Vissza Hitvédelem Előre

 

A hitvédelem jelentőségeTartalom

Hitvédelem a Szentírásban


Hitvédelem a mai Egyházban

Hitvédelem az interneten
Kapcsolódó anyagok
(egyelőre kommentár nélkül)


Hitvédelem a Szentírásban1Pét 3,15
Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek (= apologia), aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek.

ApCsel 22,1
„Testvérek, férfiak és apák! Hallgassátok meg védekező szavaimat (= apologia), amelyet most elétek tárok!”

1Kor 9,3
Ezzel igazolom (= apologia) magam azok előtt, akik felelősségre vonnak.

Fil 1,7
Méltányos is, hogy így gondolkodjam rólatok, mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, hiszen ti osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem (= apologia) és bizonyítom.

Fil 1,16
... tudják, hogy küldetésem az evangélium védelmére (= apologia) szól,

Lk 12,11-12
Amikor majd a zsinagógákba vagy a hatóságok és hatalmasságok elé hurcolnak benneteket, ne gondolkozzatok rajta, hogyan védekezzetek (= apologeomai), vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában majd megtanít rá benneteket, hogy mit kell mondanotok.

Lk 21,14-15
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek (= apologeomai). Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek.

ApCsel 19,33
Végül a tömegből előcitálták Sándort, akit a zsidók előretuszkoltak. Sándor intett a kezével, hogy meg akarja magyarázni (= apologeomai) a népnek a dolgot.

ApCsel 24,10
Amikor a helytartó bólintott feléje, hogy beszéljen, Pál így védekezett: „Tudom, hogy hosszú évek óta bírája vagy ennek a népnek, ezért nyugodt lélekkel terjesztem eléd védekezésemet (= apologeomai).

ApCsel 25,7-8
Amikor megjelent, a Jeruzsálemből jött zsidók körülállták, és súlyos vádat hoztak fel ellene. De bizonyítani nem tudták őket. Pál így védekezett (= apologeomai): „Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem vétettem.”

ApCsel 26,1-2
Erre Agrippa király Pálhoz fordult: „Engedélyt kapsz, hogy beszélj a magad védelmére.” Pál kinyújtotta kezét, és így védekezett (= apologeomai):„Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy előtted védekezhetem (= apologeomai) a zsidók emelte minden vád ellen...
ApCsel 26,24
Amikor így védekezett (= apologeomai), Fesztusz hangosan közbevágott: „Elment az eszed, Pál! Nagy tudásod őrültségbe kergetett.”

ApCsel. 17,2
Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. (MBT)

ApCsel 18,4
Minden szombaton vitatkozott a zsinagógában, hirdette az úr Jézus nevét, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. (KNV)

ApCsel 18,19
Efezusba érkezve elvált tőlük, a zsinagógába ment, és vitába szállt a zsidókkal.

ApCsel 17,17
Vitatkozott a zsidókkal és az istenfélőkkel a zsinagógában, s a köztéren is nap-nap után azokkal, akik ott voltak. (KNV)

ApCsel 19,8-9
Eljárt a zsinagógába, és három hónapon át bátran beszélt, vitatkozott, hogy meggyőzze őket az Isten országáról. De amikor némelyek megkötötték magukat, és nem hittek, sőt nyilvánosan gyalázták az (úr) tanítását, otthagyta őket. A tanítványokat is különválasztotta tőlük és naponta tanította őket Tirannusz iskolájában.

ApCsel 24,25
Amikor azonban ő az igazságosság, a tisztaság és a jövendő ítélet kérdését kezdte fejtegetni, Félix ijedten közbeszólt: »Most egyelőre menj; alkalmas időben majd hívatlak.«

Júd 1,9
Pedig Mihály főangyal, amikor az ördöggel vitatkozott és viaskodott Mózes teste miatt, nem mert káromló ítéletet kimondani ellene, hanem azt mondta: »Büntessen meg téged az úr!«


Mk 12,28
Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt nekik (Jézus), megkérdezte tőle: „Melyik az első a parancsok közül?”

ApCsel 6,9-10
Felléptek azonban néhányan abból a zsinagógából, amelyet a libertinusokról, a cireneiekről, az alexandriaiakról neveztek el, és azokról, akik Kilíkiából és ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal. Nem tudtak azonban ellenállni a bölcsességnek és a Léleknek, amely által szólt.

ApCsel 9,29
A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt, sőt vitába is szállt velük. De azok az életére törtek.

Jn 3,25
Vita támadt tehát János tanítványai és a zsidók között a tisztulás felől.

ApCsel 15,1-2
Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel emiatt zavar és nagy vita támadt Pál, Barnabás és közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel Jeruzsálembe, s ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez.

ApCsel 15,7
Heves vita támadt, végül felállt Péter, és ezt a beszédet intézte hozzájuk: „Testvérek! Tudjátok, hogy az Isten kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium tanítását, és higgyenek.

Júd 1,3
Szeretteim, minden igyekezettel azon vagyok, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek. Szükségesnek véltem, hogy írásban kérjelek titeket, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek.

Mt 22,37
Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Mk 12,30
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
Lk 10,27
így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.”


ApCsel 1,3
Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.

Jn 20,27-29
Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás fölkiáltott: „én Uram, és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”

Mt 28,9
Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát.

Lk 24,38-39
De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.”

Jn 20,17
Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

Lk 24,41-43
De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

Jn 21,12-13
Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is.


1Kor 9,19
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek.
1Kor 9,20
A zsidók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény alá rendeltek között a törvény alárendeltje lettem - noha magam nem vagyok a törvénynek alárendelve -, csak hogy megnyerjem azokat, akik a törvény alárendeltjei.
1Kor 9,21
Azok közt, akikre a törvény nem vonatkozik, olyan lettem, mint aki a törvényen kívül áll - pedig nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének vagyok alárendelve -, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem rendelteket.
1Kor 9,22
A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek.
1Kor 9,23
Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne.
(vö. ApCsel 17,28)

ApCsel 17,22-34Mt 11,20
Akkor korholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot:

Lk 16,31
Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek.

Lk 22,67
„Ha te vagy a Messiás - szólították fel -, mondd meg nekünk.” így válaszolt rá: „Ha megmondom is, nem hiszitek el.
Lk 22,68
Ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek.

Jn 3,19
Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
Jn 3,20
Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.

Jn 4,48
Jézus azonban így szólt: „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.”

Jn 7,7
Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tetteik.

Jn 7,17
Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, meggyőződhet róla, vajon Istentől való-e ez a tanítás, vagy csak magamtól beszélek.

Jn 8,43
Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat.
Jn 8,44
A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.
Jn 8,45
Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.
Jn 8,46
Ki vádolhat bűnnel közületek? Ha meg az igazságot hirdetem, miért nem hisztek nekem?
Jn 8,47
Aki az Istentől való, meghallja az Isten szavát. Ti azért nem halljátok meg, mert nem vagytok az Istentől valók.”

ApCsel 17,31
Mert kiválasztott egy napot, s ezen igazságos ítéletet ül a világ fölött egy arra rendelt férfi által, aki mellett mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a halálból.”Hitvédelem a mai EgyházbanDILECTISSIMA NOBIS
ENCYCLICAL OF POPE PIUS XI
25. In a special way, We invite all the Faithful to unite in Catholic Action, which We so often have recommended and which, though not constituting a party but rather having set itself above and beyond all political parties, will serve to form the conscience of Catholics, illuminating and corroborating it in defense of the Faith against every snare.

ECCLESIAM SUAM

ENCYCLICAL OF POPE PAUL VI
ON THE CHURCH

31. ...
The Contribution of Scholars

Here We would like to pay special tribute to those brilliant scholars whose extremely competent works of theological research and exposition, undertaken in exemplary submission to the Church's teaching authority, have made such an expert and useful contribution to this subject, especially within recent years. They have carried on this work not only in the theological schools, but also in discussions with academicians and intellectuals, in popular writings in defense of the Christian truth, in the spiritual direction of the faithful, and in conversations with our separated brethren. In all this they have presented many and various illustrations of the doctrine on the Church, many of which are quite outstanding and exceptionally useful.

The Term Explained

64. If, as We said, the Church realizes what is God's will in its regard, it will gain for itself a great store of energy, and in addition will conceive the need for pouring out this energy in the service of all men. It will have a clear awareness of a mission received from God, of a message to be spread far and wide. Here lies the source of our evangelical duty, our mandate to teach all nations, and our apostolic endeavor to strive for the eternal salvation of all men. Merely to remain true to the faith is not enough. Certainly we must preserve and defend the treasure of truth and grace that we have inherited through Christian tradition. As St. Paul said, "keep that which is committed to thy trust." (42) But neither the preservation nor the defense of the faith exhausts the duty of the Church in regard to the gifts it has been given. The very nature of the gifts which Christ has given the Church demands that they be extended to others and shared with others. This must be obvious from the words: "Going, therefore, teach ye all nations," (43) Christ's final command to His apostles. The word apostle implies a mission from which there is no escaping.


XII. Piusz: Humani generis (DH 3880) (Kr. u. 1950)

„Mint ahogy egy időben voltak olyanok, akik felvetették a kérdést, hogy az Egyház hagyományos apologetikája nem akadálya-e inkább, mint segítsége annak, hogy a lelkeket Krisztusnak meg lehessen nyerni, úgy ma sem hiányoznak olyanok, akik komolyan fel merik vetni a kérdést, hogy a teológiát és módszerét, ahogyan egyházi jóváhagyással az iskolákban használatos, nemhogy tökéletesíteni kell, hanem teljesen meg kell reformálni, hogy Krisztus országát így az egész világon, mindenféle kultúrájú és vallási nézetű emberek között hatásosabban lehessen terjeszteni.
Ha ezeknek nem volna más céljuk, mint egy újfajta tanítási módszerrel az egyházi tudományt és módszerét alkalmasabbá tenni a jelenlegi állapotokhoz és szükségletekhez, szinte semmi okunk nem kellene az aggodalomra; de néhányan egyfajta ostoba „irenizmustól” megszállottan azt vélik a testvéri egység megszilárdítását illetően akadálynak, amit a Krisztus által adott törvényeken és elveken és az általa alapított intézményeken alapszik, sőt, ami a hit sérthetetlenségének védőbástyája vagy oszlopa.”II. Vatikáni Zsinat: "Lumen gentium", 11. (Kr. u. 1964)

"A keresztség által az Egyház tagjaivá vált hívőket a szentségi karakter a keresztény vallás kultuszára rendeli, és arra, hogy miután Isten fiaivá újjászülettek, az emberek előtt vallják meg a hitet, melyet Istentől az Egyház által kaptak. [Vö. STh III,63,2] A bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet."II. Vatikáni Zsinat: "Christus Dominus", 13. (Kr. u. 1965)

(A keresztény tanítás irányelvei)

"A keresztény tanítást [a püspökök] korszerűen adják elő, vagyis legyen meg szavukban a válasz azokra a nehézségekre és kérdésekre, melyek leginkább foglalkoztatják és nyugtalanítják az embereket; védjék is meg ezt a tanítást, s magukat a híveket is tanítsák meg megvédésére és terjesztésére."


II. Vatikáni Zsinat:  "Optatam totius" , 16. (Kr.u. 1965)

"A teológiai tárgyakat a hit fényénél az Egyház Tanítóhivatalának vezetése mellett úgy kell előadni, hogy a növendékek a katolikus tanítást szabatosan az isteni kinyilatkoztatásból merítsék, komolyan mélyedjenek el benne, tegyék lelki életük táplálékává, és legyenek képesek azt papi szolgálatukban hirdetni, magyarázni és megvédeni."


II. Vatikáni Zsinat: "Dignitatis Humanae", 14. (Kr. u. 1965)

(Az Egyház tagjainak feladatai)

"A katolikus Egyháznak, hogy eleget tegyen az isteni parancsnak: "Tegyétek tanítványaimmá az összes népeket" (Mt 28,19), nagy odaadással kell munkálkodnia azon," hogy az Úr tanítása terjedjen és dicsőségre jusson" (2Tesz 3,1). ...

... a keresztények a kívülállókkal bölcsen érintkezve",a Szentlélekben és az őszinte szeretetben, s az igazság hirdetésében" (2Kor 6,6--7) teljes bizalommal [37] és a vértanúságig tartó apostoli bátorsággal terjesszék az élet világosságát.

Mert a tanítvány súlyos kötelezettsége Mesterével, Krisztussal szemben, hogy a tőle kapott igazságot egyre teljesebben megismerje, hűségesen hirdesse és hathatósan védelmezze, kizárva azonban az evangéliumi lelkülettel ellentétes eszközöket. Ugyanakkor Krisztus szeretete sürgeti, hogy szeretettel, okosan, türelmesen bánjék a hitben tévedő vagy tudatlan embertársaival.[38] Tekintettel kell tehát lenni egyidejűleg a kötelességre, hogy Krisztust, az éltető Igét hirdetni kell, az emberi személy jogaira, s az Istentől Krisztus által juttatott kegyelem mértékére is, mely az embert a hit önkéntes elfogadására és megvallására hívja."II. János Pál: A "Catechesi Tradendae" apostoli buzdítás (3,18) (Kr. u. 1979)

„[a] hitoktatás … az Egyház lelkipásztori küldetésének több elemét tartalmazza, amelyek előkészítik, illetve belőle következnek, de nem keverhetők össze. Ilyenek: az evangélium első hirdetése, vagyis a missziós prédikáció, kérügma a hit ébresztéséért; a hitvédelem, azaz azoknak az érveknek a gyűjteménye, amelyek a hitre indítanak; a keresztény élet gyakorlata; a szentségek kiszolgáltatása; az egyházi közösségben való részvétel; az apostoli és missziós élet tanúságtétele.”II. János Pál: A "Familiaris Consortio" apostoli buzdítás (54) (Kr. u. 1982)

„A házasság szentsége – amely föleleveníti a hitvédelemnek és a hitterjesztésnek azt a feladatát, amelyet az ember a keresztségben kap, s amelyet a bérmálás megerősít – a keresztény házastársakat és szülőket Krisztus tanúivá teszi «a föld végső határáig», s a szeretet és az élet igazi és hiteles «misszionáriusaivá» avatja.”A Katekézis általános Direktóriuma (110) (Kr. u. 1997)

Az ügyes apologetika, mely segíti a hit és kultúra dialógusát, ma nélkülözhetetlen.II. János Pál beszéde Nyugat-Kanada püspökeihez, az „ad limina” látogatásukkor (1999. október 30.)*

"6. Tanítani a hitet, és evangelizálni annyi, mint egy abszolút és egyetemes igazságról beszélni a világnak; azonban kötelességünk helyénvalóan és értelmes módon beszélni, amely az embereket fogékonnyá teszi erre az igazságra. Tekintettel arra, hogy ez mivel jár, VI. Pál négy kvalitást határozott meg, amelyeket ő úgy hívott: perspicuitas, lenitas, fiducia, prudentia – világosság, emberségesség, bizalom és megfontoltság. (Ecclesiam suam, 81.).
Világosan beszélni azt jelenti, hogy érthetően el kell magyaráznunk a Kinyilatkoztatás igazságát és az Egyház tanításait. Nem csak pusztán megismételni kell, hanem elmagyarázni. Más szavakkal egy új hitvédelemre van szükségünk, a mai szükségletek arányában, amely eszünkben tartja, hogy a feladatunk nem csak érveket nyerni, hanem lelkeket is, nem csak beszállni egy ideológiai civódásba, hanem megalapozni és elmélyíteni is az Evangéliumot. Egy ilyen hitvédelemnek meg kell találnia a közös „nyelvet” azokkal, akik a dolgokat másként látják, és nem osztoznak a mi feltevéseinkkel, nehogy oda jussunk, hogy más-más nyelven beszélünk, pedig beszélhetnénk ugyanazon nyelven is."
(*saját fordítás)II. János Pál: Az „Ecclesia in Oceania” apostoli buzdítás (Kr. u. 2001)*

Egy új hitvédelemre szintén szükség van, összhangban Szent Péter szavaival: „legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek levő reménység okát kérdezi tőletek” (1Pét 3,15). Ily módon a hívők magabiztosabbak lesznek katolikus hitükben, és kevésbé válnak fogékonnyá ezeknek a [fundamentalista vallási] csoportoknak és mozgalmaknak a csábítására, amelyek gyakran szöges ellentétét nyújtják annak, amit ígérnek.”
(*saját fordítás)II. János Pál beszéde az Antillák püspökeihez, az „ad limina” látogatásukkor (2002. május 7.)*

"Az „Ecclesia in America” kezdetű apostoli buzdításban megjegyeztem, hogy „most szükségesebb, mint valaha az összes hívőt elmozdítani a megszokás hitéről… egy olyan hitre, amely tudatos és személyesen átélt. A hit megújulása mindig a legjobb út ahhoz, hogy másokat elvezessünk az Igazságra, amely Krisztus.” (73.). Emiatt a részegyházaitokban elengedhetetlen kifejleszteni egy új hitvédelmet a nép számára, hogy így megértsék azt, hogy mit tanít az Egyház, és ennélfogva képesek lesznek megfelelni arra, hogy mi az alapja reményüknek (vö. 1Pét 3,15). Ugyanis a világban, ahol az emberek állandóan a média és számos szekta erőszakos antikatolikus attitűdjeinek kulturális és ideológiai nyomása alatt állnak, elengedhetetlen a katolikusoknak tudniuk, hogy mit tanít az Egyház, megérteniük ezt a tanítást, és megtapasztalniuk annak felszabadító erejét. A megértés hiánya a keresztény élethez és az evangelizálás munkájához szükséges lelki energiák hiányához vezet."
(*saját fordítás)Evangelizáció a felsőoktatásban – IX. egyetemi pasztorációs konferencia: Záródokumentum, 2,C (Távlatok/63 - 2004. húsvét) Mór, 2003. február 21-23.

„A felsőoktatás jellegéből adódik az értelem, a szív és az akarat egyidejű megszólítása és elfoglalása. A keresztény jó hírnek be kell kerülnie a tanulható, tanítandó, befogadható értelmi tartományokba, mind az ismeretterjesztés, mind az apologetika szándékával. Nem fideizmust képviselünk: «higgy, mindegy, hogy kiben/miben», hanem Krisztus-hitet, konkrét evangéliumi üzenetet.”A Katolikus Egyház Katekizmusa

20. A kisebb betűvel nyomtatott szövegrészek történeti jellegű, apologetikus megjegyzések vagy tanbeli kiegészítések.

1285 A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a "keresztény beavatás szentségeinek" együttesét, melynek egységét őrizni kell. Meg kell tehát magyarázni a híveknek, hogy a bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához.[2099] A keresztények ugyanis "a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet" [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, 11; vö. Ordo confirmationis. Praenotanda 2 (1973) 16.]

1303 Ezért a bérmálás növeli és elmélyíti a keresztségi kegyelmet:
-- mélyebben meggyökereztet bennünket az istengyermekségben, melyben azt mondhatjuk: "Abba, Atya" (Róm 8,15);
-- erősebben egyesít bennünket Krisztussal;
-- gyarapítja bennünk a Szentlélek ajándékait;
-- tökéletesebben kapcsol az Egyházhoz; [2136]
-- nekünk ajándékozza a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet, Krisztus nevét bátran valljuk meg és ne szégyenkezzünk a Kereszt előtt. [Vö. Firenzei Zsinat: Decretum pro Armenis: DS 1319; II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, 11, 12.] 


Hitvédelem az interneten
A II. Vatikáni Zsinat "Inter mirifica" kezdetű dekrétuma a tömegtájékoztatási eszközökről (Kr.u. 1963)


1. A csodálatra méltó technikai találmányok közül, melyeket az emberi szellem Isten segítségével napjainkban a teremtett dolgokból hozott elő, az Anyaszentegyház azok felé fordul fokozott figyelemmel, melyek új utakat nyitva mindenféle információ, eszme és irányítás gyors közlésére, elsősorban az emberi lélekre hatnak. E találmányok közül is kiemelkednek azok az eszközök, melyek természetüknél fogva nemcsak az egyes embereket, hanem tömegeket, sőt az egész emberi társadalmat el tudják érni és meg tudják mozgatni -- miként a sajtó, a film, a rádió, a televízió és a hasonlók --, ezért joggal nevezhetők tömegtájékoztatási eszközöknek.

(A tömegtájékoztatási eszközök vallási jelentősége)
2. Az Anyaszentegyház jól tudja, hogy ezek az eszközök, ha helyesen alkalmazzák őket, az emberi nemnek nagy segítséget nyújtanak, mert nagyban hozzájárulnak a szellem pihenéséhez és kiműveléséhez, illetve Isten országának terjesztéséhez és megszilárdításához;…


13. Az Egyház minden tagja egy szívvel-lélekkel azon legyen, hogy a tömegtájékoztató eszközöket haladéktalanul és semmi fáradságot sem kímélve eredményesen használják föl az apostolkodás legkülönfélébb munkáiban, amint az idők és a körülmények megkívánják, megelőzvén az ártó kezdeményezéseket, főleg azokon a területeken, ahol az erkölcsi és a vallási fejlődés fokozott erőfeszítéseket igényel.

A lelkipásztorok ezért siessenek e területen is eleget tenni feladatuknak, mely általános igehirdetői tisztüknek szerves része; a világi hívek is, akiknek részük van ezen eszközök használatában, törekedjenek tanúságot tenni Krisztusról, főként úgy, hogy ki-ki szakmailag felkészülten és apostoli lelkülettel áll helyt a maga munkaterületén, sőt a maguk részéről közvetlenül is nyújtsanak segítséget az Egyház apostoli tevékenységéhez műszaki, gazdasági, kulturális vagy művészi vonalon.A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa: Az egyház és az internet (2,5) (Kr. u. 2002)

Egyszerre több egyházi program és tevékenység szempontjából jelentős az internet: az evangelizáció szempontjából, beleértve ebbe az újra-evangelizálást, az új evangelizálást, és a hagyományos ad gentes missziós munkát, a katekézis és egyéb nevelő tevékenység, a hírek és az információszolgáltatás, az apologetika, az egyházkormányzat és az adminisztráció, végül a lelkipásztori tanácsadás és a lelki vezetés némely formái szempontjából.”


(Fel)