Kérdések a protestáns keresztényekhez

(Imádkozd át, kérdezd meg önmagadat és járj utána – bármilyen forrásból).

Kérlek, végezd el ezt a gyakorlatot. Elejétől a végéig töltsd ki a válaszokat. Csak annyit kérek, légy becsületes, nyíltszívű, és imádságos:

Hiszed-e, hogy a keresztények csak a Bibliához fordulhatnak egy hittel vagy erkölccsel kapcsolatos kérdésben? Igen - Nem.
Ha igen, akkor hol van az a Bibliában, hogy csak a Bibliához fordulhatunk, amikor valami hittel vagy erkölccsel kapcsolatos kérdés felmerül? Szentírási hely: ..............
Hol vannak felsorolva a Bibliában azoknak a könyveknek a listája, amelyek a Biblia részei? Szentírási hely: ..................
Hol van az a Bibliában, hogy a nyilvános kinyilatkoztatás véget ért az utolsó apostol halálával? Szentírási hely: ...................

Honnan ered a Biblia? ..........................................
Mikor állapították meg, hogy mi tartozik a Bibliába? ..........................................
Az első időkben mely könyvek tartoztak a keresztény kánonba? ........................................................
Hogyan változott a kánon az idő során a különböző közösségekben? ......................................
Mikor volt a jamniai zsinat, kik voltak a tagjai, és milyen célból ültek össze? ........................................................................................

Hiszed-e, hogy a Márk evangélium szerzője a Szentlélektől volt sugalmazva? Igen - Nem.
Ha igen, akkor hol mondja a Biblia, hogy a Márk evangélium szerzője a Szentlélektől volt sugalmazva? Szentírási hely: ...........................
Hiszed-e, hogy a Zsidókhoz írt levél a Szentlélektől sugalmazott? Igen - Nem.
Ha igen, akkor hol mondják a Bibliában, hogy a Zsidókhoz írt levél a Szentlélektől sugalmazott? Szentírási hely: ..............................
Hol mondja a Biblia, hogy ki volt a Zsidókhoz írt levél szerzője? Szentírási hely: ............................

Magyarázod-e, értelmezed-e a Biblia szövegét? Igen - Nem.
Ha igen, akkor a te értelmezésed tévedhetetlen? Igen - Nem.
Ha nem, akkor beismered-e, hogy a te bibliaértelmezésed egy vagy több helyen téves lehet? Igen - Nem.
Ha igen, akkor van-e olyan tekintély a földön, aki megmondhatja neked, x.y.-nak, hogy a Biblia értelmezésed hol téves? Igen - Nem.
Ha igen, akkor ki ő? Csak egy nevet kérek: ________________________________

Te a Szentírás hiteles magyarázója vagy? Igen - Nem.
Ha igen, akkor a te Szentírás-magyarázatod tévedhetetlen? Igen - Nem.
én a Szentírás hiteles magyarázója vagyok? Igen - Nem.
Ha te nem vagy a Szentírás hiteles magyarázója, és én se, akkor ki az? .............................................
Ha egy bibliatudós sem ért egyet abban, hogy mi az exegézis, és mi az eiszegézis, akkor megtudhatod-e 100%-osan, hogy mi az exegézis, és mi az eiszegézis? Igen - Nem.
Hiszed-e, hogy Krisztus Teste, az Egyház, amelynek Krisztus a feje, tévesen taníthat hit és erkölcs dolgában? Igen - Nem.

A Biblia könyveinek kanonizálása előtt hogyan terjedt az Evangélium? .............................................
A nyomdagép feltalálása előtt hogyan terjedt az Evangélium? ....................................................
Hogyan lehet válaszolni ezekre a kérdésekre a „sola Scriptura” vagy a „csak a Biblia” hitszabály elvének hátteréből? ...................................................................................................................................
Mire figyelmeztet a 2Pét 3,16? .................................................................................................................
A 2Pét 1,20-21 azt mondja, hogy az írás …………………………………………………....................?
Mit jelent a „hasznos” szó? .......................................................................................................................
A 2Tim 3,16-17-ben mit jelent a „hasznos” szó? .....................................................................................
A „hasznos” szó előfordul-e valamelyik szótárban „elégséges” értelemben? Igen - Nem.
Meg voltak-e az Újszövetség könyvei akkor, amikor Pál leírta ezeket a sorokat? Igen - Nem.
Ha nem, akkor milyen írásra hivatkozik Pál? ...........................................................................................

Mit mond a hagyományról a 2Tessz 2,15, a 2Tessz 3,6, és az 1Kor 11,2? ...............................................
Mikor szűnt meg ez a hagyomány? ...........................................................................................................
Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta tanítványainak, hogy hallgassanak arra, aki Mózes székében ül (Mt 23,2)?  ................................................................................................................................................
Elvárta-e Jézus tanítványaitól, hogy engedelmeskedjenek a földi hatóságoknak? Igen - Nem.
Szerinted mi az igazság oszlopa és erős alapja? ........................................................................................
Az 1Tim 3,15 szerint mi az igazság oszlopa és erős alapja? .....................................................................

Tévedhetetlenek voltak-e az apostolok a hitről és az erkölcsről szóló tanításukban? Igen - Nem.
Különböző tanokat tanítottak-e az apostolok különböző embereknek? Igen - Nem.
Az apostolok vagy a korai egyház vezetői hitték-e azt, hogy nem baj, ha valakik téves tanításokat tanítanak az Egyházban? Igen - Nem.
Megtagadták-e a közösséget az apostolok azokkal, akik mást tanokat tanítottak, mint amit ők? Igen - Nem.
Megkövetelték-e Jézus és az apostolok, hogy megegyezzen az ő tanításuk? Igen - Nem.
„Egy” lehetsz-e valakivel, aki téves tanokban hisz? Igen - Nem.

Annak az embernek, akihez Jézus a Mt 16,18-19-ben beszél, mi volt a neve ezen versek előtt? .............
Mi lett a neve a versek után? ...............................................
Mi a jelentése a nevének? ....................................................
Milyen nyelven beszélt Jézus? ..............................................
Jézus beszélt nyelvén hogyan hangzott ez a név? .....................
Mit jelent ez a szó? ..........................................
Lehet-e adni egy nőnemű nevet egy férfinak? Igen - Nem.
A Bibliában más embereknek is megváltoztatták a nevét? Igen - Nem.
Milyen jelentősége volt a névváltoztatásnak a zsidók életében? ............................................................
Milyen szimbolikus tárgyat adott ugyanitt Jézus ennek a férfinek? ........................................................
Mit szimbolizál ez a tárgy? ...........................................................
Mit szimbolizál ez a tárgy az Iz 22-ben? ...........................................................................
Megkapta-e más is ezt a tárgyat? Igen - Nem.
Mit jelent „oldani és kötni”? ..................................................
Mire vonatkozhat ez? ...............................................

Ha Krisztus a Főpap, és mi tagjai vagyunk az Ő királyi papságának, akkor mi egyenként mit ajánlunk fel? ......................................................
Ha Krisztus örökkévaló Főpap, megszakadhat-e az Ő felajánlása? Igen - Nem.
Az a tény, hogy az izraeliták a királyi papság tagjai voltak, érvénytelenítette-e a felszentelt levita papságot? Igen - Nem.
Voltak-e az Újszövetség Egyházában püspökök, vének (presbiterek, papok) és diakónusok, vagy nem volt az egyházban hierarchia? Igen - Nem.
Mi történt Kóré lázadásakor, amit a Júd 1,11 említ? (vö. Szám 16,3) ......................................................
Mit jelent az, hogy Jézus „Főpap Melkizédek rendje szerint”? .................................................................
A Jn 6,52-58-ban mit jelent az a szó, hogy „igazi” (valóságos)? ..............................................................
Az 1Kor 11,23-30-ban Pál szerint miért lettek betegek, és mi következik ebből? ........................................................................
Amíg el nem jön a Messiás, addig hol ajánlanak fel tömjént, és „tiszta áldozatot”, amit a Mal 1,10-11 megjövendölt? ....................................................................................................

Pál hogyan utalt önmagára az 1Kor 4,14-15-ben? .......................................................................
Az apostolok hogyan bánnak az új keresztényekkel az 1Tessz 2,11 szerint? ........................................
Hogyan utal Pál Izsákra a Róm 9,10-ben? ..............................................................................
Hogyan nevezi hallgatóságát János az 1Jn 2,13-ban? ..........................................................

Mit tesz a keresztség az 1Pét 3,18-21 szerint? .....................................................................................
Kiknek kell megkeresztelkedniük az ApCsel 2,38-39-ben? .................................................................
Kiknek szól a keresztség ígérete? ........................................................................................................
Mivel hasonlítja össze Pál a Kol 2,11-12-ben a keresztséget? ...............................................................
Mikor metélték körül azokat, akik az Ószövetségbe léptek (hány éves korban)? .................................
Megkeresztelt-e Pál egy egész háznépet? Igen - Nem.
A Jn 3,1-7 azt mondja, hogy újjá kell születnünk Lélektől és …………..?
Kiknek a nevére kell megkeresztelkedni a Mt 28,19 szerint? ...............................................................
Gondolod, hogy másféle keresztség is létezett, mint amit ez a vers mond? Igen - Nem.
Ha igen, miért? ..................................................................................................................
Az evangélium ezen szavai szerint a keresztség előtt vagy utána kell megtanítani Jézus parancsait az embereknek? Előtte - Utána.
A legelső keresztények hogyan kereszteltek a legelső keresztények nem-kanonikus írásai (pl. a Didakhé) szerint? ...............................................................................................................................

Az ApCsel 8,14-17 és 19,5-6 szerint mit csinált Péter, Pál és János a keresztségen felül? .............................................
Szerinted ez valami jelentéktelen dolog volt? Igen - Nem.
Ha igen, miért? ................................................................................................................................

A Péld 28,13 és az 1Jn 1,9 mit mond, hogy mit kell tennünk bűneinkkel kapcsolatban? ................................................
Ha csak Istennek vallhatjuk meg bűneinket, és csak Ő bocsáthatja azokat meg, akkor Máté miért mondja, hogy ez a hatalom az „embereknek” (többes számban) adatott meg (Mt 9,6-8)? ..............................................................................................
Milyen hatalom adatott a tizenkettőnek, amikor Jézussal a felső teremben voltak (Jn 20,21-23)? ..............................................................................................
Milyen hatalmat kapott kifejezetten Simon Péter a Mt 16,19-ben? ........................................................
Milyen szolgálatról beszél Pál a 2Kor 5,18-ban? ......................................................................................
úgy gondolod, hogy itt más tanításról van szó, mint az előbbi versekben? Igen - Nem.
Ha igen, miért? .......................................................................................................................................

Jézus a valós testét vagy a szimbolikus testét adta oda a világ életéért? Valósat - Szimbolikusat.
Mondta-e Jézus, hogy a kenyér, amit majd ad, és amelyet, ha eszünk örök életünk lesz, az a test lesz, amit a világ életéért adott oda? Igen - Nem.
Van-e összefüggés Jézus teste, amit áldozatul a világ életéért adott, és a nekünk enni adott kenyér között, amit a világ életéért adott? Van - Nincs.
Mondta-e azt Jézus, hogy ha esszük az Ő Testét, és ha isszuk az Ő Vérét, akkor örök életünk lesz? Igen - Nem.
Kell-e ennünk Jézus Krisztus Testét és innunk az Ő vérét, hogy örök életünk legyen? Igen - Nem.
Ha igen, akkor mondhatjuk-e azt, hogy az Ő Teste valóságosan a hasznunkra van? Igen - Nem.
Ha igen, akkor a Jn 6,63 jelentheti-e azt, hogy Jézus testének evése, és Vérének ivása nem használ semmit? Igen - Nem.
Jézus teste valóban „nem használ semmit”? Igen - Nem.
Mondta-e Jézus azt, hogy az Ő Teste valóságos étel, és az Ő Vére valóságos ital? Igen - Nem.
Megjelenhet-e Isten olyan formában, amelyet Ő választott ki? Igen - Nem.

Hiszed-e, hogy az Úr valóságos Testének és Vérének meggyalázása súlyos bűn? Igen - Nem.
Jó-e távol tartani valakit attól, hogy megszentségtelenítse az Úr Testét és Vérét? Igen - Nem.
Hiszed, hogy az Úr Asztalából való méltatlan részesedés, és az Úr Testének és Vérének meggyalázása komoly veszedelmet okozhat valakinek… mind fizikai mind lelki veszélyt? Igen - Nem.
Ha igen, akkor nem kellene-e a pásztoroknak állandóan figyelmeztetni a gyülekezeteiket arra, hogy ne részesedjenek az Úr Asztaláról méltatlan módon? De igen - Nem.

Mit mond a Mt 19,6 az Isten által összekötött házasságról? ..............................................................
A te közösséged valami mást tanít? Igen - Nem.
Ha igen, miért? .................................................................................................................

A Mk 12,26-27 mit mond, hogy Isten mely három embernek az Istene? .................................................
Mit mond erről a három emberről (milyen állapotban vannak)? ..............................................................
Isten Ábrahám Istene? Igen - Nem.
Isten a halottak Istene? Igen - Nem.
Hogyan lehet Isten egyszerre Ábrahám Istene, viszont nem a halottak Istene, hanem az élőké? ........................................................
A Jel 6,9-10 mit mond, mit csinálnak azok a lelkek, akiket „Isten igéjéért és tanúbizonyságukért megöltek”? ............................................................................................
Hol vannak azok a lelkek? ....................................................................
Mit mond a Zsid 12,1, hogy kik vesznek körül minket? .........................................................................
Kik ők? ...................................................................................................
Mit mond ez azokról, akik Krisztusban haltak meg? ...............................................................................
A te közösséged valami mást tanít? Igen - Nem.
Ha igen, miért? .........................................................................................................

A Szentírásban melyik asszony adott életet annak a férfinek, aki kormányozni fogja a népeket? ................................................
Mit mond a Jel 12 erről az asszonyról? ..................................................................................
Ki a Zsolt 45,10-17-ben szereplő arannyal ékesített  királynő? ...............................................................
Hogyan értelmezi ezt a zsoltárt a Lk 1,48? ......................................................................................

Ha Krisztus az új Ádám (Róm 5,14-15; 1Kor 15,22.45), akkor ki az új Éva? ........................................
Az Ószövetségben ki az a két ember, aki eredendő bűn nélkül fogantak? ...............................................

Melyik három dolgot tartalmazta a Szövetség Ládája (lásd: Zsid 9,4)? ....................................................
Mit hordozott Mária szíve alatt, és mi módon hasonlít ez a Szövetség Ládájának tartalmára? .............................................................................. ................................
összehasonlítva a Lk 1,39-56-ot a 2Sám 6,2-16-tal, mi módon hasonlít Mária a Szövetség Ládájához? ........................................................................................................................................

Mi az a zsidó „kádis” (vagy kaddis), és miért imádkozták? .....................................................................
Mi a jelentése az 1Kor 3,13-15-nek? .......................................................................................................
Mit mond a Jel 21,27 a tisztátalanokról? .................................................................................................
Ha ma, ebben a pillanatban meghalnál, vagy olyan tiszta, hogy megállhass a Mindenható Isten előtt? Igen - Nem.
Kiért imádkozik Pál a 2Tim 1,16-18-ban, miért beszél róla múlt időben, és mit kér a számára? .................................................................................

Mit mond a Jak 2,24, hogy hogyan igazulunk meg? ............................................................................
Milyen hitet említ a Gal 5,6? ............................................................................
Mit mond Jézus a Mt 7,21-ben, hogy kik fognak belépni a Mennyek Országába? .............................................................................
Mit mond az Ef 2,8-9 arról, hogy üdvözülhetünk-e a saját tetteink által? Igen - Nem.
Mit mond ez a vers, mi által üdvözülünk? .............................................................................
Ha a legfontosabb keresztény tanítás az, hogy csak a hit által üdvözülünk, akkor szerepel-e a Bibliában valahol, hogy csak a hit által üdvözülünk? Igen - Nem.
A te közösséged tanítja, hogy csak a hit által üdvözülünk? Igen - Nem.
Ha igen, miért? .............................................................................................................................
Ha csak a hit által üdvözülünk, akkor nem kell szeretnünk Istent és felebarátunkat, hogy üdvözüljünk?
De igen - Nem.
Ha hited van, de cselekedeteid nincsenek, akkor üdvözülhetsz csak a hited által? Igen - Nem.
és a Jak 2,14-17 szerint? Igen - Nem.

Mire figyelmeztet a Zsid 3,12-14 az Istentől való elszakadással kapcsolatban? ......................................
Mi a feltétele annak, hogy „Krisztus részesei” legyünk? ..........................................................................
Hogyan kell munkálkodnunk üdvösségünkért a Fil 2,12 szerint? ............................................................
Te így munkálod üdvösségedet? Igen - Nem.
Ha nem, akkor miért nem? ........................................................................................................
A csecsemők üdvözülnek? Igen - Nem.
Az ötévesek üdvözülnek? Igen - Nem.
A 19 évesek üdvözülnek? Igen - Nem.
Milyen pontnál – ha van ilyen egyáltalán – változik meg az üdvösség feltétele, és hogyan válaszolsz erre az „egyszer és mindenkorra üdvözülsz” értelmében? ......................................................................

Mit mond az ApCsel 7,51 a Szentléleknek való ellenszegülésről? ..........................................................
Mit jelent ez a szabad akarat létének értelmében? ..................................................................................
A te közösséged valami mást tanít a szabad akaratról? Igen - Nem.
Ha igen, miért? ................................................................................................................

Mit mond a Lk 23,34 azokról, akik nem tudják, hogy mit cselekszenek? ................................................
Mit mond a Róm 9,15 Isten feltétlen uralmáról? .....................................................................................

A Jel 17,15-18 beszél egy paráznáról, amely az „a nagy város”. Melyik város ez a Jel 11,8 szerint? .......................................
Hol feszítették meg Krisztust? .......................................................

Josephus Flavius, a zsidó történész hogyan írta le a jeruzsálemi templomot, amit Kr.u. 70-ben leromboltak? ....................................................................
Mit mondott Jézus, miért jött a Jn 12,25-27 szerint? .................................................................
Mi az Ország jellege a Jn 18,36 szerint? ....................................................................................
Mióta létezik ez az Ország a Mt 25,34 szerint? .........................................................................
Mit mond ez a három idézet azoknak, akik azt hiszik, hogy Jézus azért jött el (és fog eljönni újra), hogy egy földi királyságot alapítson? .................................................................................................
A Gal 3,7-29 különbséget tesz „ábrahám utódai” és az Egyház között? Igen - Nem.
Ki a zsidó a Róm 2,28-29 szerint? ........................................................................
Kivel lett megkötve az új Szövetség a Jer 31,31-34 szerint? ...................................................................
A Jel 2,9 és 3,9 szerint vannak olyanok, akik zsidóknak mondják magukat, holott nem azok? Igen - Nem.

Milyen tárgyakat írnak le az 1Kir 6,29-ben? ...........................................................................
és az Ez 41,17-20-ban? .........................................................................................................
Mit jelent ez a Kiv 20,4 fényében? .........................................................................................

Az ószövetségi vallásban vannak szent idők, szent terek és szent tárgyak? Igen - Nem.
Az Újszövetségben valahol utal arra, hogy ezek a megszentelt dolgok megváltoztak? Igen - Nem.
Milyen közvetítő eszközt használ Isten ezeknél a csodáknál:

Józs 3,13-17; 1Sám 4-6; 2Sám 6?  _________________________
 
Szám 21,9? ___________________

2Kir 13,21? __________________

Mk 5,25-34? __________________

ApCsel 5,15? ____________________

ApCsel 19,12? _______________________

Milyen valódi kapcsolat van azok között, akiket „testvérek”-ként írnak le a Ter 11,26-28-ban és a Ter 14,14-ben? .................................................................
és a Ter 29,15-ben? .................................................................
Az 1Krón 23,21-22-ben? ..........................................................
A 2Kir 10,13-14-ben? ..............................................................
A MTörv 23,7-ben és a Jer 34,9-ben? ........................................
és a Mt 23,8-ban? .....................................................................
A Jn 20,17-18-ban és a Mt 12,49-ben? .......................................
és az 1Kor 15,6-ban? ................................................................
Ki az igazi anyja véleményed szerint „Jakab, Jézus testvérének” ezekben a versekben: Mt 27,55-56; Mk 3,18; Mk 15,40; Jn 19,25 és Júd 1? ...............................................................................
Mit jelent az „elsőszülött”? (lásd: Kiv 13,2; Kiv 13,14-15; Szám 18,15) .................................................

Mindenki szeretne egy „Újszövetség-típusú Egyház” része lenni – de mégis kevesen vannak, akik a legelső keresztények írásait olvassák! Ha valóban úgy akarod imádni Istent, és azt akarod hinni, mint az apostolok és azoknak tanítványai, akkor miért nem olvasod át ezzel kapcsolatban a Szentírást, a Didakhét, Antióchiai Szent Ignácot, Római Szent Kelement, Ireneuszt, Jusztinosz vértanút, Aranyszájú Szent Jánost, Szent Ágostont, stb.? Még Órigenész és Tertullianusz is bemutatja, hogy mit hittek az első keresztények. Honnan tudhatod, hogy milyen volt az ősegyház, ha nem nézel utána? Mi tart vissza? Ha elolvastad ezeket az ókori beszámolókat, akkor kérdezd meg önmagadtól: melyik egyházhoz hasonlít a legjobban az az ősi egyház?

............................................................................................................................

Felhasznált források

Fish eaters: A challenge to all non-Catholic Christians

John Martignioni hírlevelei