Vissza Hitvédelem - katekézis Előre

 

Katolikusok könyvespolva
(Ajánlott irodalom)


(Szerkesztés alatt. Utolsó frissítés: 2008. 08. 09.)


I. Katolikus tanítás és a katolikus vallás

A Katolikus Egyház Katekizmusa. Szent István Társulat, 2002. (online)
A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma. Szent István Társulat. 2006. (online)
Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai (szerk.: Heinrich Denzinger és Peter Hünermann). Örökmécs Kiadó - Szent István Társulat, 2004.
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szent István Társulat, 2006. (2. kiadás) (online)
II. János Pál megnyilatkozásai I-III. (Pápai dokumentumok 1978-2005) Szent István Társulat, 2006. (online)

Az egyházi törvénykönyv. Szent István Társulat, 2001. (online)

Dr. Szabó Gyula: Dogmatika I-III. A katolikus hit igazságai főiskolások és krisztushívők számára. Egri érsekség.
Schütz Antal: Dogmatika I-II. A katolikus hitigazságok rendszere. Szent István Társulat, 1937.
Takács József: Dogmatika. örökmécs Kiadó. 2005.
Előd István: Katolikus dogmatika. Szent István Társulat, 1983. (online)
Dr. Gál Ferenc: Dogmatika 1-2. Szent István Társulat. 1990.


II. Hitvédelem, alapvetés


a. Általános, keresztény hitvédelem


Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás a keresztény filozófiai gondolkodás tükrében. Ecclesia, 1981. (online)
Gilbert Keith Chesterton: Eretnekek. Szent István Társulat, 1991.
Bangha Béla: Istenhit és istentagadás. Magyar kultúra kiadás. 1924.
Schütz Antal: Krisztus. Szent István Társulat, 1944. (online)
Schütz Antal: Az örökkévalóság. 1937.
Mócsy Imre S.J.: Az evangéliumok hitelessége. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2001. (online)
C. S. Lewis: Keresztény vagyok! Harmat, 2006. (szűrőt bekapcsolni) (online)
C. S. Lewis: A fájdalom. Harmat. 1992. (szűrőt bekapcsolni)
C. S. Lewis: Csodák. Harmat. 1994. (szűrőt bekapcsolni)
Lee Strobel: A Jézus-dosszié. Harmat. 2005. (szűrőt bekapcsolni)
F. F. Bruce: Az Újszövetség megbízhatósága. Evangéliumi Kiadó. 1993. (szűrőt bekapcsolni)
Josh McDowell: Több mint ács? Primo Kiadó. 1991. Ill. Timóteus Társaság. 1998. (szűrőt bekapcsolni)
Michael J. Behe: Darwin fekete doboza. Harmat Kiadó. 2002. (szűrőt bekapcsolni)


b. Katolikus hitvédelem


Karl Adam: A katolicizmus lényege. Szent István Társulat, 1936.
Gilbert Keith Chesterton: Igazságot! / Az örökkévaló ember. Szent István Társulat, 1985. (Az Igazságot! című könyve megjelent külön is 2005-ben)
Joseph Ratzinger: Isten és a világ. Hit és élet korunkban. Szent István Társulat, 2004.
Joseph Ratzinger: A föld sója. Szent István Társulat, 2005.
Joseph Ratzinger: Beszélgetés a hitről. Vittorio Messorival Vigilia, 1990.
Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről. Katolikus Kultúrkönyvtár, 1922. (online)
Dr. Bányai János: Alapvető hittan. 1992.

Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok. Bencés kiadó, 1994.
John Henry Newman: Az Anyaszentegyház misztériuma. Efo Kiadó. 1998.
Szuszai Antal: Apologetika, vagyis: a katholikus hit alapjainak rendszeres védelme. Győr, 1907.
Bangha Béla: Világnézeti válaszok - Korszerű vallási kérdések és ellenvetések megvilágítása. Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása. 1940.
Mihelics Vid: Világproblémák és katolicizmus. DOM, 1934.

c. A Boldogságos Szűz Mária


Leo Scheffczyk – Anton Ziegenaus: Mária az üdvtörténetben. Szent István Társulat, 2004.
Badalik Bertalan O.P.: Istennek Szent Anyja. 1991.
Hans Urs von Balthasar – Josef Ratzinger, et al.: Jézus és az Egyház anyja. Eisenstadt 1987.
Mihályfi ákos O.Cist.: Szűz Mária az Ószövetségben, Szent István Társulat, 1929.
Mihályi Gilbert: Szűz Mária az Újszövetségben. Róma, 1954.
Ligouri Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége. Kalocsa, 1924.
Horváth Sándor: Mulier Amichte Sole (Szűz Mária Krisztus fényében). Szent Domonkos Rend, 1948.


d. A pápaság


Jáki Szaniszló: …erre a sziklára… Ecclesia, 1991.
Jáki Szaniszló: Az Ország kulcsai. Ecclesia, 1992.
Horváth Sándor: A pápaság, mint a vándoregyház világossága és erőssége, Szent István Társulat, 1987.
Szabó Vendel: A pápaság. Magyar Szemle Társaság, 1931.


e. Az Egyház


Kereszty Rókus O.Cist.: Bevezetés az Egyház teológiájába. Christianus – O.M.C. 1998. (online)
Dr. Cserháti József: Az Egyház. Szent István Társulat. 1964.
Bangha Béla: A katolikus egyház krisztusi eredete. Magyar Kultúra kiadás. 1923.
Cserháti Ferenc: Az egyházzal vagy nélküle. München, 2004.
Kühár Flóris: Az örök élet forrásai a hét szentségben. Korda, 1932.


f. Eszkatológia

Scheffczyk, Leo - Ziegenaus, Anton: A teremtés jövője Istenben. Szent István Társulat, 2008.


III. A Szentírás ismerete

Biblia. ószövetségi és újszövetségi Szentírás. Szent István Társulat, 2006. (online)
ó- és újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat, 1999. (online)


Dér Katalin – Horváth Pál: Bibliaismeret. Műszaki Könyvkiadó, 1999.
Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma (Jézus élete). Paulus Hungarus – Kairosz, 1999.
Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma II. (Levelek – Jelenések könyve). Paulus Hungarus – Kairosz, 2000.
Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez. Szent István Társulat, 1994. (online)
Herbert Haag: Bibliai lexikon. Szent István Társulat, 1989. (szűrőt bekapcsolni)
Biblikus teológiai szótár (szerk.: Xavier Léon-Dufour). Róma, 1974. (szűrőt bekapcsolni)
Dr. Varga Zsigmond: újszövetségi görög-magyar szótár. Kálvin János Kiadó, 1996. (szűrőt bekapcsolni)
Ortensio da Spinetoli: Máté, az egyház evangéliuma. Agapé, 1998. (szűrőt bekapcsolni) (online)
Joachim Gnilka: Márk. Agapé, 2001. (online)
Ortensio da Spinetoli: Lukács, a szegények evangéliuma. Agapé, 2001. (szűrőt bekapcsolni) (online)
Benedikt Schwank: János. Agapé, 2001. (online)
Takács Gyula: Római levél. Exegézis-jegyzet. Paulus Hungarus / Kairosz,
Takács Gyula: Jelenések könyve. Exegézis. Paulus Hungarus / Kairosz, 2000.
Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei I-II. Szent István Társulat, 1928-29.
Jeromos bibliakommentár I-III. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2003. (szűrőt bekapcsolni)


IV. Egyházatyák, egyháztanítók


Szent Ágoston: Isten városáról I-II. Kairosz, 2005.
ókeresztény írók – sorozat (szerk.: Vanyó László). Szent István Társulat, 1980-
ókeresztény örökségünk – sorozat. Jel Könyvkiadó,
Aquinói Szent Tamás szemelvényekben (szerk. Schütz Antal) Szent István Társulat, 1943.

Vanyó László: ókeresztény írók lexikona. Szent István Társulat, 2004.
Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma I-II. Szent István Társulat, 1988. (Jel kiadó, 1997.)
Vanyó László: Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Jel kiadó, 2002.


V. Egyháztörténet, vallástörténet


a. Vallástörténet, történelem


Tarnay Brunó: Vallástörténet keresztény szemmel. Bencés kiadó, 1995.
Horváth Pál: Vallásfilozófia és vallástörténet (Főiskolai jegyzet). Zsigmond Király Fõiskola, 2002.
Schütz Antal: Isten a történelemben. Szent István Társulat, 1943. (online)
Kornis Gyula: Történetfilozófia. Magyar Történelmi Társulat, 1924.


b. A Katolikus Egyház története


August Franzen: Kis egyháztörténet. Agapé, 1998.
Szántó Konrád: A katolikus egyház története I-III.
Gárdonyi Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Jel Könyvkiadó, 2006.
Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Szent István Társulat, 2001. (online)
Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben. Zsinati Bizottság, Róma, 1976. (online)
Hubert Jedin: A zsinatok története. Ecclesia, 1998.
Tomka Ferenc: Az Egyház bűnei? Szent István Társulat, 2001. (online)
Christopher Dawson: Európa születése. Athenaeum.
A keresztény egyház története I-VIII. (szerk.: Bangha Béla – Ijjas Antal) Pázmány Péter Irodalmi Társaság. 1940.
Charles A. Coulombe: Krisztus helytartói - Szent Pétertől XIV. Benedekig. JLX Kiadó, 2005.

Schütz Antal (szerk.): Szentek élete, az év minden napjára. Pantheon. 1995. (első kiadás: Szent István Társulat, 1932-34.)
Diós István (szerk.): Szentek élete I-II. bőv. Átd. kiad. Szent István Társulat, 2001-2002. (online)


c. A Katolikus Egyház története – ókor


Henri Daniel-Rops: Jézus és kora I-II. Ecclesia, 1991.
Henri Daniel-Rops: Az apostolok és vértanúk egyháza I-II. Ecclesia, 1989.
Romano Guardini: Az Úr Krisztus. Szent István Társulat, 2006.
Kereszty Rókus: Jézus Krisztus (krisztológiai alapvetés). Szent István Társulat, 1995.
Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Szent István Társulat, 1998.
Euszebiosz: Egyháztörténet. ókeresztény írók 4. Szent István Társulat, 1983.


d. A Katolikus Egyház története – középkor


Gilbert Keith Chesterton: Assisi Szent Ferenc és a Fioretti. Szent István Társulat, 1980.
Gilbert Keith Chesterton: Aquinói Szent Tamás. Szent István Társulat, 1986. (online)
Johannes Jörgensen: Siénai Szent Katalin. 1947.
Johannes Jörgensen: Assisi Szent Ferenc élete. Kolozsvár, 1925.
Jean Leclercq: Clairvaux-i Szent Bernát. Szent István Társulat, 1998.


e. A Katolikus Egyház története – 1600-tól a jelenkorig


Ralph M. Wiltgen: A Rajna a Tiberisbe ömlött. Szent István Társulat, 1999. (online)
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002. (Szerk.: Kránitz Mihály) Szent István Társulat. 2002.


f. Protestantizmus és reformáció


Hartman Grisar: Luther Márton élete. Szent István Társulat, 1929.
Pezenhoffer Antal: VI. Sándor meg Luther. 1937.
Richard Friedenthal: Luther élete és kora. Gondolat, 1983. (szűrőt bekapcsolni)


g. Keleti ortodoxok


Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Szent István Társulat, 1971.
Roman Myz: Keleti egyházak. (Scientia Christiana 7.) Agapé Könyvkiadó, Szeged, 1999.

Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Osiris Kiadó, 2001.
Louis Bréhier: Bizánc tündöklése és hanyatlása. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 1999. (szűrőt bekapcsolni)
Meyendorff, John: A bizánci teológia (Történelmi irányzatok és tantételek) Bizantinológiai Intézet, 2006. (szűrőt bekapcsolni)
Aristeides Papadakis, John Meyendorff: A keresztény Kelet és a pápaság felemelkedése. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. 2002. (szűrőt bekapcsolni)


VI. Katolikus konvertiták


Szent Ágoston vallomásai. Szent István Társulat. 1995. (Több kiadásban is megjelent) (online)
Scott és Kimberly Hahn: Minden érv Rómába vezet. Hogyan lettünk katolikusok. Szent István Társulat, 2002.
A XX. század konvertitái I-II. (szerk.: Fernand Lelotte S.J.) Ecclesia, 1986.
John Henry Newman: Apologia pro vita sua. Európa, 2001.
Thomas Merton: Hétlépcsős hegy. Szent István Társulat. 1991.
Willbrord Verkade: Istenkeresés. Egy szerzetes festőnek emlékírásai. Szent István Társulat, 1923.


VII. Liturgia


Joseph Ratzinger: A liturgia szelleme. Szent István Társulat, 2002.
Guardini, Romano: A liturgia szelleme. Korda, 1940.
Liturgikus lexikon (szerk.: Verbényi István). 2000. (online)
Szunyogh Xavér Ferenc: Latin-magyar Misszálé. 1933. 1944. 1959.


VIII. Katolikus, keresztény filozófia, etika és erkölcsteológia

Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Cartaphilus, 2001.
Pauler ákos: Bevezetés a filozófiába. Pantheon, 1920., Áron László Könyvkiadó, 2001.
Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban, Szent István Társulat, 1943. (online)
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, 2001.
Etienne Gilson: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus - Kairosz, 2000.
Paul Johnson: Értelmiségiek. Európa,
Jacques Maritain: A garonne-i paraszt. Kairosz, 1999. (online)
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak -- Szent István Társulat, Bp. 1996.
Raissa és Jacques Maritain: Nagy barátságok - A filozófia alapelemei. Szent István Társulat, 1986.
Etienne Gilson: Isten és a filozófia. Kairosz, 2004.
Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok. Szent István Társulat, 1990.
Brandenstein Béla: Bölcseleti alapvetés. 1935.

Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. I-III. Magyar Tudományos Akadémia, 1937.
Eucken, Rudolph: Az élet értelme és értéke. Franklin, 1925.
Nyíri Tamás: Az ember a világban. Szent István Társulat, 1981. (online)
Wolfhart Pannenberg: Mi az ember? Egyházfórum, 1998.

Nyíri tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, 2003.


IX. Házasság, nemiség és család

II. János Pál: Familiaris Consortio apostoli buzdítása a keresztény család feladatairól a mai világban. Szent István Társulat, 1982. (online)
II. János Pál: Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli levele a nő méltóságáról és hivatásáról. Szent István Társulat, 1989. (online)
XI. Pius: Casti connubii kezdetű enciklikája a keresztény házasságról. (online)
John Kippley - Sheila Kippley: A természetes családtervezés művészete. Szent István Társulat, 1986.
Kecskés Pál: A házasság etikája. Szent István Társulat, 1928. (online)
Schütz Antal: A házasság. Tíz előadás. Szent István Társulat, 1933. (online)

Daniel-Ange: Még nem késő - levél egy homoszexuális fiatalhoz. Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, 1998.

X. Keresztény, katolikus társadalom, kultúra és világnézet

G. K. Chesterton: Mi a baj a világgal? Kairosz, 2004.
G. K. Chesterton: A józan ész nevében. Kairosz, 2003
.
Raymond Aron: Az értelmiség ópiuma. Akadémiai Kiadó, 2007.
Joseph Ratzinger: Benedek Európája a kultúrák válságában. Szent István Társulat, 2005.
Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet. Magánkiadás. 1903. Szent István Társulat. 1935. (online)
Jáki Szaniszló: Biblia és tudomány. Lexika Kft. 1997.
Christopher Dawson: Európa születése. Athenaeum
Dietrich von Hildebrand: átalakulásunk Krisztusban. Szent István Társulat, 1991.

XI. Tudomány


Jáki Szaniszló: A fizika látóhatára. Kairosz Kiadó, 2004.
Jáki Szaniszló: Krisztus, egyház, tudomány (összegyűjtött tanulmányok) Jel Kiadó, 1992.
Jáki Szaniszló: A tudomány és vallás kapcsolatának ábécéje. Kairosz Kiadó, 2005.


XII. Spiritualitás, lelkiség, önnevelés


Kempis Tamás: Krisztus követése (online)
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza. Ecclesia.
Romano Guardini: Az imádság iskolájában / A liturgia szelleme / Az úr imádsága. Szent István Társulat. 1988.
Dom. J. B. Chautard: Az apostolkodás lelke. Szalézi Művek. Rákospalota.
Dom Columba Marmion: Krisztus, a lélek élete. Szent István Társulat, 1939. (online)
Reginald Garrigou-Lagrange: A megkezdett örök élet. A keresztény lelkiség alapelvei, Jel, Budapest: 1938. (1994).
François-René de Chateaubriand: A kereszténység szelleme. 1876.
Trikál József: A lélek rejtett élete. Szent István Társulat, 1931.
Blazovich Jákó: A nagy szfinx. Újkori emberarcok. Szent István Társulat, 1936.
Korompai József: Az örök élet érettségijén. Szenvedő embertársaimnak. Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1991.

Ad. Tanquerey: A tökéletes élet / Aszkétika és misztika. Párizs, 1932.
Szent Bonaventura: A lélek útja Istenhez. Vác, 1942.


XIII. Keresztény mese és ifjúsági könyvek (Harry Potter alternatívái)


J.R.R. Tolkien: A Hobbit. Európa Könyvkiadó, 2006.
J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura I-III. Európa Könyvkiadó, 1999.
C. S. Lewis: Narnia krónikái (A varázsló unokaöccse; Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény; A ló és kis gazdája; Caspian herceg; A Hajnal vándor útja; Az ezüst trón; A végsõ ütközet). Harmat, 2005-2006.
C. S. Lewis: A nagy válás. Harmat, 2006.
C. S. Lewis: Míg arcunk nem lesz. Harmat, 2005.
C. S. Lewis: Kozmikus trilógia (A csendes bolygó; Perelandra; a 3. kötet még nem jelent meg) Harmat, 2006.
George MacDonald: A királykisasszony és a manó, Harmat, 2000.
George MacDonald: A királykisasszony és Lóci, Harmat, 2002.


(folyt. köv.)