Vissza A Szentírás - témakör Előre

 


 A Septuaginta

 

Mi a probléma?
Mit mond erről a Biblia?


Mt 1,23
Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
Iz 7,14
Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (MBT)

(A héber szövegben a szűz helyett, egy fiatal lányka van. Az idézet a Septuagintából van.)

Mt 3,3
Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így prófétált: "Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" (MBT)
Mk 1,3
A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
Jn 1,23
Erre ő így felelt: "Én kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta." (MBT)

Iz 40,3
Egy hang kiált: "Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.

(A Septuagintában van az, hogy „tegyétek egyenessé (egyenes vonalúvá) ösvényét”, míg a héberben az van, hogy: „egyengessétek (hozzátok egy szintre) a pusztában Istenünk útját”.)

Mt 9,13
Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."
Mt 12,7
Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat.
Oz 6,6
Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.


(A héber szövegben az irgalmasság, kegyelem helyett a jóság, szeretet szó áll.)

 

Mt 12,21
Az ő nevében bíznak a pogány népek.
Iz 42,4
nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.


(Az idézet a Septuagintából van, s nem a héber Bibliából.)

 

Mt 13,15
Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket.
Iz 6,10
Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. (MBT)

(A szív érzéketlenné válik; a szemet behunyták; (én) meggyógyítsam – mindez a héberben: a szív kövér; a fülek nehezek; a szem be van kötve; (ők) meggyógyuljanak.)

Mt 15,9
Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs."
Mk 7,7
De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok.
Iz 29,13
Ezt mondja az Úr: Ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és csak az ajkával dicsőít, a szíve azonban távol van tőlem, úgyhogy istenfélelmük csak emberi parancs követése, amit betanultak,


(A Septuagintában: „Hiábavaló tiszteletük, mert tanításuk/tanaik emberi parancs, utasítás”; míg a héberből hiányzik a „tanítás/tan” szó: „hiábavaló tiszteletük, mert ez emberi parancs/utasítás”)

 

Mt 21,16
és szóltak neki: "Hallod, mit kiabálnak?" Jézus így válaszolt: "Hallom. Nem olvastátok sose: Gyerekek és csecsemők ajkával hirdetted dicsőségedet?"
Zsolt 8,3
Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. (MBT)

(Jézus a Septuaginta szerinti változatot idézi.)

 

Mk 7,6-8
Ezt a választ adta nekik: "Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok."
Iz 29,13
Ezt mondja az Úr: Ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és csak az ajkával dicsőít, a szíve azonban távol van tőlem, úgyhogy istenfélelmük csak emberi parancs követése, amit betanultak,


(Itt teljesen szó szerint idézi Jézus a Septuaginta szövegét.)

 

Lk 3,5-6
A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét."
Iz 40,4-5
Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája mondta ezt így."


(Ezek a kifejezések hiányoznak a héber szövegből: a görbe legyen egyenes; a göröngyös legyen sima; meglátja üdvösségét.)

 

Lk 4,18
"Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat,
Iz 61,1
Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.

(Ezek a szövegrészek eléggé meg vannak kavarva. A Septuagintában a következő áll: 1. meggyógyítsam a megtört szíveket; 2. hirdessem a foglyoknak a szabadulást; 3. a vakoknak visszaadjam a látást. Lukácsnál a következőképpen van: az 1-es kimarad, ezt majd csak a későbbi kéziratok teszik szövegéhez; a 2-est és 3-ast a Septuagintából idézi, majd hozzáteszi szintén a Septuagintából az Iz 58,6-ból származó „szabadon bocsássam az elnyomottakat” mondatot.

A héber szövegben az Iz 61,1 így van: 1. meggyógyítsam a megtört szíveket; 2. hirdessem a foglyoknak a szabadulást; 3. megnyissam a börtönt a megkötözötteknek. )

 

Lk 4,18
"Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat,
Iz 58,6
Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát!


(A görög szövegben úgy áll, hogy „szabadságot adni az elnyomottaknak”; míg a héberben kb.: „hadd menjenek szabadon az elnyomottak”)

 

Jn 6,31
Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni."
Zsolt 78,24
Mannaesőt hullatott rájuk eledelül, mennyei gabonát adott nekik. (MBT)


(A kenyér szó a Septuagintából származik.)

 

Jn 12,38
Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése: "Uram, ki hitt a szavunknak, és az Úr ereje ki előtt vált nyilvánvalóvá?"
Iz 53,1
Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?


(Itt szó szerint a Septuagintából van idézve.)

 

Jn 12,40
"Szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek és meggyógyítsam őket."
Iz 6,10
Tedd érzéketlenné e nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével és ne értsen a szívével, s így ne térjen meg és ne gyógyuljon meg."

(Ez az idézet is a Septuagintából van.)

 

ApCsel 2,19
Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt.
Jo 3,3
Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat.

(A Septuagintában írt gomolygó füst a héber szövegben füstoszlop.)

 

ApCsel 2,25-26
hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el.
Zsolt 16,8-9
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. (MBT)


(A görög szöveg szerint: nyelvem énekel / reményben nyugszik el. Mindez a héberben: ujjong a lelkem / biztonságban van.)

 

ApCsel 4,26
A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr és az ő Fölkentje ellen.
Zsolt 2,2
Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: (MBT)

ApCsel 7,14
József aztán odavitette atyját, Jákobot és egész rokonságát, összesen hetvenöt személyt.
Ter 46,27
Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki.
MTörv 10,22
Hetven lelket számláltak atyáid, amikor Egyiptomban átvándoroltatok, most pedig úgy megsokasított az Úr, a te Istened, mint égen a csillagokat.


(A Septuaginta említ 75 személyt.)

 

ApCsel 7,27-28
De aki bántalmazta társát, elutasította, mondván: Ki tett meg elöljárónkká és bíránkká? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy tegnap megölted az egyiptomit?
Kiv 2,14
Az így válaszolt: "Ki tett téged főnökünkké és bíránkká, talán engem is meg akarsz ölni, ahogy megölted az egyiptomit?" Mózes megijedt és így szólt magában: "A dolog nyilvánvalóan kitudódott."


(A görög szövegben van az, hogy „fejedelem”, míg a héberben ez „elöljárót, főnököt” jelent. A „tegnap” időhatározó csak a Septuagintában van, a héber szövegből hiányzik.)

 

ApCsel 7,43
Inkább Moloch sátrát hordoztátok magatokkal, s Refán isten csillagát, a bálványokat, amelyeket magatok faragtatok, hogy imádjátok őket. Ezért Babilonon túlra űzlek benneteket.
Ám 5,26
Vihetitek majd Szakkutot, királyotokat, és Kevánt, bálványaitokat, isteneitek csillagát, melyeket magatoknak csináltatok. (KNV)

(István a Septuaginta szerint idézi a szöveget.)

 

ApCsel 8,32-33
Az Írásnak ezt a helyét olvasta: Mint a juhot, úgy vitték leölni. Ahogy a bárány sem ad hangot nyírója előtt, ő sem nyitotta szóra ajkát. A megaláztatásban vétetett el róla az ítélet. Ki sorolhatja fel nemzedékét? Mert élete elvétetett a földről.
Iz 53,7-8
Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották.


(A megaláztatásáért az ítélet el lett vetve. Ál a Septuagintában. Ellenben a héber szöveg: „erőszakos ítélet által végeztek vele”.)

 

ApCsel 13,41
Ide nézzetek, ti gőgösök, ámuljatok, aztán vesszetek! Mert olyat viszek véghez napjaitokban, hogy nem hinnétek, ha hírét hallanátok."
Hab 1,5
Tekintsetek a népekre és lássátok, ámuljatok és csodálkozzatok: mert olyan dolgot viszek majd végbe napjaitokban, hogy el sem hinnétek, ha elbeszélnék.


(Itt is a Septuagintát idézik.)

 

ApCsel 15,17
hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghezviszi (MBT)
Ám 9,12
Birtokba veszik Edóm maradékát és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el - így szól az Úr, aki ezt véghezviszi.


(A Septuaginta írja azt, hogy „az emberek maradéka”, míg a héber szöveg „Edom maradékáról” szól.)

 

Róm 2,24
Valóban: miattatok káromolják Isten nevét a pogányok, ahogy írva van.
Iz 52,5
Hát most itt mit tegyek? - mondja az Úr. Hiszen népemet ingyen elhurcolták, és akik uralkodnak rajta, ujjonganak - mondja az Úr. Egész nap folyton-folyvást káromolják a nevemet.


(Csak a Septuagintában van írva, hogy a „pogányok” káromolják Isten nevét. A héber szöveg ezt nem említi.)

 

Róm 3,4
Egyáltalán nem, ellenkezőleg: Isten igaz, még ha minden ember hazug is. Amint az Írás mondja: Hogy igaznak bizonyulj szavadban, s győzz, mikor pörölnek veled.
Zsolt 51,6
Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. (MBT)

 (Itt is a Septuaginta szövegét idézi Szent Pál.)

 

Róm 3,13
Tátongó sír a torkuk, nyelvük csalárdságot beszél, kígyók mérge van ajkukon.
Zsolt 5,10
Szájukban nincs igazság, szívükben gonoszat forralnak. Torkuk nyitott sír, nyelvük hízelgésre hajlik.


(A szöveg a Septuagintából van. A héber szöveg nem említ „csalárdságot”.)

 

Róm 3,13
Tátongó sír a torkuk, nyelvük csalárdságot beszél, kígyók mérge van ajkukon.
Zsolt 140,4
Nyelvük élesítik, mint a kígyó, a vipera mérge van ajkukon.


(A héber szövegben az „áspisvipera”, míg a Septuagintában a „kígyók” szó áll.)

Róm 3,14
Szájuk telve átokkal és keserűséggel,
Zsolt 10,7
Átkot szór és nem éri baj, szája álnoksággal és hazugsággal tele, nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik.


(Szent Pál itt is a Septuaginta szerint idéz.)

 

Róm 9,17
Az Írás is ezt mondja a fáraónak: "Azért támasztottalak, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és nevem híre elterjedjen szerte a világon."
Kiv 9,16
De életben hagytalak, hogy megmutassam neked hatalmamat, és hogy nevemet hirdessék az egész földön.


(A görög szövegben van az, hogy a fáraón mutatja meg hatalmát Isten, valamint, hogy nevét „kihirdessék”, ez a héberben: a fáraónak mutatja meg Isten hatalmát, és nevét „kimondják, kijelentik” a világon.)

 

Róm 9,25
amint Ozeásnál mondja: Népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem.
Oz 2,25
Elültetem az országban, "Nincs irgalom"-nak meg irgalmazok, "Nem népem"-nek meg így szólok: "Népem vagy!" Ő meg azt mondja majd: "Én Istenem!"


(A héber szöveg, a Septuaginta szóhasználata ellenében, az „irgalom” szót használja. A görög szöveg „szeretet”-et említ.)

 

Róm 9,27
Izajás is fennszóval hirdeti Izraelről: "Ha annyi is Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül."
Iz 10,22
Izrael, ha annyi volna is a néped, mint a tenger partján a fövény, csak a maradék tér meg belőle. Már elhatároztatott a pusztulás, és az igazságos ítélet elsöpör, mint az áradat.


(A Septuaginta írja csak az „üdvözülést”.)

 

Róm 9,29
Ahogy előre megmondta Izajás: "Ha a Seregek Ura nem hagyott volna nekünk utódot, olyanok lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához hasonlóan jártunk volna."
Iz 1,9
Ha a Seregek Ura nem hagyott volna meg némi maradékot, olyanok volnánk, mint Szodoma, és hasonlítanánk Gomorrához.

Róm 9,33
amint írva van: A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem vall szégyent, aki hisz benne.
Róm 10,11
Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki benne hisz.
1Pét 2,6
Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem vall szégyent.
Iz 28,16
Ezért ezt mondja nektek Isten, az Úr: "Nézzétek, egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkövet. Aki hisz, nem inog meg,

Róm 10,18
De kérdezem, vajon nem hallották? Hiszen: Végig a földön szárnyal a szavuk, a világ végéig elhat szózatuk.
Zsolt 19,5
a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig. Ott vert sátrat a napnak:

Róm 10,20
Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól: "Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozódtak utánam." (MBT)
Iz 65,1
Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek; hogy megtaláljanak, akik nem kerestek. Íme, itt vagyok! Íme itt vagyok! - így szóltam a nemzethez, amely nem hívta segítségül a nevemet.

Róm 10,21
Izraelhez azonban így szólt: "Naphosszat a hitetlen és ellenszegülő nép felé tárom karomat."
Iz 65,2
Minden nap kiterjesztettem kezemet a lázongó nép felé, amely rossz úton jár, a saját gondolatainak útján.

Róm 11,9-10
Dávid is ezt mondja: Asztaluk változzék fogótőrré, csapdává, botránkozássá és megtorlássá. Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, és nyomorítsd görbére a hátukat.
Zsolt 69,23-24
Asztaluk ezért váljék számukra csapdává, barátaiknak pedig szorító hurokká! Homályosodjék el a szemük, ne lássanak, derekuk örökre veszítse erejét!

Róm 11,26
akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát.
Iz 59,20
De Sion számára Megváltóként jön el, azok számára, akik Jákobból megtérnek gonoszságukból. Az Úr mondta ezt így!

Róm 11,27
Ez lesz velük a szövetségem, amikor megbocsátom bűneiket.
Iz 27,9
Úgy nyer bocsánatot Jákob gonoszsága, és vétke kiengesztelésének az lesz a gyümölcse, hogy minden oltárkövét, mint a mészkövet, porrá zúzza, és bálványok meg Nap-oszlopok sehol sem állnak többé.

Róm 11,34
Ugyan "ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává?

1Kor 2,16
"Hiszen ki látta át Isten gondolatait, hogy oktatná őt?" Mi azonban birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak.
Iz 40,13
Ki adott tanácsot az Úr lelkének, és mint tanácsadó, ki látta el útmutatással?

Róm 12,20
Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére.
Péld 25,21
Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet!

Róm 15,12
Izajás meg ezt mondja: Sarja támad Izájnak, aki a népek uralkodójává emelkedik. Benned bíznak majd a nemzetek.
Iz 11,10
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye.

1Kor 1,19
Hiszen az Írás így szól: Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom.
Iz 29,14
ezért újra ámulatot keltő módon bánok velük, csodálatra és bámulatra méltó módon: odalesz bölcseik bölcsessége, és okosaiknak okossága elenyészik.

1Kor 5,13
A kívülállók fölött majd Isten ítélkezik. Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!
MTörv 17,7
Először a tanúk emeljék föl megkövezésre a kezüket, aztán az egész nép. Irtsd ki, ami gonosz, körödből!


(A Második Törvénykönyv a héber szövegben nem csak szeméylekre, hanem mindenféle gonoszságra gondol. A görög szöveg csak személyekre vonatkoztatja.)

 

1Kor 15,55
Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod?
Oz 13,14
Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed oh halál?! Hol van a te romlásod oh Seol?! Megbánás elrejtetett én előlem. (KAR)

2Kor 4,13
Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: "Hittem, azért beszéltem", mi is hiszünk, s azért beszélünk.
Zsolt 116,10
Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok!

 (A görögben jövő időben áll, a héberben múlt időben.)

 

Gal 3,10
Azokat viszont, akik a törvény szerinti tetteikre támaszkodnak, átok sújtja. Az Írás ugyanis ezt mondja: "Átkozott mind, aki nem tartja meg hűségesen, ami a törvényben van."
MTörv 27,26
Átkozott, aki nem teljesítvén nem tartja érvényben e törvény szavait! S az egész nép mondja rá: Úgy legyen!

Gal 3,13
Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk. Hiszen az Írás szerint: "Átkozott mind, aki a fán függ."
MTörv 21,23
éjszakára ne maradjon holtteste a fán, még aznap temesd el. Mert az akasztott ember Istentől átkozott, s nem teheted földedet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, tisztátalanná.


(A „fa” szó csak a Septuagintában van.)

 

Gal 4,27
Hiszen írva van: Örülj te magtalan, aki nem szülsz, fejezd ki örömöd és ujjongj, aki nem vajúdol. Mert több a gyermeke a magányosnak, mint annak, akinek férje van.
Iz 54,1
Zengj éneket, te meddő, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van - mondja az Úr.

2Tim 2,19
De azért az Isten alapköve szilárdan áll, s ez van ráírva: "Az Úr ismeri övéit." Továbbá: "Aki az Úr nevét hívja segítségül, szakítson a bűnös élettel."
Szám 16,5
Aztán így szólt Korachhoz és társaihoz: "Holnap az Úr megmutatja, ki tartozik hozzá, ki szent neki, ki közelíthet felé. Csak akit kiválaszt, az közelíthet felé.

Zsid 1,6
Ám amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: "Imádja őt Isten minden angyala."
MTörv 32,43
Ti egek, ujjongjatok, Istennek fiai, imádjátok! Ti népek, ujjongjatok népével, Istennek küldöttei, magasztaljátok hatalmát! Mert megtorolja szolgáinak vérét, Hasonlóval fizet ellenségeinek. Bosszút áll gyűlölőin, Népének földjét megtisztítja a bűntől.
MTörv 32,43
Dicsérjétek, ti nemzetek, annak népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de megbocsát földjének s népének! (MBT)

 (A maszoréta szöveg nem tartalmazza ezt a mondatot.)

 

Zsid 1,12
Akár a köntöst, úgy göngyölöd össze őket, s mint a ruha, úgy változnak meg. Ám te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget.
Zsolt 102,27
Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak,

Zsid 2,12
amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyűltek előtt.
Zsolt 22,23
Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged.

Zsid 3,15
Azt mondja ugyanis: Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek.
Zsolt 95,8
Bárcsak meghallanátok ma a szavát: "Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint egykor Meribánál, mint a pusztában Massza napján!

Zsid 8,9-10
Nem olyan szövetségre, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam és kivezettem őket Egyiptom földjéről. De mivel nem tartották meg a szövetséget, én sem törődöm velük - mondja az Úr. - Ez lesz a szövetség, amelyet ama napok után Izrael házával kötök majd - mondja az Úr. Elméjükbe vésem és szívükbe írom törvényemet. Istenük leszek és ők a népem lesznek.
Jer 31,32-33
De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, holott én uruk voltam - mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.

Zsid 10,5
Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép: Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem.
Zsolt 40,7
Te nem kívánsz véres vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra. Nem követelsz égő- és engesztelő áldozatot,

Zsid 10,38
Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem.
Hab 2,3-4
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik s nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért."

Zsid 11,5
A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: "Nem találták többé, mert az Úr elragadta." Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt.
Ter 5,24
Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte.

Zsid 11,21
Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott.
Ter 47,31
Ő így válaszolt: "Szavaid szerint fogok eljárni" "Esküdj meg!" - mondta, mire ő megesküdött. Jákob pedig meghajolt az ágy feje irányában.

Zsid 12,6
Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.
Péld 3,12
Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar.

Zsid 13,6
Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember mit árthat énnekem?
Zsolt 118,6
Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Jak 4,6
Annál nagyobb a kegyelem, amelyet ad, ezért mondja: "Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad".
Péld 3,34
Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van.

1Pét 1,24
Mert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága,
Iz 40,6
Egy hang megparancsolja: "Hirdesd!" Erre megkérdezem: "Mit hirdessek?" "Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága.

1Pét 2,9
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.
Kiv 19,6
Papi királyságom és szent népem lesztek. Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak."

1Pét 2,22
"Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán."
Iz 53,9
A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában.

1Pét 4,18
Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?
Péld 11,31
Biztos megfizetnek az igaznak a földön, a gonosznak és a bűnösnek éppen úgy.

1Pét 5,5
Ugyanígy, ti fiatalok, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad.
Péld 3,34
Akik gúnyolódnak, azokat ő is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van.

Iz 11,2
Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke,


(Ez a vers írja le a Szentlélek hét ajándékát. Azonban a „jámborság lelke” csak a Septuagintában van megemlítve. A héberben ez hiányzik, s így ez csak 6 ajándék.)

(top)