RÓMAI KATEKIZMUS – TRIENTI KÁTÉ
CATECHISMUS ROMANUS – CATECHISMUS TRIDENTINUS

Káté a lelkipásztorok számára a Trienti Zsinat határozatából kiadatott először V. Pius, azután XIII. Kelemen pápa meghagyásából. Fordították a szombathelyi papnöveldében fennálló Szent Ágoston Társulat tagjai. Második javított kiadás. Szombathely, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1898.

Mint ismeretes, a Trienti Zsinat előírta egy katekizmus kiadását a lelkipásztorok számára, mely a II. Vatikáni Zsinat után megjelent »Katolikus Egyház Katekizmusa« (KEK) 1992-es megjelenéséig normatív hitbeli eligazítást nyújtott. Szent V. Piusz pápa jóváhagyásával 1566-ban jelent meg »Római Katekizmus« (Catechismus Romanus) néven a Trienti Zsinat határozataiban hozott tanbeli döntvények rendszerezett előadásaként. Csak erről a katekizmusról mondta ki valaha római pápa, hogy „távol áll minden tévedés veszélyétől”. XIII. Kelemen pápa az 1761. június 14-én kelt „In Dominico Agro” („Az Úr szántóföldjén”) kezdetű instrukciójában így szólt:

„Mivel elődeink megértették, hogy az egyetemes egyház szentséges zsinata olyan körültekintően ítélkezett és olyan mértéktartó volt, hogy tartózkodott az egyháztudósok tekintélyei által támogatott eszmék elítélésétől, ezért ugyanazon szent zsinat egyetértésével egy újabb művet akartak megírni, amely a hívek által ismerendő tanítás egészét lefedi, és amely távol áll minden tévedéstől. Elkészülte után kinyomtatták és terjesztették ezt a könyvet „Római Katekizmus” címen. Cselekvésüknek vannak olyan aspektusai, amelyek külön dicséretet érdemelnek. Ebben összeállították azt a tanítást, amelyet az egyetemes egyház vall, és amely távol áll minden tévedés veszélyétől, és azt javasolták, hogy ezt nyíltan, nagyon ékesszóló szavakkal adják át a híveknek az Úr Krisztusnak az apostolai számára adott előírása (Máté X: 27) szerint: A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.”

Vegyék és olvassák, kedves olvasóink tehát a Római Katekizmust, mely távol áll minden tévedéstől!

Letöltés: trienti_kate.pdf (30MB)