Vissza Az imaélet és liturgia témaköre Előre


Ismétlődéses imádságok

 

Mi a probléma?

Mit mond erről az Egyház?

Mit mond erről a Biblia?

Mit mondanak erről az ókeresztény írók?


Mi a probléma?(Fel)


Mit mond erről az Egyház?(Fel)


Mit mond erről a Biblia?


Egyelőre csak kommentár nélkül:

 

Mt 6,7
Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak!

Mt 26,44
Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.


Lk 18,1
Arról is mondott nekik egy példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni.

Lk 18,2-8
így szólt: "Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön." Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"

Lk 11,5-9
Aztán így folytatta: "Mondjuk, hogy valamelyiteknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret, útról érkezett egy barátom, s nincs mit enni adnom neki. De az kiszól: Ne zavarj! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek: Ha azért, mert barátja, nem kel fel, hogy adjon neki, amiatt, hogy nem tágít, mégis fölkel és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.

Lk 18,13
A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, inkább a mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! -

ApCsel 10,2
Vallásos és istenfélő volt egész háza népével együtt. Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez.
ApCsel 10,4
Ránézett és ijedten kérdezte: "Mi az, Uram?" Az így válaszolt: "Imádságod és alamizsnád felszállt az Isten színe elé, s megemlékezett rólad.

Róm 1,9-10
Tanúm az Isten, akinek Fia evangéliumát hirdetve szívvel-lélekkel szolgálok, hogy imáimban mindig megemlékezem rólatok, és szüntelenül azért könyörgök, hogy egyszer Isten segítségével eljuthassak már hozzátok,

2Tim 1,3
Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.

Róm 12,12
A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.

1Tessz 5,17
Imádkozzatok szüntelenül.

Jel 4,8
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel. Éjjel-nappal folyvást ezt zengték: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljő!"

Jób 38-41

 

Zsolt 118,1
(Alleluja!) Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
Zsolt 118,2
Mondja Izrael háza: irgalma örökké tart.
Zsolt 118,3
Mondja Áron háza: irgalma örökké tart.
Zsolt 118,4
Mondják, akik félik az Urat: irgalma örökké tart.

Zsolt 148,1
(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban!
Zsolt 148,2
Dicsérjétek, angyalai mind, dicsérjétek, égi seregek!
Zsolt 148,3
Dicsérjétek, nap és hold, dicsérjétek, fénylő csillagok!
Zsolt 148,4
Dicsérjétek, egeknek egei, dicsérjétek, minden vizek az ég felett!
Zsolt 148,5
Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek!
Zsolt 148,6
Odaállította őket minden időkre, törvényt szabott nekik, amely el nem évül.
Zsolt 148,7
Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és tenger mélységei!
Zsolt 148,8
Tűz és jégeső, felhő és hó, dübörgő viharok, melyek akaratát teljesítitek.
Zsolt 148,9
Mind ti hegyek és halmok, gyümölcsfák és mind ti cédrusok.
Zsolt 148,10
Mind ti erdei és mezei állatok, mászó férgek és szárnyas madarak.
Zsolt 148,11
Föld királyai és mind ti nemzetek, fejedelmei és bírái a földnek.
Zsolt 148,12
Mind ti ifjak és leányok, öregek és gyermekek.
Zsolt 148,13
Mindnyájan dicsérjétek az úr nevét, mert egyedül az ő neve magasztos! Fönsége felülmúlja az eget és a földet, fölemelte népe fejét.

Zsolt 136,1
(Alleluja!) áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,2
áldjátok az Istenek Istenét: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,3
áldjátok az Urak Urát: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,4
Csak ő tesz csodát: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,5
Ő alkotta bölcsességében az eget: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,6
Ő teremtette a földet a víz fölé: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,7
Ő teremtette a nagy világítókat: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,8
A napot, hogy kormányozza a nappalt: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,9
A holdat és a csillagokat, hogy kormányozzák az éjt: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,10
Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,11
Izraelt kivezette közülük: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,12
Erős kézzel és fölemelt karral: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,13
Kettéválasztotta a Vörös-tengert: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,14
Középen átvezette Izraelt: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,15
A fáraót és seregét a vízbe taszította: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,16
Népét a pusztába vezérelte: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,17
Nagy királyokat vert meg: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,18
Hatalmas fejedelmeket győzött le: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,19
Szichont, az amoriták királyát: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,20
és Ogot, Básán királyát: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,21
Országukat örökségül adta: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,22
örökségül Izraelnek, az ő szolgájának: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,23
Megemlékezett rólunk szükségünkben: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,24
Megmentett ellenségeinktől: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,25
Táplálékot ad minden testnek: irgalma örökké tart.
Zsolt 136,26
áldjátok az egek Istenét: irgalma örökké tart.

 

Zsolt 150,1
(Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében!
Zsolt 150,2
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
Zsolt 150,3
Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!
Zsolt 150,4
Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!
Zsolt 150,5
Dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!

 

Dán 3,(57)
áldjátok, az Úrnak minden művei az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(58)
áldjátok, az Úrnak angyalai, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(59)
áldjátok, egek, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(60)
áldjátok, mind ti vizek az égboltozat felett, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(61)
áldjátok, minden erők, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(62)
áldjátok, nap és hold, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(63)
áldjátok, ég csillagai, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(64)
áldjátok, minden záporeső és harmat, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(65)
áldjátok, mind ti szelek, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(66)
áldjátok, tűz és forróság, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(67)
áldjátok, hideg és hőség, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(68)
áldjátok, harmat és dér, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(69)
áldjátok, fagy és hideg, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(70)
áldjátok, jég és hó, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(71)
áldjátok, éjjelek és nappalok, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(72)
áldjátok, világosság és sötétség, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(73)
áldjátok, villámok és fellegek, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(74)
áldjad föld, az Urat, dicsőítsd és magasztald mindörökké.
Dán 3,(75)
áldjátok, hegyek és halmok, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(76)
áldja minden, ami a földön sarjad, az Urat, dicsőítse és magasztalja mindörökké.
Dán 3,(77)
áldjátok, vízforrások, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(78)
áldjátok, tengerek és folyamok, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(79)
áldjátok, cethalak és a vizekben mozgó összes állatok, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(80)
áldjátok, égi madarak, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(81)
áldjátok, vadak és barmok, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(82)
áldjátok, emberek fiai, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(83)
áldjátok, Izrael fiai, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(84)
áldjátok, az Úrnak papjai, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(85)
áldjátok, az Úrnak szolgái, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(86)
áldjátok, igazak szellemei és lelkei, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(87)
áldjátok, szentek és alázatos szívűek, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.
Dán 3,(88)
áldjátok, Hananja, Azarja, Misael, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké. Mert kiragadott minket a holtak országából, s kimentett a halál kezéből; kiszabadított a lobogó lángok közül, kiragadott a tűzből.
Dán 3,(89)
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!
Dán 3,(90)
áldjátok az Istenek Istenét, ti, akik félitek az Urat, dicsőítsétek, és adjatok neki hálát, mert irgalma örökkévaló!


(Fel)


Mit mondanak erről az ókeresztény írók?(Fel)