21,15-17
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram - felelte -, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram - válaszolta -, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki:„Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta:„Legeltesd juhaimat!”
Zsid 13,20
A békesség Istene, akiJézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból
1Pét 2,25
Olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához.
1Pét 5,4
Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor
, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
Jel 7,17
merta Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.

 

Iz 42,1
Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.

Mt 3,17
Az égből szózat hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Mt 17,5
Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”
Fil 2,7
hanem kiüresítette magát,szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.

 

Iz 42,2-3
Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.
Hűségesen elviszi az igazságot

Mt 11,29
Vegyétek magatokra igámat, éstanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.
Mt 12,16-19
deszigorúan megtiltotta, hogy terjesszék a hírét. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése, aki ezt mondja: „Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek.Nem vitatkozik s nem kiabál, szavát sem hallják a tereken.
Mk 7,36
Megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek
. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették.
1Pét 2,23
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött
, hanem rábízta magát az igazságos bíróra.

 

Iz 42,6
Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak.Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul

Mt 26,28
mertez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.
Róm 11,27
Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket
.
Gal 4,24
Ennek jelképes értelme van.A két asszony a két szövetséget jelenti. Az egyik a Sínai-hegyről való, és szolgaságra szül: ez Hágár.
Zsid 8,6
Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű,tökéletesebb ígéreten alapuló szövetségnek közvetítője.
Zsid 9,15
Ezértő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.
Zsid 12,24
az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, a ránk hulló vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé.
Zsid 13,20
A békesség Istene,aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból,

 

Iz 42,7
hogynyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.

Mt 11,5
Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.

Jn 9,25
„Azt, hogy bűnös-e - felelte -, nem tudom. Csak azt tudom, hogyvak voltam, és most látok.”
ApCsel 26,18
hogynyisd meg a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és részt kapjanak a megszenteltek között.
2Kor 4,6
Isten ugyanis, aki azt mondta:„A sötétségből támadjon világosság”, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.
Zsid 2,15
ésfelszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.

 

Iz 43,11
Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító.

ApCsel 4,12
Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.

1Jn 4,14
Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogyaz Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül.

 

Iz 44,3
Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővízű patakokkal a kiaszott földet.Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre.

Jn 16,7
De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mertha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.
Jn 16,13
Hanemamikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.
ApCsel 2,17
A végső napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkemből minden testre.
Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak.
ApCsel 2,33
Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta,megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.
ApCsel 10,45
A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogya Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad.
Tit 3,5-6
Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, sa Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk

 

Iz 45,23
Megesküszöm önmagamra, igaz beszéd fakad ajkamon, egy visszavonhatatlan szó:Előttem hajlik meg minden térd, és rám esküszik minden nyelv.

Jn 5,22
Az Atya nem ítél el senkit, hanemegészen a Fiúra bízta az ítéletet
Róm 14,11
Ezt mondja az Írás: Amint igaz, hogy élek - mondja az Úr -, előttem meghajlik minden térd, s minden nyelv magasztalja az Istent.

Fil 2,9-11
EzértIsten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

 

Iz 48,12
Hallgass rám, Jákob, s meghívottam, Izrael!Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó.

Jn 1,30
Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mertelőbb volt, mint én.
Jel 1,8
„Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” - mondja az Úr, az Isten
, aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható.
Jel 1,17
Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított:„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó

 

Iz 48,17
Ezt mondja az Úr, a te Megváltód, Izrael Szentje:Én az Úr, a te Istened tanítalak arra, ami jámborrá tesz, ami arra az útra vezet, amelyen járnod kell.

Jn 3,2
Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogyIstentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbeviszel, ha nincs vele az Isten.”
Ef 4,20-21
Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok és megtanultátok, hogy Jézusban van az igazság
.

 

Iz 49,1
Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek!Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított.

Mt 1,18
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
1Pét 1,20
Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.

 

Iz 49,5a
És most ezt mondja az Úr,aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem:

Lk 1,31
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.

Róm 15,8
Állítom ugyanis:Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.
Fil 2,7
hanemkiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.

 

Iz 49,6
„Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát.Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.

Lk 2,29-32
„Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mertlátta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.”
Lk 24,47
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek
Jeruzsálemtől kezdve.
ApCsel 13,47
Ezt a parancsot adta nekünk az Úr:A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.
ApCsel 15,7
Heves vita támadt, végül felállt Péter, és ezt a beszédet intézte hozzájuk: „Testvérek! Tudjátok, hogy az Isten kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogya pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását, és higgyenek.

 

Iz 50,3
Gyászba borítom az egeket, és zsákruhát borítok rá takaróul.

Mt 27,45
A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre
.
Lk 23,44-45
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett,
a templom függönye középen kettéhasadt.

 

Iz 50,4
Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.

Mt 11,28-29
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket
. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.
Mt 13,54
Visszament városába, ésaz ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje?
Jn 7,46
A szolgák mentegetőztek:„Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.”

 

Iz 50,5
Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. Sén nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.

Mt 26,39
Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, dene úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!”
Jn 8,29
Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van.
Fil 2,8
Megalázta magát ésengedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
Zsid 5,8
Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú,a szenvedésből engedelmességet tanult.

 

Iz 50,6
Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak.
Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.

Mt 5,39
Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak.Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!
Mt 26,67
Aztán szembeköpdösték, ésököllel verték, mások arcul ütötték,
Mt 27,26
Akkor szabadon bocsátotta Barabást,Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.
Mk 14,65
Ekkor némelyek kezdték leköpdösni, aztánarcát letakarva ököllel verték, s közben kérdezgették: „Találd el, ki az!”Még az őrség tagjai is arcul verték.
Mk 15,19
A fejét náddal verték
, leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte.
Lk 22,63-64
Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle ésbántalmazták. Befödték a fejét és kérdezgették: „Találd el, ki ütött meg?”
Jn 18,22
E szavakraaz egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva: „Így felelsz-e a főpapnak?”

 

Iz 50,6
Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak.Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.

Mt 26,67
Aztán szembeköpdösték
, és ököllel verték, mások arcul ütötték,
Mk 15,19
A fejét náddal verték,leköpdösték és gúnyból térdet hajtva hódoltak előtte.
Lk 22,63
Az emberek, akik őrizték,csúfot űztek belőle és bántalmazták.

 

Iz 52,7
Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást.
Aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened.”

Lk 2,10-11
De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek!Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.
Mk 13,10
Előbb azonbanhirdetni kell az evangéliumot minden népnek.
Mk 16,15
Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, éshirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Jel 14,6
Aztán láttam, hogy egy másik angyal átrepül az égbolton.Nála volt az örök evangélium, hogy hirdesse a föld minden lakójának, minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek.

 

Iz 52,13
Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.

Mt 17,5
Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott:„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”
ApCsel 1,9-11
Azután, hogy ezeket mondta,a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.
Ef 1,20-22
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikora halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette:
Fil 2,7-9
hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. EzértIsten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek

 

Iz 52,14
Amintsokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta,

Lk 18,31-33
Akkor félrevonta a tizenkettőt, s így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, s beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak,kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad.”
Mt 26,67-68
Aztán szembeköpdösték, és ököllel verték, mások arcul ütötték, és közben kérdezgették: „Találd ki, Messiás, ki ütött meg!”

Mt 27,29-30
Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, fogták a nádat s verték a fejét.

 

Iz 52,15
és királyok némulnak el színe előtt. Mertolyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.

Róm 15,18-21
Nem merek ugyanis beszélni, csak arról, amit Krisztus vitt végbe általam szóval és tettel a pogányok megtérítésére,jelek és csodák hatásával és a Szentlélek erejével. Így jártam be az egész vidéket Jeruzsálemtől Illíriáig, és hirdettem Krisztus evangéliumát. De önérzetbeli dolognak tartottam, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus nevét már ismerték, s ne a mások rakta alapra építsek, hanem ahogy írva van:Akiknek nem hirdették, majd meglátják, s megértik majd, akik hírét sem hallották.
Róm 16,25
Annak pedig, akinek hatalmában áll megerősíteni benneteket evangéliumomban,a Jézus Krisztusról szóló tanításban, annak a titoknak kinyilvánításában, amelyre ősidők óta csend borult,
Ef 3,9
és felvilágosítsak minden embert,hogyan valósult meg ez a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve az Istenben, a mindenség teremtőjében,

 

Iz 53,1
Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?

Jn 12,37-38
Jóllehet ennyi csodát tett a szemük láttára, mégsem hittek benne. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: „Uram, ki hitt a szavunknak, és az Úr ereje ki előtt vált nyilvánvalóvá?”

Róm 10,16
De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért kérdi Izajás is: „Uram, ki fogadja hittel a szavunkat?”

1Kor 1,18
Akeresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.

 

Iz 53,2
Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó.

Lk 2,7
Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta ésjászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Lk 9,58
Jézus azonban ezt mondta: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, deaz Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.”
Jn 19,5
Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki. Pilátus rámutatott:„Íme, az ember!”
Fil 2,6-7
Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanemkiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.

 

Iz 53,3
Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.

Mt 27,21-23
A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok,melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” - kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?” Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” - kérdezte. Annál inkább ordították: „Keresztre vele!”
Mk 8,31
Ezután arról beszélt nekik, hogyaz Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad.
Mk 9,12
Ezt válaszolta: „Igen, előbb eljön Illés, és mindent helyreállít. Deaz is meg van írva az Emberfiáról, hogy sokat kell szenvednie és megvetésben lesz része.
Mk 14,50
Erremindenki magára hagyta és elmenekült.
Lk 4,28-29
Ezt hallvamind haragra gerjedtek a zsinagógában. Felpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák.
Lk 16,14
Hallották ezt a kapzsi farizeusok, éskigúnyolták érte.
Lk 17,25
Előbb azonbansokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse.
Jn 1,11
A tulajdonába jött, deövéi nem fogadták be.
Jn 7,5
Testvérei sem hittek ugyanis benne.
Jn 8,48
A zsidók erre rátámadtak:„Hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk?”
Zsid 12,2
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyettelszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.

 

Iz 53,4
Bára mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.

Mt 8,16-17
Amikor beesteledett, sok ördögtől megszállt embert vittek hozzá.Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és mind meggyógyította a betegeket, hogy beteljesedjen Izajás jövendölése: „Magára vállalta bajainkat és hordozta betegségeinket.”

 

Iz 53,5
Igen,a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

Mt 27,26
Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogyfeszítsék keresztre.
Mk 15,15
Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogyfeszítsék keresztre.

 

Iz 53,5
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.

Mt 20,28
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogyő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.
Jn 6,51
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”
Róm 4,25
aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.
1Kor 15,3
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam:Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint,
1Pét 2,24
Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást.

 

Iz 53,7
Megkínozták, ső alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.

Mt 26,62-63
A főpap erre felállt és megkérdezte: „Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak?” Jézus hallgatott. A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?”
Mt 27,12
A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit.

Mt 27,14
Deő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött.
Mk 14,61
Deő hallgatott és nem felelt semmit. A főpap újra kérdezte, és ezt mondta: „Te vagy a Messiás, az áldott (Isten) Fia?”
Mk 15,5
Jézus azonban nem válaszolt semmit.
Ez meglepte Pilátust.
Lk 23,9
Sokat faggatta, de nem méltatta feleletre.
Jn 19,9
Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: „Honnan való vagy?”Jézus nem válaszolt neki.
1Pét 2,23
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött
, hanem rábízta magát az igazságos bíróra.

 

Iz 53,7
Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját.Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.

Jn 1,29
Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.

 

Iz 53,8
Erőszakos ítélettel végeztek vele.
Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották.

Mt 26,65-66
A főpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: „Káromkodott!Mi szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást.Mi a véleményetek?” „Méltó a halálra!” - kiabálták.
Jn 19,7
De a zsidók nem tágítottak:„Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!”
Lk 24,7
Az Emberfiának - mondta -a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.”

 

Iz 53,9
A gonoszok közt adtak neki sírboltot, ésa gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában.

Mt 27,59-60
József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, ssziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és elment.
Mk 15,46
Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba éssziklába vájt sírboltba helyezte, s a sír bejárata elé követ hengerített.
Lk 23,53
Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki.
Jn 19,38.40-42
Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt - bár a zsidóktól való félelmében csak titokban -, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet… Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették,volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miattide temették Jézust.

 

Iz 53,10
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel.
Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.

Jn 18,11
Jézus rászólt Péterre: „Tedd hüvelyedbe kardodat!Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?”
Róm 8,32
Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

 

Iz 53,10
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Haodaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.

Mt 20,28
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy őszolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.
Ef 5,2
éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, ésodaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.
Zsid 9,14
mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektőlKrisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.

 

Iz 53,10
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul:látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.

Róm 6,9
Tudjuk, hogyKrisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta.

 

Iz 53,11
„Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, ésmegelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.

Jn 12,27
Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? Dehiszen éppen ezért az óráért jöttem.
Jn 16,21
Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája.Amikor azonban megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire.

 

Iz 53,11
„Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el.Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.

Mt 20,28
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogyő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.
Róm 5,8-9
Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogyKrisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától.
Róm 5,18-19
Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgyegynek üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást. Ahogy egy embernek engedetlensége miatt sokan bűnössé váltak,egynek engedelmességéért sokan meg is igazultak.

 

Iz 53,12
Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.

Mt 28,18
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:„Én kaptam minden hatalmat égen és földön.
Fil 2,8-11
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. EzértIsten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Kol 2,15
Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

 

Iz 53,12
Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, ésa gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.”

Mk 15,27-28
Vele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az egyiket jobb, a másikat bal felől. Így beteljesedett az Írás: „A gonoszok közé sorolták.”

Lk 22,37
Mondom nektek,be kell következnie annak, amit az Írás rólam mond: A gonosztevők közé számították. Sorsom beteljesedik.”
Lk 23,25
Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint.

Lk 23,32-33
Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele.
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak,ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról.

 

Iz 53,12
Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták,noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.”

Lk 23,34
Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak.
Lk 23,43
Ezt válaszolta neki:„Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”
Róm 8,34
Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, ésaz Isten jobbján közbenjár értünk?
Zsid 7,25
Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszenörökké él, hogy közbenjárjon értünk.
Zsid 9,24
Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem magába a mennybe, hogymost az Isten színe előtt közbenjárjon értünk.
1Jn 2,1
Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik,van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz.

 

Iz 55,3
Fordítsátok ide a fületek és gyertek ide hozzám;hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom jegyében.

Jn 5,24-25
Bizony, bizony, mondom nektek:Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. Sakik meghallják, azok élni fognak.
Jn 11,25-26
Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?”
ApCsel 13,34
Azt pedig, hogyfeltámasztja a halálból, úgyhogy nem tér többé vissza az enyészetbe, így mondta meg: Nektek váltom be a Dávidnak szóló szent ígéretet.

 

Iz 55,4
Nézd,tanúul rendeltelek a népeknek, vezérül és parancsolóul a nemzeteknek.

Jn 18,37
Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. -Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”
1Tim 6,13
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, ésKrisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett
Jel 3,14
„A laodiceai egyház angyalának ezt írd:Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete.

 

Iz 55,5
Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, amelyek nem ismertek
, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsőít.

Mt 8,10-11
Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek:Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában
Mt 21,43
Ezért mondom nektek, hogyelveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.

 

Iz 60,3
Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez.

Mt 2,1-2
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett,bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
Mt 8,10-11
Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek:Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában
Mt 28,19-20
Menjetek tehát,tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
Jn 12,20-21
Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is. Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték:„Uram, látni szeretnénk Jézust.”
ApCsel 13,47
Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: A pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.
Jel 21,24
Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket.

 

Iz 61,1
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem.
Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.

Mt 3,16-17
Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből.Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Jn 1,32
Ezután János tanúsította:„Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt.
ApCsel 10,37-38
Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában.Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.

 

Iz 61,1
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem.Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.

Mt 5,3
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Mt 11,4-5
Jézus így válaszolt és mondta: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok:Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.
2Kor 7,6
DeIsten a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével.

 

Iz 61,1
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.

Jn 8,31-32
Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”
Jn 8,36
Ha teháta Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.
Róm 6,18
A bűntől megszabadulva az igazság szolgái lettetek.
2Tim 2,26
éskikerülnek a sátán kelepcéjéből, aki foglyul tartja őket, hogy alávessék magukat akaratának.

 

Iz 61,2
Hogy hirdessemaz Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat,

2Kor 6,2
Azt mondja ugyanis:A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja!
Zsid 3,7-8.13
Ezért, mint a Szentlélek mondja: Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor, a kísértés napján a pusztában tettétek…ehelyett lelkesítsétek egymást minden nap, amíg a „ma” tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn.
Zsid 4,7
Azért ismét kijelölt egy napot, egy „má”-t.
Dávid által mondatja annyi idő után, amit már előbb idéztünk:Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket.

 

Iz 61,1-2
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat,

Lk 4,17-20
Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: „Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. S elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”

 

Iz 65,1
Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek; hogy megtaláljanak, akik nem kerestek. Íme, itt vagyok! Íme itt vagyok! - így szóltam a nemzethez, amely nem hívta segítségül a nevemet.

Mt 8,10-11
Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek:Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában
Róm 9,24-26
Ilyeneknek hívott meg bennünket, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Ozeásnál mondja: Népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem. És ahol azt mondják nekik: „Nem vagytok az én népem”, az élő Isten fiainak hívják majd őket.
Ef 2,12-13
Abban az időben Krisztus nélkül éltetek
, kívül álltatok Izrael életformáján; a szövetségekből s ígéreteiből idegenként kizárva, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban.Most azonban ti, akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán.

(Fel)

 

Jeremiás

Jer 23,5-6
Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikorigaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: „Az Úr, a mi igazságunk.”

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Lk 1,31-33
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.

 

Jer 23,5-6
Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban. Az ő napjaiban megszabadul Júda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják:„Az Úr, a mi igazságunk.”

Jn 13,13
Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok.
Jn 14,6
Jézus azt felelte neki: >Én vagyok az út,az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.
1 Kor 1,30
Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké,igazságunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkkálett,

 

Jer 31,15
Ezt mondja az Úr:Jajszó hallatszik Rámában, sírás és keserves jajgatás: Ráchel siratja fiait és nem akar vigasztalódni fiai miatt, hiszen már nincsenek többé.

Mt 2,16-18
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén,minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.

 

Jer 31,31
Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikorúj szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.

Mt 26,27-28
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mertez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.
Lk 22,20
Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.
1Kor 11,25
Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.”
2Kor 3,6
Ő tett arra alkalmassá, hogyaz Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet.
Zsid 8,6-8
Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivelmagasabb rendű, tökéletesebb ígéreten alapuló szövetségnek közvetítője. Ha ugyanis az első (szövetség) kifogástalan lett volna, nem volna szükség a másodikra. Így feddte meg őket ugyanis:Íme, jönnek napok - mondja az Úr -, s új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával.
Zsid 9,15
Ezértő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget.
Zsid 13,20
A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorátaz örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból

 

Jer 33,14-15
Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Júda házának tettem: Azokban a napokban ésabban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban.

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának,
Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Lk 1,31-33
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.

(Fel)

 

Ezékiel

Ez 1,26-28
Az égboltozat fölött pedig, amely a fejük fölött volt, mintha zafírkő lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg fenn, a magasban egy emberhez hasonló lény. Láttam: fénylett, mint az érc, s mintha tűz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a derekának látszott, s attól lefelé, ami a derekának látszott, olyasmit láttam, mint a tűz, és körülötte fényességet. Olyan volt, mint a szivárvány, amely esős napokon feltűnik a felhőben - ilyen volt a ragyogás körülötte. Ilyennek látszott az Úr dicsőségének jelenése.
Láttam, s arccal a földre borultam, és valakinek a hangját is hallottam, aki beszélt.

Mt 25,31
Amikoreljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.
Mt 26,64
„Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantóllátni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.
Jel 1,12-18
Erre megfordultam, hogy megnézzem, mely hang szól hozzám. Amint odafordultam,hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, lába, mint a kohóban izzó sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása. Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap. Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.
Jel 14,14
Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az Emberfiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló.

 

Ez 17,22-24
Ezt mondja az Úr, az Isten:Én is veszek a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról egy hajtást, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el, s ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlődik. Mindenféle madár alatta lakik, és mindenfajta szárnyas ágai árnyékában pihen meg. S a mező minden fája megtudja, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát, én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és véghez is viszem.

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának
, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Lk 1,31-33
Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni.Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.
Jn 15,5-8
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz
. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

 

Ez 34,11-16
Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az országokból és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.

Jn 10,11-15
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.
A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért.
Jn 10,9
Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál.
Jel 7,16-17
Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség, mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket
, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.”
Mt 18,11-14
Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el, hogy megkeresse az egy elveszettet?
Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek, annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül.
Lk 15,4-6
„Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is - mondja -, mert megtaláltam elveszett bárányomat!

 

Ez 34,17
Ami meg titeket illet, juhaim - mondja az Úr, az Isten -, nézzétek,igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.

Mt 25,31-33
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.

 

Ez 34,23-24
Egyetlen pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket: szolgámat, Dávidot. Ő legelteti őket, és ő lesz a pásztoruk. Én, az Úr leszek az Istenük, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük.
Én, az Úr mondtam ezt.

Mt 1,1
Jézus Krisztus, Dávid fiának
, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.
Jn 10,11
Én vagyok a jó pásztor
. A jó pásztor életét adja juhaiért.
Zsid 13,20
A békesség Istene,aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból
1Pét 2,25
Olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához
.
1Pét 5,4
Hamajd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.
Jn 21,15-17
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram - felelte -, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá:„Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram - válaszolta -, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki:„Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta:„Legeltesd juhaimat!”

 

Ez 36,25
Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól,
s minden bálványtól megtisztítalak benneteket.

Jn 3,5
Erre Jézus azt mondta: „Bizony, bizony, mondom neked:Aki nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába.
Tit 3,5-7
Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, sa Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.
Zsid 10,22
Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszena szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.
1Pét 3,21
Az előképnek megfelelőenmost titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által,

(Fel)

 

Dániel

Dán 7,13-14
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki.
Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Mt 24,30
Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.

Mt 25,31
Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.

Mt 26,64
„Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantóllátni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.
ApCsel 1,9-11
Azután, hogy ezeket mondta,a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”
ApCsel 7,56
Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.
Jel 1,13
a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét.
Jel 14,14
Ezutánfehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az Emberfiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló.

 

Dán 7,13-14
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették.Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Ef 1,20-21
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikora halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
1Tim 6,15-16
Ezt a kellő időben megmutatjaa boldog és egyedüli uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is láthat; övé a dicsőség és az örök hatalom! Amen.

 

Dán 7,13-14
Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia.Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, ésuralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”
Zsid 1,8
A Fiához ellenben e szavakkal fordul:Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszője.
Jel 11,15
A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben:„Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké!”

 

Dán 9,24
Hetven hete van népednek és szent városodnak.Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét.

Mt 1,21
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mertő szabadítja meg népét bűneitől.
Gal 1,3-5
Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Urunktól,Jézus Krisztustól, aki odaadta magát bűneinkért, hogy kiragadjon minket ebből a jelen gonosz világból, Istenünk és Atyánk rendelése szerint. Övé legyen a dicsőség örökkön-örökké! Amen.
2Kor 5,18-20
De ezt Isten viszi végbe,akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott.Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!
Kol 2,14
A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

Zsid 9,26
hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így azonbanaz idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
2Pét 1,1
Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk együtt ugyanolyan mértékbenrészesültek a mindennél értékesebb hitben Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus igazságosságában.
1Jn 3,8
Aki bűnt követ el, a sátántól való, hiszen a sátán kezdettől fogva vétkezik.Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse.

 

Dán 9,24
Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bűnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, ésfölkenik a Szentek Szentjét.

Lk 1,35
Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezérta születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.
Mk 1,24
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél?Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje.
ApCsel 3,14
Megtagadtátok a szentet és igazat; arra kértétek, hogy a gyilkosnak kegyelmezzen,
Jel 3,7
„A filadelfiai egyház angyalának ezt írd:Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki ha valamit kinyit, senki be nem zárja, s ha valamit bezár, senki ki nem nyitja

 

Dán 9,26
Hatvankét hét elteltévelmegölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart.

Mt 21,37-39
Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta: A fiamat csak megbecsülik. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást:Itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és mienk lesz öröksége. Nekiestek, kidobták a szőlőből és megölték.
Lk 24,26
Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?"
1Pét 3,18
MertKrisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.

 

Dán 9,26
Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki.A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart.

Mt 24,15-16
Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt - aki olvassa, értse meg! -, akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe.

 

Dán 9,25-26
Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette. Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart.

Ezd 7,12-15
Artaxerxész, a királyok királya Ezdrás papnak, aki az ég Istene törvényének titkára, békességet! Nos,így rendelkezem: Bárki, aki birodalmamban Izrael népéhez vagy papjai és levitái közé tartozik, s önként Jeruzsálembe akar menni, veled mehet. Téged ugyanis a király és hét tanácsosa küld, hogymérd hozzá Júdeát és Jeruzsálemet Istened törvényéhez, amely a kezedben van, és hogy vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajánlottak fel Izrael Istenének, aki Jeruzsálemben lakik,

[Kr. e. 458]

Mt 2,1
Amikor a júdeai BetlehembenHeródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe
Lk 2,1-2
Azokban a napokban történt, hogyAugustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze.Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt.

[Kr. e. 4]

Lk 3,23
Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt. Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt

[Kr. u. 26]

Jn 2,13
A zsidók húsvétjának közeledtével
Jézus fölment Jeruzsálembe.
Jn 2,23
Akkor,amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat,
Jn 5,1
Nem sokkalezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe.
Jn 6,4
Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe
.
Jn 13,1
Húsvét ünnepe előtt történt
: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.

[= 4 húsvét, azaz kb. 3 és fél év]

[7 évhét + 62 évhét = 483 év
Kr. e. 458 + 483 év = Kr. u. 26 + fél évhét (3,5 év) = Krisztus halála]

 

Dán 10,5-6
Amikor körülnéztem, egyszerreegy gyolcsruhába öltözött férfit láttam. Derekát színarany övezte. Teste ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és lába, mint a csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása.

Mt 17,2
Ott elváltozott előttük,arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.
Lk 9,29
Míg imádkozott,külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó.
Jel 1,13-16
a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához hasonlót. Bokáig érő ruhát viselt, aranyöv övezte mellét. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, lába, mint a kohóban izzó sárgaréz, hangja, mint a nagy vizek zúgása. Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes erejében ragyogó nap.

(Fel)

 

A kispróféták

Oz 6,2
Két nap múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt éljünk.

Mk 9,31
mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, deazután hogy megölik, harmadnapra feltámad.
Lk 24,6-7
Nincs itt, feltámadt
. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának - mondta - a bűnösök kezébe kell kerülnie,fölfeszítik, de harmadnap feltámad.”
1Kor 15,3-4
Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették ésharmadnap feltámadt, az Írások szerint.

 

Oz 11,1
Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem,Egyiptomból hívtam meg a fiamat.

Mt 2,15
Ott maradt Heródes haláláig.Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat.”

 

Oz 13,14
Kiszabadítom őket az alvilág torkából, megmentem őket a haláltól. Halál, hol van a mérged? Alvilág, hol a fullánkod?
Elrejtőzött a részvét szemem elől.

1Kor 15,21-22
Mivel egy ember idézte elő a halált,a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.
1Kor 15,55-57
Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

 

Jo 3,5
Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül,
mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék - amint megmondta az Úr - a menekültek számára, akiket meghív az Úr.”

ApCsel 2,21
Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

Róm 10,12-13
Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura, akibőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
1Kor 1,2
Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívott szenteknek s mindazoknak,akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét.

 

Ám 8,9
Azon a napon - mondja az Úr, az Isten - délben kell majd a napnak lenyugodnia; nappal is sötétséget borítok a földre.

Mt 27,45
A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre.

Mk 15,33
Hat óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig.

Lk 23,44-45
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett
, a templom függönye középen kettéhasadt.

 

Jón 2,1
Az Úr odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást.Jónás három nap és három éjjel a hal gyomrában volt.

Mt 12,40
Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld szívében.

Mt 16,4
A gonosz házasságtörő nemzedék jelt kíván, denem kap más jelet, mint Jónás jelét.” Ezzel otthagyta őket és elment.
Lk 11,29-30
Amikor a nép köréje sereglett, elkezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék.Jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz jel az Emberfia is e nemzedéknek.

 

Mik 1,8
Ezért gyászba öltözöm és jajgatok,mezítláb járok és ruhátlanul, üvöltözök, mint a sakálok, kiáltozok, mint a struccmadarak.

Jn 19,23-24
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust,fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.

 

Mik 4,14
Most aztán légy erős, Erőd! Sáncot emeltek ellenünk,vesszővel verték arcul Izrael bíráját.

Mt 26,67
Aztán szembeköpdösték, és ököllel verték,mások arcul ütötték
Mt 27,30
Közben leköpdösték,fogták a nádat s verték a fejét.
2Kor 5,10
Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.

 

Mik 5,1
De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.
Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.

Mt 2,1.4-6
Amikora júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe… Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük,hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében - válaszolták -, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.”
Lk 2,4-7
József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Jn 7,42
Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie.

 

Mik 5,1
De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagyJúda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.

Mt 1,1-3
Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot,Jákob nemzette Júdát és testvéreit. Júdának született Perec és Szerach, Támártól. Perec nemzette Hecromot, Hecrom nemzette Aramot.
Lk 3,23.33
Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt.Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt… ez Aminadabé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszromé, ez Perecé,ez Júdáé

 

Mik 5,1
De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza.

Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,

Jn 1,14
S az Ige testté lett, és közöttünk élt.
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

 

Mik 5,2
Ezért elhagyja őket az Úr,míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék.

Mt 1,21
Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el
, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.
Jel 12,1-2
Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony
, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott.

 

Mik 5,3
Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében,
az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig.

Jn 10,11
Én vagyok a jó pásztor
. A jó pásztor életét adja juhaiért.
Jn 10,27-29
A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit.

 

Mik 5,4a
Ő maga a béke lesz.

Jn 14,27
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.
Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.
Jn 16,33
Azért mondtam el ezeket nektek, hogybékességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.
Ef 2,14-16
Ő, a mi békességünk
a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében, a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerző, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte.
Kol 1,20
s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett.

 

Szof 3,14-17
Zengedezzél, Sion leánya
, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet, eltávolította ellenségeidet;Izrael királya, az Úr, közötted van, nem kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják Jeruzsálemnek: »Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed!Az Úr, a te Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. Örvendezik majd feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted, mintha ünnepet ülne.« (KNV)

Lk 1,28-33
Az angyal belépett hozzá és megszólította:„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, ésuralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”

 

Ag 2,6-9
Igen, ezt mondja a Seregek Ura. Még egy kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítem mind a népeket, és ideáramlik minden népnek a kincse.Betöltöm ezt a templomot dicsőséggel - mondja a Seregek Ura. Enyém az ezüst! Enyém az arany! - mondja a Seregek Ura.Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régiét - mondja a Seregek Ura,mert ezen a helyen adom a békét - mondja a Seregek Ura.

Jn 2,14
A templomban kalmárokat talált
, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.
Jn 2,21
Deő saját teste templomáról beszélt.
Jn 1,14
Saz Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
Kol 1,19
Úgy tetszett (az Atyának), hogybenne lakjék az egész teljesség,
Kol 2,9
Mertbenne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.
Zsid 8,2
mint papi szolgájaa szentélynek, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember.

 

Ag 2,23
Azon a napon - mondja a Seregek Ura - foglak,Zerubbábel, Sealtiel fia, én szolgám - mondja az Úr -, ésolyanná teszlek, mint a pecsétgyűrű. Mert téged választottalak ki - mondja a Seregek Ura.

Lk 3,23.27
Föllépésekor Jézus mintegy harmincéves volt.Azt tartották róla, hogy Józsefnek a fia, aki Éli fia volt… az Jochanané, ez Rezáé,ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nerié,
Jn 6,27
Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek.Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg pecsétjével. (KNV)
Mt 12,18
„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam
, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. Kiárasztom rá Lelkemet, és ítéletet hirdet a népeknek.

 

Zak 2,14
Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam
- mondja az Úr.

Mt 28,20
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. Sén veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
Jn 1,14
S az Ige testté lett, és közöttünk élt.
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.
Jel 21,3
Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva:„Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.

 

Zak 2,15
Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik. [Ő azonban nálad marad, éste tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.]

Jn 16,27
mert az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek, éshittétek, hogy az Atyától jöttem.
Jn 17,8
A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzelvalóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem.
Jn 17,21
Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogyígy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
Jn 17,25-26
Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, sők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.

 

Zak 3,8-9b
Halljátok hát, Józsue főpap, és társaid, akik előtted ülnek - mert hisz jelképes személyek vagytok!Nézzétek, elküldöm szolgámat, a Sarjat, és kiirtom a gonoszságot ebből az országból egyetlen nap alatt.

Lk 1,78
Istenünk könyörülő irgalmából, melybenmeglátogat minket a napkelet a magasságból
Jel 22,16
Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket:Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.

 

Zak 6,12-13
s így beszélj hozzá: Ezt mondja a Seregek Ura: Íme a férfi, akinek „Sarj” a neve, mert ahol áll, ott sarjadni fog valami[ő állítja majd helyre az Úr szentélyét.] Ő fogja helyreállítani az Úr szentélyét. Ő fogja viselni a királyi jelvényeket. Trónon fog ülni, és uralkodik. Pap áll majd a jobbján, és békés egyetértés lesz kettőjük között.

Mt 16,18
Én is mondom neked:Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.
Mt 26,61
s így vádaskodott: „Azt állította:Le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt újra fel tudom építeni.”
Mk 14,58
„Hallottuk, amikor kijelentette:Lebontom ezt az emberi kéz építette templomot, és három nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz alkotása.”
Mk 15,29
Az arra menők káromolták, csóválták a fejüket s mondogatták: „Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted
Jn 2,19-21
Jézus azt válaszolta: „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem.” A zsidók ellene vetették: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?” Deő saját teste templomáról beszélt.
1Kor 3,9
Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje,Isten épülete vagytok.
Ef 2,20-22
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok,
s a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Lélek közreműködésével az Isten hajlékává.

 

Zak 6,12-13
s így beszélj hozzá: Ezt mondja a Seregek Ura: Íme a férfi, akinek „Sarj” a neve, mert ahol áll, ott sarjadni fog valami [ő állítja majd helyre az Úr szentélyét.] Ő fogja helyreállítani az Úr szentélyét. Ő fogja viselni a királyi jelvényeket. Trónon fog ülni, és uralkodik.Pap áll majd a jobbján, és békés egyetértés lesz kettőjük között.

Zsid 7,1-3
Ez a Melkizedek - Sálem királya és a fölséges Isten papja - eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta. Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Sálem királya volt, vagyis a békesség királya. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét.Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké.
Zsid 8,1
A mondott dolgoknak ez a lényegük:Olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának jobbján ül a mennyben

 

Zak 9,9
Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod
: igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.

Mt 21,8-9
A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!”

Lk 19,37-38
Már közel jártak az Olajfák-hegyének lejtőjéhez.Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt: „Áldott az Úr nevében érkező király! - kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!”
Jn 12,12-13
Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik.Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!”

 

Zak 9,9
Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes,alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.

Mt 21,5
Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád,szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján.
Lk 19,35-37
és elvezették Jézushoz.Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az Olajfák-hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt:
Jn 12,14-16
Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: „Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod jön, nőstényszamár csikóján.”
Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla.

 

Zak 9,9
Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod: igaz és győzedelmes,alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.

Mt 11,29
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mertszelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.
2Kor 10,1
Krisztus szelídségére és irgalmasságára kérlek titeke
t én, Pál, aki közöttetek, szemtől szembe szerény vagyok, de távollétemben szigorú;

 

Zak 9,15
A [Seregek] Ura megvédelmezi őket: a parittyaköveket a földön tapodják,isszák a vért, mint a bort, és eltelnek vele, mint az oltár szarvai.

Mt 26,27-28
Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik:„Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.
Mk 14,23-24
Majdfogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontattatik.
Lk 22,20
Ugyanígy a vacsora végénfogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.
Jn 6,55-56
A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.

1Kor 10,16
Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés?

 

Zak 10,4
Tőle származik a szegletkő
, tőle a sátorkaró, tőle az íj a csatához, tőle származik minden fővezér.

Mt 21,42
Erre Jézus azt kérdezte: „Sose olvastátok az Írásban:A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s ez csodálatos a szemünkben.
ApCsel 4,11
Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett.

Ef 2,20
Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Krisztus Jézus.

 

Zak 11,4-6
Így szólt hozzám az Úr: Legeltesd ezeket a leölésre szánt juhokat! Azok, akik megvásárolták, büntetlenül öldösik őket. Akik meg eladták, azok így szólnak: „Áldott az Isten! Lám, meggazdagodtam!” És pásztoraik is kíméletlenül bánnak velük. [Én sem fogom többé kímélni az ország lakóit! - mondja az Úr. Inkább kiszolgáltatok minden embert a szomszédjának és a királynak. Feldúlják az országot, és nem szabadítom ki őket a kezükből.]

Mt 23,1-4
Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, ezekkel a szavakkal: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta.
Jn 9,22
A szülők azért beszéltek így, mertféltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából.
Jn 16,2
Kizárnak benneteket a zsinagógákból,
s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek.

 

Zak 11,4-6
Így szólt hozzám az Úr: Legeltesd ezeket a leölésre szánt juhokat! Azok, akik megvásárolták, büntetlenül öldösik őket. Akik meg eladták, azok így szólnak: „Áldott az Isten! Lám, meggazdagodtam!” És pásztoraik is kíméletlenül bánnak velük. [Én sem fogom többé kímélni az ország lakóit! - mondja az Úr. Inkább kiszolgáltatok minden embert a szomszédjának és a királynak. Feldúlják az országot, és nem szabadítom ki őket a kezükből.]

Lk 19,41-44
Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől.Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.
Mt 22,7
A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette.

Mt 23,37-38
Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkövezed, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok.Íme, elhagyatott lesz házatok.
1Tessz 2,16
Akadályoznak bennünket, hogy a pogányoknak ne hirdessük az evangéliumot az üdvösségükre.Így betelik egyszer s mindenkorra bűneik mértéke, s már rajtuk is az Isten haragja, végérvényesen.

 

Zak 11,4-6
Így szólt hozzám az Úr: Legeltesd ezeket a leölésre szánt juhokat! Azok, akik megvásárolták, büntetlenül öldösik őket. Akik meg eladták, azok így szólnak: „Áldott az Isten! Lám, meggazdagodtam!” És pásztoraik is kíméletlenül bánnak velük. [Én sem fogom többé kímélni az ország lakóit! - mondja az Úr. Inkábbkiszolgáltatok minden embert a szomszédjának ésa királynak. Feldúlják az országot, és nem szabadítom ki őket a kezükből.]

Jn 19,13-15
E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!”

 

Zak 11,7
Hozzá is láttam, hogy legeltessem a leölésre szánt nyájat
a kereskedőknek. Két botot vittem magammal. Az egyiket elneveztem „Kegyelem”-nek, a másikat meg „Egység”-nek. Elkezdtem tehát legeltetni a juhokat.

Mt 9,35-36
Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, mert olyan volt, mint pásztor nélkül a juhok: elcsigázott és kimerült.

 

Zak 11,8
Egy hónap alatt három pásztort űztem el, keserűség fogta el a lelkem miattuk, és ők is megvetettek
.

Mt 27,20
A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát.

Lk 19,14
Polgártársai gyűlölték
, ezért követséget küldtek utána és tiltakoztak: Nem akarjuk, hogy királyunk legyen.
Jn 7,7
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tetteik.
Jn 15,18
Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.
Jn 15,23-25
Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli. Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.

 

Zak 11,9
Ekkor azt mondtam: „Nem legeltetlek tovább benneteket! Aki meg akar halni, csak haljon meg, aki el akar pusztulni, csak pusztuljon ki. Akik pedig megmaradnak, egyék meg egymás húsát.”

Mt 13,10-11
Ekkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték: „Miért beszélsz nekik példabeszédekben?” „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait - felelte -, de nekik nem.
Mt 15,14
Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Mt 21,43
Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.
Jn 8,21
Egy más alkalommal így beszélt Jézus: „Elmegyek és kerestek, de bűnötökben haltok meg. Ahova ugyanis én megyek, oda ti nem jöhettek.
ApCsel 28,26-28
amikor ezt mondta: Menj el ahhoz a néphez és mondd: Hallván halljátok, de nem értitek, nézvén nézitek, de nem látjátok, mert megkérgesedett ennek a népnek a szíve. Fülükre nagyot hallanak, szemüket behunyják, nehogy lássanak a szemükkel, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, és megtérjenek, hogy meggyógyítsam őket. Tudjátok hát meg, hogy Isten üdvössége a pogányoknak jut majd osztályrészül. Ők meghallgatják.

 

Zak 11,10-11
Ezzel megfogtam a „Kegyelem” nevű botomat és széttörtem, hogy felbontsam a szövetséget, amelyet az Úr kötött minden néppel. Így fel is bomlott azon a napon.
A kereskedők, akik figyeltek, megtudták, hogy ez az Úr szava.

Lk 19,41-44
Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. „Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől.
Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

 

Zak 11,12
Így szóltam hozzájuk: „Ha jónak látjátok, fizessétek meg a béremet; ha nem, akkor csak maradjon.” Erre kimérték béremet: harminc sékel ezüstöt.

Mt 26,15
és ezt kérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?” Azok harminc ezüstöt fizettek neki.
Mk 14,10-11
Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

 

Zak 11,13
Az Úr ekkor azt mondta nekem: „Dobd be a kincstárba azt a szép bért, amennyit érek nekik!” Fogtam hát a harminc sékel ezüstöt, és bedobtam az Úr házának kincstárába.

Mt 27,3-5
Amikor Júdás, az áruló látta, hogy elítélték, megbánta tettét, és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. „Vétkeztem - mondta -, elárultam az igaz vért.” „Mi közünk hozzá? - válaszolták. - A te dolgod!” Erre az ezüstöt beszórta a templomba, aztán elment és felakasztotta magát.

 

Zak 12,10
Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet.

Jn 19,34
az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját.
Nyomban vér és víz folyt belőle.
Jn 19,37
Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”
Zsid 12,2
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
Jel 1,7
Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Amen.

 

Zak 13,7
Kelj fel, kard, pásztorom és társam ellen - mondja a Seregek Ura. Lesújtok a pásztorra, és szétszélednek a juhok: kezem a gyöngék ellen fordul.

Mt 11,27
Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.
Jn 5,22-23
Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra bízta az ítéletet, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút is, ahogy az Atyát tiszteli.
Jn 14,10-11
Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek.
Jn 16,15
Minden, ami az Atyáé, az enyém is.
Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.

 

Zak 13,7
Kelj fel, kard, pásztorom és társam ellen - mondja a Seregek Ura. Lesújtok a pásztorra, és szétszélednek a juhok: kezem a gyöngék ellen fordul.

Mt 26,31
Akkor Jézus mondta: „Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem. Írva van: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai.
Mt 26,56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Mk 14,27
Ott Jézus megmondta: „Mindnyájan megbotránkoztok, ahogy meg van írva: Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok.
Mk 14,50
Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.
Jn 16,32
Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

 

Mal 1,11
De napkeltétől napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jóillatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között - mondja a Seregek Ura.

Lk 22,19-20
Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.
1Kor 11,23-25
Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.
Ef 5,2
éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.
Zsid 9,14
mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.
1Pét 1,19
hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán.

 

Mal 3,1
Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat.
Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura.

Mt 11,10
Ő az, akiről az Írás szól: Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat.
Mk 1,2-4
Amint Izajás próféta megírta: Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat.
A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Történt, hogy Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.
Lk 1,76
Téged pedig, fiú, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, mert az Úr előtt jársz majd, hogy előkészítsd útját

Jn 1,6-8
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.

 

Mal 3,2-3
De ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak.

Lk 3,16-17
Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérűjén, a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzzel elégesse.
1Pét 1,7
hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre.

 

Mal 3,23-24
Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét, nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.

Mt 11,13-14
A próféták és a törvény Jánosig mind ezt jövendölték. S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie.

Mt 17,10-13
A tanítványok megkérdezték: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Így felelt: „Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.” Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Lk 1,16-17
Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.”

(Fel)

 

Az Írások

Zsoltárok

Zsolt 2,1-3
Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen: „Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!”

Mt 2,16
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén, minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.
Mt 26,3-4
Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kaifás főpap palotájában, és tanácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust csellel elfogni és megölni.
Mt 27,1
Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra adják.
Lk 13,31
Még abban az órában fölkereste néhány farizeus. Figyelmeztették: „Menj el innen, ne maradj itt tovább! Heródes meg akar ölni.
Lk 23,11-12
Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle, csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak.
ApCsel 4,25-28
Szolgádnak, Dávid atyánknak szájával ezt mondtad a Szentlélek által: Miért háborognak a nemzetek, a népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő Fölkentje ellen. Mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével fölkent, szent szolgád, Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott.
Jel 17,12-14
A tíz szarv, amelyet láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállattal királyi hatalmat kaptak egy órára. Egyetértenek a vadállattal, erejüket és hatalmukat átengedik a vadállatnak. Harcot indítanak a Bárány ellen,
de a Bárány legyőzi őket, mert ő az Urak Ura és a Királyok Királya. A vele meghívottak, a kiválasztottak és a hűségesek.

 

Zsolt 2,2
A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:

Jn 1,41
Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”
ApCsel 2,36
Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!”
ApCsel 10,38
Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal.
S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.
Zsid 1,9
Az igazságot szereted, a gonoszságot gyűlölöd, azért kent föl Isten, a te Istened, a vigasság olajával minden társad felett.

 

Zsolt 2,6
„Én szenteltem fel Királyomat a Sionon
, szent hegyemen.”

Mt 21,5
Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján.
Jn 18,36-37
Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”
ApCsel 5,31
Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és Megváltóvá
, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit.

 

Zsolt 2,7
Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.

Mt 3,17
Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Mt 16,16
Simon Péter válaszolt: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”
Mt 17,5
Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!”
ApCsel 13,33
amint azt ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: Fiam vagy, ma nemzettelek.
Zsid 1,5
Vajon melyik angyalnak mondta valaha: „A fiam vagy, ma szültelek?” Vagy: „Én atyja leszek, ő meg a fiam.”

 

Zsolt 2,8-9
Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt, összetörheted.

Jel 2,26-28
A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött. Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket, összetöri őket. Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot.
Jel 12,5
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához.

 

Zsolt 2,12
Tanuljatok fegyelmet, hogy fel ne gerjedjen az Úr haragja, s az igaz útról el ne vesszetek, amikor haragja hirtelen fellobban. Boldogok mindazok, akik benne bíznak! (KNV)

Róm 9,33
amint írva van: A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem vall szégyent, aki hisz benne.
Róm 10,11
Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz.
1Pét 1,21
Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.

 

Zsolt 8,2-3
Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek ajka…

Mt 21,15-16
Amikor a főpapok és írástudók látták, hogy csodákat tesz, s hogy a gyerekek a templomban így kiáltoznak: „Hozsanna Dávid fiának!”, méltatlankodtak, és szóltak neki: „Hallod, mit kiabálnak?” Jézus így válaszolt: „Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet?”
Lk 10,21
Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked.
1Kor 1,27-28
Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.

 

Zsolt 16,10
Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet, s nem engeded, hogy szented romlást lásson. (KNV)

Jn 20,9
Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.
ApCsel 3,15
az élet szerzőjét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk.
Jel 1,17-18
Amikor megpillantottam, mint egy halott a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai.

 

Zsolt 16,10
Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet, s nem engeded, hogy szented romlást lásson. (KNV)

ApCsel 2,31
előrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás.

ApCsel 13,33.35-37
amint azt ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: Fiam vagy, ma nemzettelek... Vagy ahogy egy más helyen mondja: Nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. Dávid a saját nemzedékében szolgálta Isten akaratát, aztán meghalt, eltemették atyái mellé, és bizony romlást látott. Akit azonban feltámasztott Isten, az nem látott rothadást.

 

Zsolt 17,15
Ám én igazságban meglátom színedet, s arcod fog betölteni, ha fölébredek.

Lk 24,6
Nincs itt, feltámadt…

 

Zsolt 22,2
Istenem, Istenem, miért hagytál el,
miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől?

Mt 27,46
Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Mk 15,34
Kilenc órakor Jézus hangosan felkiáltott: „Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ez annyit jelent: „Istenem, Istenem, miért hagytál el?”
2Kor 5,21
Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk,
hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.
Zsid 5,7
Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.

 

Zsolt 22,3
Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, szólítalak éjjel, s nem adsz feleletet.

Lk 22,41-45
Aztán odébbment, úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban.
Mt 27,45
A hatodik órától a kilencedik óráig sötétség borult az egész földre.

Lk 23,44
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott.

 

Zsolt 22,8
Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem
, elhúzza száját és csóválja fejét.

Mt 27,31
Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
Mk 15,20
Azután, hogy így kigúnyolták, levették róla a bíbort és a saját ruháját adták rá.
Lk 22,63
Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták.
Lk 23,36
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták:

 

Zsolt 22,8
Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét.

Mt 27,39
Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva
Mk 15,29
Az arra menők káromolták, csóválták a fejüket s mondogatták: „Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted,

 

Zsolt 22,8-9
Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét. „Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti!”

Mt 27,42-43
„Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta: Isten Fia vagyok.
Lk 23,35
A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett - mondták -, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.”

 

Zsolt 22,15
Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben.

Lk 22,43-44
Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre.
Jn 19,34
az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.

 

Zsolt 22,16ab
Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt.

Jn 19,28
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!”

 

Zsolt 22,17
Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték

Mt 27,38
Vele együtt két gonosztevőt is keresztre feszítettek, az egyiket jobbról, a másikat balról.

Mk 15,27
Vele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az egyiket jobb, a másikat bal felől.
Lk 23,32-33
Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele.
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról.
Jn 19,18
Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen.

 

Zsolt 22,17-18
Körülvett engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, (KNV)

Mt 27,35
Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján,
Mk 15,24
Keresztre feszítették,
majd megosztoztak ruháján, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson.
Lk 23,33
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról.
Jn 19,23
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.
Jn 19,37
Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.
Jn 20,25.27
A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.”... Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!”

 

Zsolt 22,18
Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak,

Mt 27,36
majd leheveredtek, és őrizték.
Lk 23,35
A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett - mondták -, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.”
Lk 23,48-49
És az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte, és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

 

Zsolt 22,19
elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.

Mt 27,35
Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján,
Mk 15,24
Keresztre feszítették, majd megosztoztak ruháján, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson.
Lk 23,34
Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve megosztoztak.
Jn 19,23
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.

 

Zsolt 22,20-22
Ne maradj hát távol, Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre! Mentsd meg lelkemet a kardnak élétől, a kutyák karmából ragadd ki életemet! Szabadíts ki az oroszlán torkából, védj meg engem, szegényt, a tulkok szarvától!

Lk 23,46
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.

 

Zsolt 22,27
A szegények esznek és jóllaknak.
Dicsőítsék az Urat mind, akik keresik: szívük élni fog mindörökké!

Mt 14,19-20
s meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek s jól is laktak. A maradékból tizenkét kosarat teleszedtek.
Mt 26,26-28
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.
Jn 6,11-12
Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor jóllaktak,
szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen.”
Jn 6,48-51
Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”
Jn 6,53-58
Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.

 

Zsolt 22,28
A föld határai erről emlékeznek és az Úrhoz térnek mind. Leborul előtte a pogányok minden törzse

Fil 2,9-11
Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
Jel 7,9-11
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és mondták: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent,

 

Zsolt 22,32
igazságosságát hirdetik a jövő népének: ő vitte ezt végbe.

Jn 19,30
Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.

 

Zsolt 23,1
(Dávid zsoltára.) Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt

Jn 10,11
Én vagyok a jó pásztor.
A jó pásztor életét adja juhaiért.
Jel 7,17
mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.”

 

Zsolt 27,12
Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának! Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak.

Mt 26,59-60
A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett.

ApCsel 6,13
Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították: „Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszél.

 

Zsolt 30,4
Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, megmentettél attól, hogy a sírba szálljak.

ApCsel 13,33
amint azt ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: Fiam vagy, ma nemzettelek.
Mt 28,6
Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.
Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!
Mk 16,6
De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették!
Lk 24,34
Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.
Lk 24,46
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.

 

Zsolt 31,5-6
Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom. Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram. Te, hűség Istene

Lk 23,46
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.

 

Zsolt 31,12
Gúny tárgya lettem ellenségeimnek, szomszédaimnak szégyenük, barátaimnak félelmük. Akik az utcán látnak, kitérnek előlem.

Mt 26,56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Mt 26,69-70
Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: „Te is a galileai Jézussal voltál.” De ő mindnyájuk hallatára tagadta: „Nem értem, mit beszélsz.”
Mk 14,50
Erre mindenki magára hagyta és elmenekült.

 

Zsolt 31,14
Hallottam a tömeg suttogását, körülöttem csupa borzadály, csoportokba verődtek, és meg akartak ölni.

Mt 26,3-4
Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kaifás főpap palotájában, és tanácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust csellel elfogni és megölni.
Mt 26,59
A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék,

Mt 27,1
Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra adják.
Lk 23,1-2
Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték: „Azt tapasztaltuk - mondták -, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás-király.”
Jn 11,53
Ettől a naptól eltökélt szándékuk volt, hogy megölik.

 

Zsolt 34,21
Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét.

Jn 19,33
Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát
Jn 19,36
Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!”

 

Zsolt 35,11
Elvetemült tanúk álltak elő, s vallattak dolgokról, mikről mit sem tudtam
.

Mt 26,59-60
A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett.
ApCsel 6,13
Ott hamis tanúkat szólaltattak meg
, akik állították: „Ez az ember folyvást a szent hely és a törvény ellen beszél.

 

Zsolt 35,19
Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyűlölnek!

Jn 15,25
Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.

 

Zsolt 38,12
Barátaim, rokonaim elfordulnak nyomorúságomtól, s akik közel voltak, távol maradnak.

Mt 26,56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Lk 22,54
Elfogták és a főpap házába vitték. Péter messziről követte.
Lk 23,49
Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt
.
Jn 16,32De én nem vag
Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok.
yok egyedül, mert az Atya velem van.

 

Zsolt 40,3-4
Kiszabadított a sírgödörből, ki az iszapból és mocsárból.
Sziklára állította lábamat, és megszilárdította léptemet. Ajkamra új éneket adott, Istenünk magasztalására. Sokan látják majd és megremegnek, s eltelnek az Úr iránt bizalommal.

ApCsel 2,24-25
Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta.
Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.

 

Zsolt 40,6
Mennyi csodát tettél, Uram, és Istenem, a rólunk való gondban hozzád senki nem mérhető! Ha elmondani vagy hirdetni próbálnám, felsorolni sem győzném.

Jn 21,25
Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.

 

Zsolt 40,7-9
Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra. Nem követelsz égő- és engesztelő áldozatot, így szólok hát hozzád: Lásd, itt vagyok! A könyvtekercsben rólam írták, hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet.

Lk 22,42
„Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!”
Jn 4,34
Jézus erre megmagyarázta: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.
Jn 14,31
De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott. Keljetek föl, menjünk innét!
Jn 17,4
Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem.

 

Zsolt 41,10
Még a barátom is, akiben megbíztam, aki együtt ette kenyeremet velem, az is ellenem emelte a sarkát.

Mt 10,4
a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.
Mt 26,21.25
Vacsora közben megszólalt: „Bizony mondom nektek, egyiketek elárul.” … Erre Júdás, az árulója is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, mester?” „Magad mondtad” - válaszolta.
Mk 14,18
Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.”
Jn 13,18
Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: „Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem.

 

Zsolt 45,3
Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül.
Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre.

Zsid 7,26
Ilyen főpap kellett nekünk: szent, ártatlan, feddhetetlen, a bűnösöktől elkülönített, aki fölségesebb az egeknél.

 

Zsolt 45,3
Szép vagy, szebb, mint bárki az emberek fiai közül. Ajkadon kellem ömlik el, Isten megáldott téged örökre.

Mt 13,54
Visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje?
Lk 2,47
Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein.

Lk 4,22
Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
„De hát nem József fia?” - kérdezgették.
Jn 7,46
A szolgák mentegetőztek: „Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél.”

 

Zsolt 45,7-8
A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara. Szereted az igazságosságot, gyűlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, mint senki mást társaid közül.

Zsid 1,8-9
A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszője. Az igazságot szereted, a gonoszságot gyűlölöd, azért kent föl Isten, a te Istened, a vigasság olajával minden társad felett.

 

Zsolt 45,7-8
A trónod, Isten, mindörökké áll. Uralmad jogara az igazság jogara. Szereted az igazságosságot, gyűlölöd a jogtalanságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, mint senki mást társaid közül.

Lk 2,11
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus,
az Úr, Dávid városában.

 

Zsolt 55,13-15
Ha csak ellenségem gyalázna, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl, elbújnék előle. De te voltál az, aki társam vagy, te lettél ellenségem, akiben megbíztam, akivel az Isten házában bensőséges barátságra léptem.

Mt 10,4
a kánai Simon és a karióti Júdás, aki később árulója lett.
Mt 26,21.25
Vacsora közben megszólalt: „Bizony mondom nektek, egyiketek elárul.” … Erre Júdás, az árulója is megkérdezte: „Csak nem én vagyok az, mester?” „Magad mondtad” - válaszolta.
Mk 14,18
Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.”
Jn 13,18
Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki. De be kell teljesednie az Írásnak: „Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem.”

 

Zsolt 55,15-16
Eméssze meg őket a nyugtalanság, lepje meg őket a halál!
Élve kerüljenek a sírba, mert ahol ők vannak, ott van a gonoszság házaikban!

Mt 26,24
Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”
Mt 27,3-5
Amikor Júdás, az áruló látta, hogy elítélték, megbánta tettét,
és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. „Vétkeztem - mondta -, elárultam az igaz vért.” „Mi közünk hozzá? - válaszolták. - A te dolgod!” Erre az ezüstöt beszórta a templomba, aztán elment és felakasztotta magát.
ApCsel 1,18-20.25
Gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei. Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett, úgyhogy azt a telket az ő nevükön Hakeldamának, azaz vérmezőnek nevezték el. Benne van ugyanis a zsoltárok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más… hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson.

 

Zsolt 68,19
Felszálltál a magasba
, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.

Mk 16,19
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,
Lk 24,51
Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.
Jn 20,17
Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.
ApCsel 1,9
Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől.

 

Zsolt 68,19
Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.

Ef 4,8-10
Ezért mondja az Írás: Fölment a magasba, magával vitte a foglyokat, s osztott az embereknek ajándékokat. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint hogy előbb le is szállt a lenti földi tájakra? Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, hogy betöltse a mindenséget.
1Pét 3,18-21
Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Így ment el a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt nekik. Ezek egykor engedetlenek voltak, amikor Noé idejében az Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által. Az előképnek megfelelően most titeket is ugyanígy megment a keresztség, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által,

 

Zsolt 68,21
Isten a mi üdvösségünk! Üdvösség Istene a mi Istenünk, az Úr, a Hatalmas megóv a haláltól.

ApCsel 2,31
előrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás.
ApCsel 13,33
amint azt ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második zsoltárban megírva: Fiam vagy, ma nemzettelek.
Mt 28,6
Nincs itt. Feltámadt
, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott!
Mk 16,6
De az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették!
Lk 24,46
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.
Jn 20,9
Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

 

Zsolt 69,5
Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek. Akik jogtalanul bántalmaznak, erősebbek, mint tagjaim.
[Amit el sem vettem, azt kell visszaadnom.]

Jn 15,25
Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.

 

Zsolt 69,9
Elidegenedtem testvéreimtől, anyám fiai szemében idegen lettem.

Mt 26,48
Az áruló jelben egyezett meg velük. „Akit megcsókolok - mondta -, ő az, fogjátok el!”
Mt 26,56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Mt 26,69-70
Péter kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgáló, és megszólította: „Te is a galileai Jézussal voltál.” De ő mindnyájuk hallatára tagadta: „Nem értem, mit beszélsz.”
Jn 1,11
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Jn 7,5
Testvérei sem hittek ugyanis benne.

 

Zsolt 69,10
Mert a buzgóság emésztett házadért, s ha téged gyaláztak, rám hullt a gyalázat.

Mk 11,15-17
Megérkeztek Jeruzsálembe. Bement a templomba, s kiűzte, akik adtak-vettek a templomban, a pénzváltók asztalait és a galambárusok állványait pedig felforgatta. Nem engedte meg senkinek, hogy valamit is keresztülvigyen a templom területén. Tanított, és mondta nekik: „Nemde meg van írva: Az én házamat az imádság házának fogják hívni minden nép számára? Ti meg rablók barlangjává tettétek.”
Jn 2,16-17
a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgalom.”

Róm 15,3
Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla: „Gyalázóid szidalmai rám hullottak.”

 

Zsolt 69,14-21
De én hozzád küldöm fohászomat, Uram, kegyelmed idején, Istenem. Nagy jóságodban hallgass meg, segíts rajtam hűséged szerint! Húzz ki az iszapból, ne hagyj elsüllyedni, ments meg azoktól, kik ártani akarnak! Ments ki a vizek mélyéről engemet, nehogy átcsapjon fölöttem az ár, s a mélység magába temessen, a szakadék szája zárjon be örökre! Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, irgalmad bőségében tekints reám! Ne rejtsd el szolgád elől arcodat, bajban vagyok, hallgass meg mihamar! Közeledj lelkemhez és szabadíts meg, ellenségeim miatt ments meg! Ismered gyalázatomat, szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak. Szívem megtört a gyalázattól, Zavarom, szégyenem orvosolhatatlan. Vártam, hogy valaki megszán, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna.

Mt 26,36-40
Közben odaért velük a Getszemáni nevű majorba. „Üljetek le - mondta tanítványainak -, én arrébb megyek és imádkozom.” Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre szomorúság fogta el, és gyötrődni kezdett. „Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik. - Maradjatok itt és virrasszatok velem!” Valamivel odébb ment, és arcra borulva így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Szemére vetette Péternek: „Még egy órát sem tudtok velem virrasztani?

 

Zsolt 69,20c
szemed előtt vannak mind, akik szorongatnak. Szívem megtört a gyalázattól,

Mt 26,38
Halálosan szomorú a lelkem - mondta nekik. - Maradjatok itt és virrasszatok velem!”

 

Zsolt 69,22
Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak.

Mt 27,34
Itt epével kevert bort adtak neki inni,
de amikor megízlelte, nem akarta meginni.
Mt 27,48
Egyikük rögtön odaszaladt, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nádszálra, és inni adott neki.
Mk 15,23
Mirhával kevert bort adtak neki inni, de nem fogadta el.
Mk 15,36
Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. „Hadd lássuk - mondta -, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa!”
Lk 23,36
Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták:
Jn 19,29
Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték.

 

Zsolt 72,10
Tarsis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, Sába és Séba királyai adományokkal közelednek.

Mt 2,1.11
Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe… Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

 

Zsolt 78,2
Példabeszédre nyitom meg ajkam
, ősidők titkait hirdetem nektek,

Mt 13,34-35
Ezeket mind példabeszédekben mondta el Jézus a népnek, s példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Így beteljesedett a próféta szava, mely így szólt: Példabeszédre nyitom ajkam, hirdetem, ami a világ teremtésétől fogva el volt rejtve.

Mk 4,33-34
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított.
Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.

 

Zsolt 88,9
Barátaimat távol tartod tőlem, borzalommá tettél a szemükben.
Fogoly vagyok, nem szabadulhatok.

Mt 26,56
Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Erre a tanítványok mind elhagyták és elmenekültek.
Lk 22,54
Elfogták és a főpap házába vitték. Péter messziről követte.
Lk 23,49
Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt.

Jn 16,32
Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok.
De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

 

Zsolt 89,28
Én pedig elsőszülöttemmé teszem,
nagyobbá a föld minden uránál.

Lk 1,32-33
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.
Lk 2,7
Mária megszülte elsőszülött fiát,
bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Róm 8,29
Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.
Kol 1,15
Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte.
Kol 1,18
Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
Jel 1,5
és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől!

 

Zsolt 89,28
Én pedig elsőszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld minden uránál.

Ef 1,21-22
minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette:

Kol 2,10
Ő minden fejedelemségnek és hatalmasságnak feje.

Jel 1,5
és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől!
Jel 19,16
Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura.

 

Zsolt 90,2
mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult. Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké!

Jn 1,1
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige

Jel 1,8
„Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” - mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljő,
a Mindenható.

 

Zsolt 91,11-12
Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.

Lk 4,10-11
Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak, és: Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.
Mt 4,11
Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.
Mk 1,13
Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.
Lk 22,43
Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette.
Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott.

 

Zsolt 109,2-5
hisz az árulók gonosz szája tátog ellenem! Hazug nyelvvel beszélnek hozzám, a gyűlölet szavával vesznek körül, s ok nélkül harcolnak ellenem. Szeretetem jutalmául váddal illetnek, én azonban imádkozom. A jót rosszal viszonozzák, szeretetem gyűlölettel.

Mt 26,59-62
A főpapok és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de mivel nem találtak, sok hamis tanú jelentkezett. Végre jött kettő, s így vádaskodott:
„Azt állította: Le tudom bontani az Isten templomát, és három nap alatt újra fel tudom építeni.” A főpap erre felállt és megkérdezte: „Nem felelsz semmit arra, amivel ezek vádolnak?”
Jn 10,32
Jézus megkérdezte tőlük: „Láthattátok, mennyi jót vittem végbe Atyám erejéből. Melyik jótettemért akartok megkövezni?”
Jn 15,24-25
Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták ezeket, mégis gyűlölnek engem is, Atyámat is. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: Ok nélkül gyűlöltek.

 

Zsolt 109,25
Gúny tárgya lettem számukra
, csóválják fejüket, ha látnak.

Mt 27,31
Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék.
Mk 15,20
Azután, hogy így kigúnyolták, levették róla a bíbort és a saját ruháját adták rá.
Lk 22,63
Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták.
Lk 23,36
Gúnyt űztek belőle a katonák is
, odamentek és ecettel kínálták:

 

Zsolt 109,25
Gúny tárgya lettem számukra, csóválják fejüket, ha látnak.

Mt 27,39
Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva
Mk 15,29
Az arra menők káromolták, csóválták a fejüket s mondogatták: „Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted,

 

Zsolt 110,1
(Dávid zsoltára.) Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!”

Mt 22,42-45
föltette nekik a kérdést: „Mit tartotok ti a Messiásról? Kinek a fia?” „Dávidé” - felelték. Ő tovább kérdezte őket: „Hogyan nevezheti hát Dávid a Lélek sugallatára Urának, amikor ezt mondja: Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem. Ha Dávid Urának nevezi, hogy lehet a fia?”
Lk 2,11
Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.

ApCsel 2,34-35
Mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis ő mondja: Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul.

 

Zsolt 110,1
(Dávid zsoltára.) Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!”

Mk 16,19
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,
Ef 1,20
Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette,
Zsid 1,3
Mint dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. A bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján,
Zsid 12,2
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül.
1Pét 3,22
aki azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet.

 

Zsolt 110,4
Az Úr megesküdött és nem bánja meg: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.

Zsid 5,5-6
Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.”
Zsid 6,20
ahová elsőnek lépett be értünk Jézus, a Melkizedek rendje szerint való főpap.
Zsid 7,17
A tanúság ugyanis így szólt róla: „Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.”

 

Zsolt 112,4
A jóknak világít, mint fény a sötétben, kegyes, igazságos és irgalmas.

Jn 12,46
Világosságul jöttem a világba,
hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.
Kol 3,12-13
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

 

Zsolt 118,17-18
Nem halok meg, hanem élek
, és hirdetem az Úr tetteit. Megfenyített az Úr, igen, megfenyített, de nem szolgáltatott ki a halálnak.

Lk 24,5-6
Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt:
1Kor 15,20
De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.

 

Zsolt 118,22
A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett.

ApCsel 4,11
Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett.
Róm 9,32-33
Vajon miért? Mert nem hittel, hanem tettekkel igyekezett teljesíteni. Megbotlottak a botlás kövében, amint írva van: A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem vall szégyent, aki hisz benne.
1Pét 2,7-8
Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: „Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett”, a botlás köve és a botrány sziklája: megbotlanak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.

 

Zsolt 118,26a
Áldott, aki az Úr nevében jön!

Mt 21,9
Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!”
Mt 23,39
Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében jön!

 

Zsolt 118,26
Áldott, aki az Úr nevében jön! Az Úr házából megáldunk titeket.

Mt 21,12
Jézus bement a templomba, és kiűzte onnan, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait felforgatta.
Jn 2,14-16
A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”

 

Zsolt 132,11
Az Úr megesküdött Dávidnak igaz esküvel és attól nem áll el: „Testedből utódot emelek trónodra

Lk 1,69-70
Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában.
Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta
ApCsel 2,30
Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett: az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára
Róm 1,3-4
Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.

 

Zsolt 147,3
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsolt 147,6
Az Úr fölemeli a megalázottakat,
de a gonoszokat földre tiporja.

Mt 5,3-5
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Lk 4,18
„Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat
,

(Fel)

 

Bölcsességi irodalom

Rut 4,4-9
Azt gondoltam magamban, jó volna szólni neked, és azt mondani: Szerezd meg magadnak azok jelenlétében, akik itt ülnek, népem vénei előtt. Ha meg akarod váltani, hát váltsd, s ha nem akarod megváltani, akkor add tudtomra. Mert rajtad kívül nincs, aki megválthatná, és csak utánad következem.” A férfi azt válaszolta: „Igen, megváltom!” Boász tehát folytatta: „Attól a naptól, hogy Noémi kezéből megszerzed a földet, a moábita nő, Rut is a tied lesz, az elhunyt felesége, hogy így örökrészén fennmaradjon az elhunytnak a neve.” A gyámolító azt válaszolta: „Akkor nem válthatom meg, különben csorbát ejtek a saját örökrészemen. Élj te a jogommal, hisz én nem élhetek.” Izraelben régebben az volt a szokás, hogy megváltás vagy csere alkalmával az egyik levetette saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt Izraelben a bizonyítás módja a tanúk előtt. Akinek jogában volt a megváltás, azt mondta Boásznak: „Szerezd meg te magadnak”, s ezzel levetette saruját. Ezután Boász kijelentette a véneknek és az egész népnek: „Tanúim vagytok, hogy ami csak Elimeleché, Kiljoné és Machloné volt, azt ma mind megszereztem Noémi kezéből.

Ef 1,7
Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán

 

Jób 19,23-27
Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné őket egy táblára! Ó, bár vasvésővel, aztán íróónnal örökre bevésnék őket a sziklába! Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen, vágyódás tölti el veséimet.

Jn 5,25-29
Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok élni fognak. Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában, s hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.

 

Péld 8,22-23
„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint legelső művét. Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt.

Jn 1,1-2
Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.

Kol 1,15-17
Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.

(Fel)

 

Deuterokanonikus könyvek

Bölcs 2,12
Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van.
Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.

Mt 26,3-4
Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kaifás főpap palotájában, és tanácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust csellel elfogni és megölni.
Mk 14,1
Két nappal húsvét és a kovásztalan kenyér ünnepe előtt a főpapok és írástudók arra törekedtek, hogyan foghatnák el Jézust csellel, hogy aztán megöljék.
Lk 22,2
A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg,
de féltek a néptől.
Jn 11,47-48
Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték: „Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz. Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is.”
ApCsel 4,27-28
Mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével fölkent, szent szolgád, Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott.

 

Bölcs 2,12
Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.

Mt 23,13
Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók!
Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.
Lk 11,42-44
De jaj nektek, farizeusok,
mert tizedet adtok a mentából, rutából és az összes kerti veteményből, de semmibe veszitek az igazságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a főhelyeket a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a rég beomlott sírok: az emberek fölöttük járnak s nem is sejtik.
Lk 20,46-47
„Óvakodjatok az írástudóktól!
Szeretnek pompás öltözékben járni, szeretik, ha a tereken köszöntik őket. Szívesen elfoglalják a zsinagógákban az első székeket, a lakomákon az első helyeket, felfalják az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Annál súlyosabb ítélet vár rájuk.”
Jn 7,19
Hát nem adott nektek Mózes törvényt? Mégsem tartja meg egyiketek sem a törvényt. Miért törtök az életemre?

 

Bölcs 2,13
Dicsekszik, hogy ismeri az Istent,
és az Úr gyermekének mondja magát.

Mt 11,27
Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.
Jn 1,18
Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki
, aki az Atya ölén van.
Jn 8,54-55
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
Jn 10,15
mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért.
Jn 17,25
Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél.

 

Bölcs 2,13
Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.

Mt 26,63-64
Jézus hallgatott. A főpap folytatta: „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia?” „Magad mondtad - felelte Jézus. - De mondom nektek, mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.”
Mk 15,39
Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.”
Jn 10,36-38
akkor hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, azért mert azt mondtam: Isten Fia vagyok? Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem. De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.”
Jn 19,7
De a zsidók nem tágítottak: „Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát!

 

Bölcs 2,14
Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk
, még ránézni sem jó.

Mt 9,4
Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat?
Mk 2,8
Jézus lelkében belelátott gondolataikba. „Miért gondoltok ilyeneket magatokban? - kérdezte.
Lk 6,7-8
Az írástudók és a farizeusok figyelték, vajon gyógyít-e szombaton, hogy legyen alapjuk vádat emelni ellene. De ő belelátott gondolataikba, ezért így szólt az elsorvadt kezű emberhez: „Állj fel és gyere ide a középre!” Az felállt és odament.
Lk 11,39
Az Úr azonban így szólt hozzá: „Ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, de belül tele vagytok kapzsisággal és gonoszsággal.
Lk 11,45
Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol”
Lk 16,15
De ő kijelentette: „Ti igaznak mondjátok magatokat az emberek előtt, az Isten azonban belelát szívetekbe. Ami az emberek szemében nagy érték, az az Isten előtt megvetést érdemel.
Zsid 4,12-13
Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.

 

Bölcs 2,15
Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlan az útjai.

Mk 1,27
Mindnyájan elcsodálkoztak. „Ki ez? - kérdezgették vitatkozva egymástól. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki.”
Lk 5,38
Az új bor új tömlőbe való.

Zsid 10,20
Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk
.

 

Bölcs 2,16
Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

Mt 5,10-11
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,
mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.
Mt 24,46
Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja!

Jn 13,17
Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
Jel 14,13
Erre szózatot hallottam az égből: „Jegyezd fel: Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Igen, mondja a Lélek, hadd pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket.”

 

Bölcs 2,16
Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végső sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

Mk 14,36
„Abba, Atyám! - fohászkodott -, te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!”
Jn 5,18
Emiatt a zsidók még inkább az életére törtek, hisz nemcsak hogy megszegte a szombatot, hanem az Istent is Atyjának nevezte, s így egyenlővé tette magát az Istennel.
Jn 8,54
Jézus így válaszolt: „Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek
Jn 14,23
Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.
Jn 20,17
Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.”
Gal 4,6
Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya!

 

Bölcs 2,17-20
Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut! Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét! Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!”

Mt 27,39-43
Az arra menők káromolták, s fejüket csóválva mondogatták: „Te, aki lebontod és harmadnapra fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad! Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!” Ugyanígy gúnyolódtak az írástudókkal és a vénekkel együtt a főpapok is: „Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le a keresztről, s akkor hiszünk neki. Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha akarja. Hisz azt mondta: Isten Fia vagyok.”
Lk 23,35-37
A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett - mondták -, most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” - mondták.

 

Sir 24,19-21
Jöjjetek hozzám, akik utánam vágyódtok, és teljetek el a gyümölcseimmel. Csak rám gondolni is édesebb a méznél, s engem birtokolni jobb a lépesméznél. Aki megízlel, még jobban kíván, s aki iszik belőlem, még jobban szomjazik.

Mt 11,28-30
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.”
Jn 7,37-38
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.”
Jn 6,55-56
A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.

Jel 21,6
Aztán folytatta: „Megtörténtek. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből.

(Fel)